Undeb Amaethwyr Cymru yn trafod y prif bryderon amaethyddol gydag Ysgrifenyddion Gwladol

22/07/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Effeithiau trychinebus Brexit heb gytundeb oedd un o'r materion a godwyd yn ystod cyfarfod rhwng Undeb Amaethwyr Cymru a'r Ysgrifennydd Amaethyddiaeth Michael Gove ac Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns yn y Sioe Fawr heddiw.

Yn ystod y cyfarfod, dywedodd Llywydd FUW Glyn Roberts wrth Mr Gove a Mr Cairns na fyddai unrhyw Lywodraeth neu Senedd gyfrifol yn caniatáu i'r DU adael yr UE heb gytundeb.

 

“Yn ddi-baid, rydym wedi bod yn tynnu sylw at effeithiau economaidd difrifol Brexit caled ar amaethyddiaeth, cymunedau gwledig a diwydiannau eraill, a mynegwyd ein pryderon ynghylch areithyddiaeth y ddau brif ymgeisydd gweinidogol yn glir i'r ddau Ysgrifennydd Gwladol.

 

“Amlygwyd ein pryderon trwy ddadansoddiad diweddaraf Hybu Cig Cymru sy’n awgrymu y gallai 92.5% o'n masnach allforio cig oen ddiflannu os byddwn yn mynd dros ddibyn Brexit ar 31 Hydref.”

 

Tynnodd Mr Roberts sylw hefyd at bryderon FUW bod y cyfraddau tariff y bwriadodd Llywodraeth y DU eu rhoi ar waith ar gyfer mewnforion bwyd yn ffracsiwn o'r cyfraddau y byddai'n rhaid i allforwyr y DU eu talu i anfon cynnyrch i'r Undeb Ewropeaidd.

 

“Fe wnaethom hefyd dynnu sylw at y ffaith bod y cynnig i ddefnyddio eithriad WTO a ddefnyddir yn fwy arferol mewn sefyllfaoedd eithafol fel newynau i ganiatáu cynnyrch groesi i'r DU o Weriniaeth Iwerddon di-dariff yn codi’r tebygrwydd y byddai Gogledd Iwerddon yn dod yn fynediad ddi-dariff i'r farchnad gartref.

 

Tariff

 

“Byddai tariffau is neu lai yn gwbl annerbyniol ac yn ychwanegu'n sylweddol at y pwysau sydd ar farchnadoedd Prydeinig.”

 

Er bod Mr Roberts yn cydnabod ac yn croesawu'r ffaith y byddai'r gyfradd tariff ar gyfer cig oen a chig dafad yn cael ei gosod ar yr un gyfradd ag ar gyfer allforion y DU i'r UE, ychydig o gymorth byddai hwn o gofio bod cytundeb eisoes wedi'i wneud â Seland Newydd a prif bryder ffermwyr Cymru oedd colli marchnadoedd allforio oherwydd tariffau a rhwystrau'r Undeb Ewropeaidd.