Digon i ddiddanu'r teulu i gyd ar S4C dros y Nadolig

23/12/2019

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd digon i ddiddanu pawb o bob oed dros yr Wyl eleni ar S4C o'r Noson Lawen i bennod arbennig Nadoligaidd o Deian a Loli.

Bydd Shane Williams, Maggi Noggi a Trystan ac Emma ymysg sawl wyneb cyfarwydd fydd i’w weld dros yr Ŵyl gan gynnig gwledd amrywiol o raglenni Nadoligaidd.

 

Ar yr un noson, byddwn yn eich gwahodd i ymuno â ni ym Mharti ‘Dolig Maggi Noggi (9.00). Os oes rhywun yn siŵr o ddod â thipyn o glits a glam i’r Ŵyl, y foneddiges liwgar a doniol Maggi Noggi yw honno! Gyda’i hiwmor di-flewyn-ar-dafod, bydd rhai o’i ffrindiau a llond dwrn o sêr adnabyddus Cymru yn ymuno â Maggi mewn parti mawr yn ei ffermdy ar Sir Fôn. Ymysg ei gwesteion bydd y gantores Elin Fflur, y cyflwynwyr Alun Williams ac Ifan Jones Evans a’r Prifardd Gruffydd Owen. Bydd criw o Ferched y Wawr y Fali, a Chlwb Rygbi Llangefni hefyd yn ymuno yn yr hwyDoes yr un Nadolig yn gyflawn heb berfformiad o ddrama’r geni, a bydd fersiwn go wahanol i’w gweld yn y rhaglen, gyda help llaw y cantorion Steffan Lloyd Owen, Catrin Angharad Jones, Hogia Bodwrog a’r Dwbi Dŵs!

 

Eleni, bydd cyngerdd mawreddog Carolau Llandudno (9.30) yn dathlu 25 mlynedd ers iddo gael ei sefydlu, ac unwaith eto, bydd camerâu S4C yn Venue Cymru i ddangos yr holl berfformiadau i’r gwylwyr gartref. Mae’r noson hon, sy’n llawn cân ac adloniant yn un o brif atyniadau’r sianel dros gyfnod y Nadolig, ac eleni bydd Carolau Llandudno yn cael ei ddangos heno. Ymysg y perfformwyr eleni mae: Casi Wyn; Aled Hall; Erin Mai Grove, cynrychiolydd Cymru yng nghystadleuaeth Junior Eurovision eleni; Y Minis, grŵp mae Lloyd Macey wedi gymryd dan ei adain ers iddynt ymddangos yn y gyfres Chwilio am Seren Junior Eurovision; Côr Ieuenctid a Chôr Plant Môn; a Lili Mair, cantores ifanc sydd wedi serennu ar gyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar gyda’i pherfformiad o’r gân ‘Annwyl Santa Clôs’.

 

Adre


Mewn rhifyn arbennig Nadoligaidd o’r gyfres Adre (8.25), sy’n cael ei dangos ar nos yma, Nia Parry sy’n cael y pleser o fusnesa yn nhai tri o bobl sy’n mynd dros ben llestri wrth addurno ar gyfer yr ŵyl. Yn wahanol i’r arfer, nid tai enwogion fydd yn cael sylw Nia, ond tri person sy’n dwlu ar y Nadolig. Bydd Nia yn ymweld â David Easton o Dremeirchion sydd gyda 60 coeden Nadolig yn ei dŷ. Yna, cawn weld tŷ yn Llangefni sydd wedi ei addurno gyda dros 1,000 o baubles, 7,000 o fylbiau a golygfa’r geni, sy’n cynnwys Mair, Joseff a’r tri gŵr doeth yn y sied. I orffen, bydd Nia yn cael ei gwahodd i gartref Tesni Walker ym Mhorthmadog. Bob blwyddyn, mae hi a’i phlant yn addurno’r tŷ gyda llwyth o oleuadau ac yn cynnal seremoni arbennig bob blwyddyn i droi’r goleuadau ymlaen er cof am ei thad.

 

Yng nghanol holl gyffro noswyl Nadolig bydd gystadleuaeth gerddorol gyfarwydd. Bydd y ciwt ffactor yn amlwg wrth i blant ysgolion cynradd ganu carolau gwreiddiol gan obeithio ennill teitl - Carol yr Ŵyl (9.00).

 

Deian a Loli


Hefyd, bydd cyfle i blant eistedd i lawr ac ymgolli mewn i fyd hudolus, gyda’r ffilm Nadolig Deian a Loli (6.05). Gydag un diwrnod ar ôl tan y diwrnod mawr, mae’r brawd a chwaer yn rhedeg o gwmpas fel pethau gwyllt gan achosi llanast llwyr! Ond mae 'na lygaid bach craff yn eu gwylio o'r grisiau - Celyn a Thelyn, coblynnod Sîon Corn! Rhaid mynd ar wib i Begwn y Gogledd i geisio atal y coblynnod rhag dweud y cyfan wrth Mr. Corn - dyma ffilm i’r teulu oll!

