Mudiad dros annibyniaeth yn cyfarfod yn Aberystwyth

18/10/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Undod, y mudiad dros annibyniaeth radical i Gymru, yn cwrdd mewn cyfarfod cenedlaethol ddydd Sadwrn yma, ym Mhenparcau, ger Aberystwyth - ac yn dilyn y trafod gyda gig yn y Clwb Pel-droed.

Bydd yn gyfle i drafod y pynciau llosg diweddaraf - yn arbennig dyfodol cefn gwlad - yn ogystal a chynllunio’r camau nesaf ar gyfer y mudiad. Ymysg y cwmni bydd criw o amaethwyr lleol, a’r ymgyrchydd Harriet Protheroe-Davies o Ferthyr Tudfil - a bydd yn trafod ei phrofiadau yn ystod ymgyrch annibyniaeth yr Alban.

 

Meddai Elin Hywel, un o drefnwyr Undod ym Mro Ffestiniog, ‘Rydym yn gyffrous iawn i gynnal ein hail cyfarfod cenedlaethol fel mudiad. Mae tipyn wedi digwydd ers ein cyfarfod cyntaf nol ym mis Ionawr - yn amlwg mae angen inni manteisio ar yr ymchwydd yma mewn diddordeb a sicrhau bod syniadau Undod yn cael eu rhannu’n eang, a gosod llwybr blaengar tuag at annibyniaeth go iawn. Rydym yn hyderus bod ein gwerthoedd a’n negeseuon yn rhai sydd yn ddeniadol i ganran helaeth o bobl sydd yn barod yn ymroi, ac eraill sydd a diddordeb ond sydd am weld yr hyn sydd yn bosib mewn Cymru Rydd. Yn ganolog i’n gweledigaeth yw’r syniad bod rhaid i Gymru annibynol mynd ar drywydd ei hun, a choleddu’r gwerthoedd sy’n gwrthod gymaint o’r hyn sydd o’i le gyda’r wladwriaeth Brydeinig.’

 

Y mae Bethan Ruth, un o griw Undod yn Aberystwyth, yn ategu’r neges hon: ‘Rydym wedi ennyn cryn dipyn o ddiddordeb a derbyn tipyn o gefnogaeth ymysg y mudiad; mae’r blog sydd gennym yn cael tipyn o sylw, ac mae’r aelodaeth yn ehangu yn y gogledd, canolbarth a’r de, a phobl yn cael eu denu gan ein pwyslais ar werthoedd traddodiadol y chwith Cymreig yn ogystal a’r sylw i’r amgylchfyd. Cyfle fydd hwn i dynnu pawb at ei gilydd, trafod y camau nesaf o ran trefniadaeth ac ymgyrchoedd, ac i glywed gan eraill. Rydym yn ymwybodol bod rhaid inni nid yn unig gorymdeithio dros yr achos, ond hefyd trefnu a chyfrannu i wella sefyllfa pobl yng Nghymru nawr - a dangos yr hyn sy’n bosib trwy weithredu dros ein hunain’

 

Unigolion adnabyddus

 

Bydd y gwesteion yn cynnwys unigolion adnabyddus o’r gymuned leol a thu hwnt, yn eu plith yr ymgyrchydd a threfnydd Radio Beca, Lowri ‘Fron’ Jones, Gerald Miles, Dafydd Morris-Jones a chyflwynydd Ffermio, Alun Elidyr. Bydd y pedwar mewn trafodaeth ford gron dan y teitl ‘Bwyd a Gwaith: Cymru Wledig y Dyfodol’ - c o yfle i ymhel a nifer o heriau sydd yn wynebu cefn gwlad, a hwnnw gyda’r bygythiad o ‘No Deal’ ar y gorwel.


Bydd Harriet Protheroe-Davies - un sydd wedi lansio’n ddiweddar y podlediad ‘Wales.Pol’ - yn trafod ei hamser yn yr Alban, ac yn arbennig ei phrofiadau gyda’r grŵp ‘Radical Independence’. Ceir cyfle felly i glywed am eu llwyddiannau, a’u rhwystredigaethau fel mudiad, ac i drafod annibyniaeth gydag unigolyn sydd yn dod at y cwestiwn fel aelod o’r Blaid Lafur yng Nghymru - mater o gryn bwys gydag arolygon barn yn dangos bod dros 40% o gefnogwyr y blaid ‘unoliaethol’ honno bellach yn cefnogi’r syniad o annibyniaeth.

 

Yn dilyn y cyfarfod fydd y gig gyda'r nos yn cyflwyno dau artist newydd addawol iawn. Mae caneuon persain Mim Davies yn cyfeirio at gyfiawnder, cartref, sialc a llechi - yn Gymraeg, Saesneg a Phortiwgaleg. Yn ei dilyn hi mae roc indie-gwerin Mari Mathias, sydd wedi gigio'n galed dros yr haf ac wedi mynd â'i chaneuon bywiog i ŵyl Tafwyl, Gŵyl Gwenlli a'r Eisteddfod Genedlaethol.

 

Bydd y gig yn cychwyn am 8yh yng Nghoedlan y Parc, cartref tim pel-droed Aberystwyth, a’r arian sy’n cael ei godi o’r tocynnau £6 yn mynd tuag at bobl digartref.

Felly ymunwch gydag Undod o 10.30yb ymlaen yng Nghanolfan Cymunedol Penparcau am ddiwrnod mawr arall o bwys i’r ymgyrch dros annibyniaeth yng Nghymru.