Ffermwyr ifanc o bob cwr o Gymru yn cyfarfod yn Aberystwyth

17/09/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Teithiodd aelodau o Glybiau Ffermwyr Ifanc o bob cwr o Gymru i Aberystwyth i fynychu penwythnos i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Yn ogystal â’r cyfarfod cyffredinol blynyddol, cynhaliwyd cyfarfodydd nifer o grwpiau llywio’r Ffederasiwn, cyfarfod y Cyngor a Dawns y Cadeirydd.

 

Yn ystod y CCB fore Sadwrn, fe etholodd yr aelodau nifer o swyddogion i gynrychioli’r mudiad dros y flwyddyn nesaf. Cafodd Geraint Lloyd, un o gyflwynwyr BBC Radio Cymru, ei ethol yn Llywydd CFfI Cymru am ei drydydd tymor. Cafodd Katie Davies, CFfI Sir Benfro ei hethol yn Gadeirydd, a Caryl Haf, CFfI Ceredigion ei hethol fel Is-gadeirydd y mudiad.

 

Cyhoeddwyd hefyd yn ystod y CCB enillwyr nifer o wobrau CFfI. Fe wnaeth CFfI Eryri ennill tlws NFU Cymru, a gyflwynir i’r sir sy’n derbyn y cynnydd fwyaf yn nifer yr aelodaeth. Gwelodd y sir gynnydd o 10%. Cafodd CFfI Ceredigion rheswm i ddathlu hefyd, yn derbyn dau dlws, sef tlws Beynon Thomas am y nifer uchaf o bwyntiau gan aelodau iau, a thlws Western Mail am sgorio’r nifer fwyaf o bwyntiau yn holl cystadlaethau CFfI Cymru trwy gydol y flwyddyn.

 

Pinacl

 

Dywedodd Caryl Haf, Cadeirydd CFfI Ceredigion y flwyddyn ddiwethaf, ac Is-gadeirydd newydd etholedig CFfI Cymru; ‘Braf oedd clywed y canlyniadau ar gyfer tlws Beynon Thomas i’r aelodau iau, a thlws Western Mail i’r sir gyfan. Mae’n binacl arall i mi fel Cadeirydd y Sir, ac yn dyst o’r llwyddiant mae aelodau Ceredigion wedi cael yn ystod y deuddeg mis diwethaf. Mae’n braf i weld fod yna gystadlu cryf o fewn yr holl siroedd yng Nghymru, ym mhob cystadleuaeth yn ystod y flwyddyn. Dwi’n ddiolchgar iawn i holl aelodau Ceredigion, yn ogystal â’u hyfforddwyr, sydd wedi gwneud eu gorau ar draws y flwyddyn, a sicrhau ein bod yn ennill y tlysau yma eleni.’

 

Yn dilyn y CCB, yn ystod cyfarfodydd y grwpiau llywio a chyfarfod y Cyngor, fe wnaeth aelodau trafod eu rhaglenni gwaith ar gyfer y flwyddyn nesaf. Cafodd Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion newydd yr is-bwyllgorau eu hethol hefyd i arwain pwyllgorau CFfI Cymru yn ystod y deuddeg mis nesaf.