 

Trawsnewid siop

 

Hefyd ar Noswyl y Nadolig byddwn ni’n cael cwmni Emma Walford a Trystan Ellis-Morris ar gyfer rhifyn Nadoligaidd o’r gyfres boblogaidd Prosiect Pum Mil (8.00). Y tro yma, criw o Gaernarfon sydd yn gofyn am help i drawsnewid hen siop yn hwb cymunedol i oedolion gydag anawsterau dysgu gael lle i arddangos y crefftau maen nhw’n creu ac i gymdeithasu hefo pobl y dref. Ond, a fydd y siop yn barod erbyn y Nadolig? Ac a fydd Trystan ac Emma yn gallu cadw cost yr holl brosiect o dan bum mil o bunnoedd?
Ar y diwrnod mawr, byddwn ni’n croesawu un o ŵyr doethaf S4C i’r sgrin wrth i ni ddarlledu rhaglen Nadolig Cefn Gwlad (9.00). Ar ôl blynyddoedd o ddilyn corau meibion, mae Dai Llanilar eleni yn cael ei ddenu gan sŵn cynnes offerynnau pres Seindorf Arian Crwbin, band sy’n clymu’r cenedlaethau ac sy’n galon cymuned y pentref bach rhwng Llangyndeyrn a Bancffosfelen, ers ei
sefydlu nôl ym 1891. Cawn ddilyn y cymeriadau wrth iddynt baratoi at eu Cyngerdd Nadolig blynyddol yn Neuadd y Gwendraeth, Drefach.

 

Shane a'r Bont Hud

 

Bydd un o sêr disgleiriaf rygbi Cymru yn ôl i ddiddanu’r teulu cyfan ar noson Nadolig hefyd - ond nid drwy sgorio ceisiau. Ddwy flynedd yn ôl, fe dderbyniodd Shane Williams un o’i sialensau mwyaf, sef camu o’r cae i lwyfan y theatr a chymryd rhan mewn sioe panto. I brofi ei hun unwaith eto, mae’n camu i’r llwyfan am yr ail dro i gymryd rhan yn Shane a’r Bont Hud (6.30), panto sydd wedi ei sgwennu gan Tudur Owen. Yn ymuno â Shane mae cast o gymeriadau lliwgar gan gynnwys Tara Bethan, Scott Quinnell, Ieuan Rhys, Rhianna Loren, Rhys ap Wiliam ac ambell i syrpreis ychwanegol. Bydd sawl wyneb cyfarwydd o’r byd rygbi yn ymddangos ar y llwyfan yn ogystal, felly cadwch lygaid allan am ymddangosiadau cameo gan chwaraewyr Cymru, James Hook, Scott Williams, Gareth Davies, Wyn Jones a Dan Lydiate.

 

Ar noson San Steffan, a gyda’r tân yn dal i ruo, cewch fwynhau pennod gyntaf y gyfres boblogaidd Gwesty Aduniad (8.00). Mae pob unigolyn sy’n dod i’r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o’u gorffennol. Trwy’r dagrau a’r chwerthin, dilynwn bob aduniad gam wrth gam wrth i westeion Gwesty Aduniad wneud cysylltiadau o’r newydd, gofyn cwestiynau, a chael atebion. Mae Neil Pearson o’r Rhyl yn chwilio am wybodaeth am y fam roddodd o i’w fabwysiadu yn fabi. Fydd gan Gwesty Aduniad atebion iddo?

 

Chwaraeon

 

Ac wrth gwrs, bydd digon o chwaraeon i’w fwynhau drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, gyda gemau rygbi darbi Cymru yn y Guinness PRO14 ac Uwch Gynghrair Indigo Group ar Clwb Rygbi (2.45), tra bod criw Sgorio (5.00) yn darlledu gemau pêl droed byw o’r JD Cymru Premier.

 

Ymysg uchafbwyntiau'r cyfnod bydd y gêm rygbi fyw rhwng y Dreigiau a’r Scarlets ar ddydd Sadwrn 21 Rhagfyr, Dreigiau v Gleision Caerdydd ar Ddiwrnod San Steffan, a’r gêm bêl droed rhwng Caernarfon a’r Bala yr un diwrnod. Yn ogystal â hynny, bydd rhaglenni arbennig yn edrych dros lwyddiannau helaeth timoedd Cymru yn y byd rygbi a phêl droed dros 2019, yn y rhaglenni Rygbi Cymru 2019 (8.00), ar nos Sul 29 Rhagfyr, a Cymru a’r Wal Goch (10.25), gaiff ei ddarlledu ar nos Wener 3 Ionawr.