Apelio am gymorth i brynu tafarn er budd y gymuned

20/05/2019

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae mynychwyr rheolaidd yn apelio am gymorth i godi'r £8,000 sydd ei angen i brynu tafarn bentref 200 oed yng Ngwynedd.

Aeth Tafarn y Plu - The Feathers Inn - yn Llanystumdwy ger Criccieth ar werth yn 2015 pan oedd ofnau y byddai'n cau ac yn cael ei throi'n gartref. Mae'r dafarn, sy'n boblogaidd gyda phobl leol a thwristiaid fel ei gilydd, wedi'i lleoli gyferbyn â chartref y cyn Brif Weinidog David Lloyd George, ac mae'n llawn hanes. 

 

Sefydlodd pobl leol grŵp budd cymunedol Menter y Plu y llynedd i achub y dafarn rhestredig Gradd II - yr olaf yn y pentref. Roeddent eisiau prynu Tafarn y Plu fel menter gymunedol a gwahodd pawb i fuddsoddi. Dechreuwyd codi arian drwy gynllun cyfranddaliadau i dalu'r pris gofynnol o £195,000, gyda chyfanswm o £200,000 yn angenrheidiol i dalu costau ychwanegol fel cyfreithwyr a ffioedd eraill. 

 

Hyd yn hyn, maent wedi codi £72,000 trwy werthu cyfranddaliadau am £100 yr un ond mae angen iddynt ddod o hyd i £8,000 arall cyn sicrhau £120,000 o arian cyfatebol gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) i brynu'r adeilad. Mae angen mwy o arian ar ben hynny i dalu am welliannau. Mae Menter y Plu bellach yn gofyn i bentrefwyr roi unrhyw swm y gallant ei fforddio - boed yn £2 neu £5 neu fwy - i brynu'r dafarn fel y gall ailagor yn ddyddiol ar gyfer diodydd, prydau, te a chinio dydd Sul. 

 

Bydd ymgyrch cyllido torfol i wahodd mwy o bobl leol i fuddsoddi yn y fenter gymunedol yn cael ei lansio mewn noson agored yn y dafarn am 6pm ddydd Iau, gyda chefnogaeth Arloesi Gwynedd Wledig.

 

Dywedodd Siôn Aled, aelod o Menter y Plu: “Mae ein cynnig wedi cael ei dderbyn gan y cyn-berchnogion, Ian a Cath Parry. Unwaith y byddwn wedi llwyddo i godi digon o arian, ein nod yw cael y dafarn i ailagor yn ddyddiol yn hytrach na dim ond rhwng 6-10pm nos Iau, Gwener a nos Sadwrn fel ar hyn o bryd. “Ein gweledigaeth fel grŵp i ddechrau oedd achub y dafarn ac yna sicrhau y gall aros ar agor am y chwarter canrif nesaf. Byddai wedi bod yn golled enfawr i'r pentref a'r gymuned ehangach pe byddai'r dafarn wedi cau. ” 

 

Dywedodd Siôn, tad priod 35 oed: “Rwy'n byw yn y pentref ac roeddwn i ac eraill eisiau sicrhau bod y dafarn yn aros ar agor er budd y gymuned.

 

“Bydd y Plu yn dafarn i'r bobl, a bydd y gymuned yn penderfynu beth maent ei eisiau yno. Gobeithiwn barhau ag ethos Gymraeg y Plu, a sicrhau ei bod yn cynnig bwyd Cymreig o’r ansawdd orau a gynhyrchwyd yn lleol.” Mae Menter y Plu eisiau cefnogi busnesau lleol, ond bydd angen cefnogaeth ariannol yn ogystal â chymorth ymarferol gan fynychwyr rheolaidd a gwirfoddolwyr i lwyddo. Mae rhai o'r cynlluniau'n cynnwys ymestyn yr ardal fwyta a defnyddio un o ystafelloedd y dafarn ar gyfer cyfarfodydd. Mae adeiladu toiledau newydd hefyd ar y gweill. 

 

Cyllido torfol

 

Dywedodd Rhian Hughes o Arloesi Gwynedd Wledig: “Rydym yn falch iawn o fod o gymorth i Fenter y Plu drwy ariannu'r ymgyrch Cyllido Torfol hon, a gobeithiwn y gallant gyrraedd eu targed drwy'r broses hon. Mae sefydliadau, busnesau a grwpiau yn ystyried Cyllido Torfol fel ffynhonnell cyllid ar gyfer eu cynlluniau. Dyma faes sydd wedi datblygu'n gyflym dros y pum mlynedd diwethaf, a gall gynnig dewis effeithiol i sicrhau buddsoddiad.”

 

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Raglen Cymunedau Gwledig - Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Mae hefyd wedi'i ariannu'n rhannol gan yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.

 

I ddarganfod mwy am fenter Menter y Plu a'u cynnydd, ewch i'r wefan.