Cyrsiau celf yn cefnogi'r Eisteddfod yn Sir Conwy

Bydd cyfres o weithdai celfyddydau gweledol yn cael eu cynnal ym mis Mai yn cychwyn yn ardal Sir Conwy i godi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.

Y bwriad yw cynnig blas o bob math o elfennau o gelf a chrefft i bobl o bob oed ar hyd a lled y dalgylch.

 

Syniad y Pwyllgor Celfyddydau Gweledol lleol yw’r prosiect ac meddai, Carol Owen, Cadeirydd y pwyllgor, “Roeddem ni’n benderfynol o godi arian mewn ffordd tamaid yn wahanol eleni, ac fel Pwyllgor Celfyddydau Gweledol, roeddem ni’n awyddus iawn i gelf a chyfleoedd i ddysgu, creu a chael blas ar wahanol genres gymryd rhan flaenllaw yn ein gwaith.

 

“Rydym ni eisoes wedi codi rhai miloedd o bunnoedd drwy gydweithio gyda chwmni Rogers Jones ar arwerthiant celf arbennig, a heddiw rydym yn cyhoeddi manylion ein prosiect diweddaraf, yn y gobaith y caiff yr un gefnogaeth dros yr wythnosau nesaf.

 

“Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym ni wedi gweld twf mawr mewn cyrsiau undydd mewn gwahanol sgiliau celf a chrefft, ac fe fydd ein cyrsiau ni’n cael eu cynnal yn rheolaidd drwy gydol mis Mai, gan ganolbwyntio ar bob math o dechnegau. 

 

“Rydym ni hefyd wedi’u trefnu fel bod cyrsiau wedi’u lleoli ar hyd a lled y sir, er mwyn atgyfnerthu’r ffaith bod yr ŵyl eleni yn Eisteddfod sy’n perthyn i holl bobl Sir Conwy, er mwyn i bobl o bob cwr o’r dalgylch gael cyfle i gymryd rhan.”

 

Codi proffil

 

Ychwanegodd Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod, “Rydym yn ddiolchgar iawn i’r pwyllgor am fynd ati i godi proffil y celfyddydau gweledol yn yr ardal mewn ffordd mor greadigol.  Beth well na chreu cyfle i bobl ddysgu am dechnegau a chael blas ar wahanol elfennau o gelf, a hynny wrth godi arian at yr Eisteddfod?

 

“Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r lleoliadau am eu parodrwydd i fod yn rhan o’r prosiect ac i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am eu cefnogaeth a’u cymorth.  Ac yn olaf, rydym yn diolch i’r artistiaid i gyd am gytuno i fod yn rhan o’r prosiect.  Mae’r rhaglen yn cynnwys rhai o artistiaid blaenaf Cymru, ac mae pawb wedi bod mor barod i’n helpu a’n cefnogi. 

 

“Rydym ni’n hynod falch o’r rhaglen yma a gobeithio’n arw bod pob un o’r sesiynau’n cael eu llenwi - a phwy a ŵyr, efallai y byddwn yn creu diddordeb mewn rhywun a ddaw yn un o enillwyr Y Lle Celf maes o law!”

 

Gellir cofrestru ar gyfer pob un o’r sesiynau ar wefan Eventbrite, a cheir manylion pob sesiwn isod, neu gellir e-bostio gweithdaicelfeisteddfodconwy19@gmail.com am ragor o wybodaeth.