Trochfa’r Tymor yn nesáu - byddwch yn barod

10/12/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Trochfa'r Tymor yn dychwelyd unwaith eto eleni ar ddydd San Steffan am yr 32 tro eleni ym Mharc Gwledig Pen-bre ger Llanelli ac mae'r paratoadau wedi hen ddechrau.

Disgwylir i dros 100 o bobl fentro i'r môr ar Ŵyl San Steffan er mwyn codi arian ar gyfer achosion da.

 

Mae'r digwyddiad sydd bellach yn cael ei gynnal am y trydydd degawd bob amser yn creu awyrgylch gwych ac yn rhoi cyfle i bawb hamddena a mentro i'r môr ac ar yr un pryd, codi arian ar gyfer elusennau.

 

Anogir pobl sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad i wisgo gwisg ffansi.  Fel arfer, bydd hi'n dymor y pantomeim ar y traeth wrth i sawl Siôn Corn, ambell reslwr Sumo, a phobl yn gwisgo pob math o wisgoedd ffansi, yn ogystal ag arwyr arbennig ruthro i'r tonnau rhewllyd.

 

Y Cynghorydd Kevin Madge, Cadeirydd y Cyngor, fydd yn dechrau'r digwyddiad a fe hefyd fydd yn cyflwyno'r tystysgrifau i'r cyfranogwyr sythlyd ar y diwrnod.

 

Gofynnir i'r sawl sydd am gymryd rhan yn yr her gyrraedd erbyn 10.30am er mwyn osgoi tagfeydd traffig ym mynedfa'r parc ac i fod ar y llinell ddechrau erbyn 10.45am - oherwydd y llanw mae'n debygol y bydd rhaid cerdded am tua 10 munud i'r llinell ddechrau o brif fynedfa traeth Cefn Sidan. Bydd y drochfa yn dechrau am 11am.
Bydd mynediad i Parc Gwledig Pen-bre am ddim.

 

Tywydd garw

 

Bydd y digwyddiad yn cael ei ganslo os bydd tywydd eithafol a allai beryglu diogelwch cyfranogwyr a gwylwyr, neu be bai argyfwng.

Ers dechrau'r digwyddiad yn 1984, dim ond dwy drochfa sydd wedi cael eu canslo. Un yn sgil olew oedd wedi gollwng i'r môr ac un oherwydd bod y môr wedi rhewi. Mae'r trefnwyr yn gobeithio am dywydd da eleni. Caiff y digwyddiad gefnogaeth gan yr RNLI a bydd Gwylwyr y Glannau yn bresennol.

 

Cadwch lygad ar tudalennau Facebook a Twitter Parc Gwledig Pen-bre ar y diwrnod i gael y wybodaeth ddiweddaraf.