Paratoadau yn dod i ben ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Caerdydd

Gyda’r baneri wedi eu codi yn y Bae, mae'n arwydd bod Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019 ar fin cyrraedd y brifddinas. Mae Maes yr Eisteddfod eleni wedi’i leoli o amgylch Roald Dahl Plass sy'n cynnwys Canolfan Mileniwm Cymru a'r Senedd.

Mae disgwyl i tua 90,000 o gystadleuwyr ac eisteddfodwyr heidio i’r ŵyl dros yr wythnos, a’r newyddion da yw, er bod y digwyddiad enfawr hwn yn cael ei gynnal yn un o rannau prysuraf Caerdydd, mae disgwyl y bydd yn un o'r gwyliau mwyaf hygyrch a chyfleus i’w chyrraedd.

 

Dywedodd Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: “Gydag amrywiaeth o ddewisiadau trafnidiaeth gyhoeddus ar gael, ychydig iawn o reswm, os o gwbl, sydd i bobl ddod â'u ceir i’r ŵyl. Does gan yr Eisteddfod eleni ddim cyfleusterau parcio penodol i geir, ac ry’n ni’n hyderus y bydd hyn yn annog ymwelwyr i ddefnyddio'r dewis eang o drafnidiaeth gyhoeddus sydd ar gael neu i rannu ceir lle bo’n bosib.”

 

Mae'n addas felly bod Eisteddfod yr Urdd yn gweithio mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru, un o brif noddwyr yr wyl eleni.

 

Dywedodd Colin Lea, Cyfarwyddwr Masnachol a Phrofiad Defnyddwyr Gwasanaethau Trên Trafnidiaeth Cymru:“Ry’n ni’n falch iawn o allu cydweithio â'r Urdd ar gyfer yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni fel rhan o'n hymrwymiad i'r Gymraeg a'r cymunedau ry’n ni’n eu gwasanaethu.

 

“Mae'r gwaith diflino y mae’r Urdd yn ei wneud i hyrwyddo'r Gymraeg, diwylliant a thraddodiadau ymhlith pobl ifanc yn wych, a bydd y bartneriaeth hon o fudd i’r ddwy ochr wrth symud ymlaen.

 

“Fel prif ddarparwr rheilffyrdd Cymru, ry’n ni’n sylweddoli ein bod yn chwarae rôl hollbwysig wrth gysylltu cymunedau yn ogystal â phwysigrwydd rhoi mynediad fforddiadwy at drafnidiaeth i bobl ifanc o ran addysg a hamdden. Felly, ry’n ni wrth ein bodd y byddwn, o'r flwyddyn nesaf, yn cynnig teithiau am ddim i bob plentyn dan 11 oed pan fydd oedolyn yn teithio gyda nhw.”

Trenau

Mae trenau Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg bob 12 munud rhwng Gorsaf Heol y Frenhines yng nghanol Caerdydd a gorsaf Bae Caerdydd, sydd dafliad carreg o Maes yr Eisteddfod. I'r rheini sydd angen cyrraedd y rhagbrofion yn gynnar, mae'r trên cyntaf yn gadael Gorsaf Stryd y Frenhines am 06:36am, sy’n rhoi digon o amser i chi gyrraedd, ymgyfarwyddo â’r ardal a dod o hyd i ble sydd angen i chi fod. Mae'r trên olaf yn gadael Bae Caerdydd am 23:54 pm, sy’n ei gwneud yn bosib i eisteddfodwyr fwynhau ac ymlacio ar ôl diwrnod ar y Maes, yn y bwytai a’r bariau niferus yn y bae neu i fwynhau'r adloniant estynedig ar y llwyfannau perfformio ar y Maes ei hun. Mae holl amserlenni’r trenau i'w gweld ar wefan Trafnidiaeth Cymru neu ar yr ap.

 

Beiciau llogi

 

Mae beiciau ar gael i'w llogi drwy'r cynllun Nextbike gyda safle i gasglu neu ddychwelyd beiciau ar Faes yr Eisteddfod. Mae manylion pellach ar sut mae'r cynllun yn gweithio a phrisiau ar gael ar eu gwefan.Mae'r elusen Pedal Power Caerdydd hefyd yn llogi beiciau yn y ddinas. Gellir dod o hyd i fanylion pellach, gan gynnwys prisiau a lleoliadau ar eu gwefan.

 

Gwasanaethau Bws

 

Mae nifer o wasanaethau bws rhwng y Ddinas a Bae Caerdydd. Maen nhw’n cynnwys:

 

 

 

Bws Caerdydd

6

Bae Caerdydd, Gorsaf Ganolog Gorsaf Heol y Frenhines 
Parc Cathays

8

Bae Caerdydd, Dumfries Place, Heol Crwys Ysbyty Athrofaol Cymru

NAT Group

X8

Bae Caerdydd, Heol y Porth Ffordd Caerffili, Thornhill

Mae cwmni Cwch Caerdydd yn teithio'n rheolaidd rhwng canol y ddinas a'r Bae ac yn ôl, gan ddechrau o Barc Bute ger Siop De Pettigrew (CF10 1BJ). Daw’r daith i ben ger Maes yr Eisteddfod yn y Bae. Mae manylion pellach, gan gynnwys amserlenni a phrisiau, ar gael ar wefan y cwmni.

 

Mae cwmni Cwch Caerdydd yn teithio'n rheolaidd rhwng canol y ddinas a'r Bae ac yn ôl, gan ddechrau o Barc Bute ger Siop De Pettigrew (CF10 1BJ). Daw’r daith i ben ger Maes yr Eisteddfod yn y Bae. Mae manylion pellach, gan gynnwys amserlenni a phrisiau, ar gael ar wefan y cwmni.

Mae cwmni AquaBus hefyd yn teithio'n rheolaidd o ganol y ddinas i'r Bae ac yn ôl, gan ddechrau o Erddi'r Castell. Daw’r daith i ben ger Maes yr Eisteddfod yn y Bae. Mae'r cwch yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae manylion pellach, gan gynnwys amserlenni a phrisiau, ar gael ar wefan y cwmni.