Lansio prosiect busnes yn nhref Caerfyrddin

01/08/2019

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Daeth criw sylweddol at ei gilydd yn Yr Atom, Canolfan Gymraeg Caerfyrddin, ar ddechrau mis Gorffennaf ar gyfer lansiad prosiect ‘Busnesa’ - prosiect sy’n hyrwyddo busnesau sy’n darparu gwasanaeth Cymraeg yn nhref Caerfyrddin.

Yn ystod y digwyddiad, dangoswyd cyfres o ffilmiau byrion lle gwelwyd perchnogion y busnesau yn son am fanteision cynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Eglurwyd cefndir y prosiect gan Carys Ifan tra cafwyd anerchiadau pwrpasol gan Faer y Dref, y Cynghorydd Jeff Thomas a Geraint Evans, Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes S4C. 

 

Wedi eu creu yn benodol ar gyfer eu rhannu ar gyfryngau Cymdeithasol, mae’r fidios hynny sydd eisoes wedi cael eu rhyddhau wedi derbyn ymateb gwych. Gellir gweld fidios Caffi’r Atom, Trysor, Evans Bros a Croeso Cynnes ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Yr Atom ac ar YouTube hefyd. Helpu pobl i ddathlu ac i nodi amseroedd penodol mewn bywyd yw rôl y gemdy Trysor yn ôl Tina Wilson perchennog y siop, sydd wedi ei lleoli yng nghanol bwrlwm Stryd y Brenin. 

 

Meddai Tina: “Rwy’n credu ei fod yn bwysig i’r iaith Gymraeg cael ei siarad o ddydd i ddydd – mae’n bwysig iawn ei bod yn cael ei siarad ar y stryd”. A dyna yw nôd y fidios, fel y dywedodd Carys Ifan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Dathlu’r defnydd o’r Gymraeg a chymell pobl i ddefnyddio’r Gymraeg ar y stryd wrth siopa, bwyta neu brynu boed hwy’n iaith gyntaf neu’n ddysgwyr – dyna yw bwriad Busnesa. Datblygu awyrgylch o hyder a chefnogaeth gan geisio dileu y grediniaeth “sim fy nghymra’g i’n ddigon da” a dangos i berchnogion busnesau eraill sut mae’r Gymraeg yn medru bod yn rhan annatod o’r cynnig i’r cwsmer”. 

 

Cefnogaeth ieithyddol

 

Yn ystod noson y lansiad cyfeiriwyd hefyd at wasanaeth Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r Atom i ddarparu cefnogaeth ieithyddol i fusnesau’r dref. Yn ogystal soniwyd am y gefnogaeth sydd ar gael drwy Swyddog Byd Busnes Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr a Chomisiynydd yr Iaith. Mae deg o fusnesau wedi ymuno â chynllun ‘Busnesa’ Yr Atom, felly cadwch lygad allan bob dydd Llun i weld pa fusnesau eraill sy’n rhan o’r cynllun ac ewch ati i hoffi, rhannu a’u cefnogi.