Prif Weithredwr sydd wedi gwasanaethu hiraf yng Nghymru i ymddeol

11/01/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, Mark James, wedi cyhoeddi ei fod wedi penderfynu ymddeol.

Bydd Mr James, sydd wedi gwasanaethu’r Cyngor ers 17 mlynedd, yn ymddeol yn ddiweddarach eleni pan fydd yn troi’n 60 oed.

 

Mae wedi treulio dros 40 mlynedd ym myd llywodraeth leol, gan ddechrau ei swydd yn Sir Gaerfyrddin ym Mawrth 2002, a chyn hynny bu’n gwasanaethu fel Prif Weithredwr yng Nghyngor Bwrdeistref Boston.  Mae ef hefyd wedi gweithio yn Westminster a Barnet yn Llundain.

 

Cydnabuwyd ei wasanaeth i lywodraeth leol pan gafodd CBE yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines yn 2012.

 

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn awr yn dechrau ar y broses o recriwtio Prif Weithredwr newydd cyn i Mr James adael ym Mehefin.

 

Dywedodd, “Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd arwain tîm ardderchog o swyddogion yn Sir Gaerfyrddin dros yr 17 mlynedd diwethaf.

 

"Mae'r Cyngor wedi cyflawni cymaint dros y cyfnod hwnnw, gan gynnwys datblygu ac adfywio canol tref Caerfyrddin, Porth y Dwyrain a Theatr Y Ffwrnes yng nghanol tref Llanelli, Machynys, Parc y Scarlets, Pemberton, Harbwr Porth Tywyn a Chanolfan Bowlio Xcel.  Rydym wedi codi cartrefi gofal newydd, gwerth £250m o ysgolion newydd ledled y sir, gan gynnwys Bro Dinefwr ac Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth, canolfan hamdden newydd yng Nghaerfyrddin, parciau busnes a manwerthu yn Cross Hands, ac wedi buddsoddi £220m i foderneiddio ein 9000 o dai a ni yw’r cyntaf yng Nghymru i adeiladu tai Cyngor newydd ers yr 1980au, yn ogystal â llawer iawn mwy.

 

“Mae wedi bod yn bleser cael bod yn rhan o’r adfywiad cyffrous hwn yn ein sir. Hoffwn dalu teyrnged i’r Cynghorwyr lawer sydd wedi helpu i lywio’r rhaglen ddatblygu hon a diolch iddynt am eu cefnogaeth a’u ffydd.”

 

Ychwanegodd: “Wedi cyfnod o 23 o flynyddoedd fel Prif Weithredwr, mae’n amser nawr i drosglwyddo’r awenau.  Er bod y swydd yn un sy’n rhoi boddhad o’r mwyaf, mae hefyd yn un sy’n gofyn llawer iawn ohonoch. Dymunaf y gorau i’m holynydd a gwn y bydd y tîm o swyddogion arbennig sydd gan y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaethau a datblygiadau o’r radd flaenaf i Sir Gaerfyrddin.”

 

Llysgennad gwych

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor:  “Mae Mark wedi bod yn arweinydd a llysgennad gwych i Sir Gaerfyrddin.  Mae wedi cyflawni cymaint yn ei amser fel Prif Weithredwr a byddwn yn ei golli yn fawr iawn.

 

“Rwyf am ddiolch iddo am ei ymroddiad diflino i’r sir ac am ei waith di-baid i adfywio Sir Gaerfyrddin.  Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr iawn bopeth y mae wedi’i wneud yn ystod yr 17 mlynedd diwethaf.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor: “Mr Sir Gâr yw Mark. Dros y blynyddoedd mae Mark wedi dangos faint y mae Sir Gaerfyrddin yn ei olygu iddo – boed hynny drwy gefnogi ac ymweld yn ddiweddar â thrigolion a busnesau yn y cymunedau yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd, neu weithio’n ddiflino i sicrhau miliynau o bunnoedd er mwyn trawsnewid ein hysgolion a’n trefi a chreu cyflogaeth i’n pobl leol.

 

“Mae ei arweiniad a’i ymrwymiad yn bethau rydym yn dibynnu arnynt erbyn hyn. Bydd llenwi ei esgidiau yn dasg anodd, ond dymunwn yn dda iawn iddo. Wrth iddo adael, gallwn ond diolch o waelod calon iddo am wneud ei swydd mor dda.”