Mwy o gymunedau i elwa o fand llydan ffeibr

Cyflymu Cymru

Bydd mwy o gymunedau Cymreig yn derbyn band llydan ffeibr uwchgyflym erbyn haf 2015 fel rhan o raglen Cyflymu Cymru, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a BT heddiw.

 

Mae sir Fynwy, sir Gaerfyrddin a sir Benfro ymhlith yr ardaloedd fydd yn elwa ar ôl cyhoeddiad heddiw, sydd hefyd yn cynnwys dechrau gwaith mewn ardaloedd 35 cyfnewidfa yn gynharach na’r disgwyl.

 

Bydd trigolion a busnesau 66 ardal newydd ar draws 10 awdurdod lleol yn gallu cael band llydan ffeibr erbyn Mehefin 2015.

 

Ar ôl cwblhau’r gwaith yn yr ardaloedd a gadarnhawyd heddiw, bydd dros 500,000 cartref  a busnes ar hyd a lled y wlad yn gallu cael y dechnoleg newydd yn ystod haf 2015, gan dderbyn gwasanaeth llawer cyflymach na’r hyn sydd ar gael heddiw.

 

Byddant yn ymuno â’r cannoedd o gymunedau Cymreig sydd eisoes wedi derbyn y gwasanaeth neu ar fin gwneud hynny fel rhan o raglen Cyflymu Cymru, rhwng nawr a’r flwyddyn nesaf. Rhagwelir bydd y cyhoeddiad yn ymestyn darpariaeth band llydan ffeibr i dros 75% o gartrefi a busnesau Cymru wrth gynnwys ardaloedd a wasanaethwyd gan y sector preifat.

 

Bydd Cyflymu Cymru yn helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd ei nod o gynnig band llydan ffeibr i 96% o gartrefi a busnesau’r wlad erbyn diwedd y rhaglen, gwanwyn 2016.

 

 

Fideo Big Build yn esbonio’r cynlluniau a gwaith gennym er mwyn gweithredu rhaglen Cyflymu Cymru

 

Gwnaed y cyhoeddiad wrth i’r Dirprwy Weinidog Sgiliau & Technoleg Ken Skates AC agor swyddfa newydd BT yn y Drenewydd fydd yn goruchwylio gwaith rhaglen Cyflymu Cymru yn y canolbarth a’r gogledd. Bydd y gweinidog yn cyfarfod pobl sy’n gweithio i ledu band llydan ffeibr i gymunedau, yn cynnwys prentisiaid a recriwtiwyd gan BT. 

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Ken Skates AC: “Mae Cyflymu Cymru yn un o’r rhaglenni mwyaf uchelgeisiol o’i bath, yn lledu band llydan ffeibr i ardaloedd na fyddai yn ei dderbyn fel arall. Heddiw, rwy’n falch o gyhoeddi cymal nesaf y rhaglen, sy’n datgelu sut bydd mwy a mwy o gymunedau’n elwa.

 

“Erbyn diwedd y rhaglen yn 2016 bydd rhwydwaith Cymru yn cymharu â’r gorau yn y byd. Bydd y rhaglen waith enfawr yn cynnwys gosod 3,000 cabinet stryd gwyrdd ac oddeutu 17,500 cilomedr o geblau ffeibr optig. 

 

“Oherwydd maint y rhaglen, ni fydd yn bosibl darparu’r gwasanaeth ar gyfer pawb ar yr un pryd, ond mae cyhoeddiad heddiw yn dangos ein bod yn gweithio o flaen amser i gyrraedd y nod o gynnig band llydan ffeibr cyflym i 96% o gartrefi a busnesau’r wlad.”

 

Ychwanegodd Ed Hunt, cyfarwyddwr rhaglen Cyflymu Cymru ar ran BT: “Mae’r gwaith yn mynd yn dda iawn, gan gyrraedd dros 5,000 adeilad yr wythnos ar gyfartaledd rhwng nawr a diwedd Mawrth 2015. Rhagwelwn bydd y rhaglen yn cyrraedd yn agos at hanner miliwn o adeiladau erbyn haf 2015, gyda blwyddyn yn dal i fynd. Mae hynny’n cynrychioli bron traean o holl gartrefi a busnesau’r wlad, a 75% wrth ei gyfuno â rhaglen fasnachol BT. 

 

“Rydym yn deall pa mor bwysig yw darparu band llydan ffeibr ar gyfer cymaint o bobl â phosibl. Drwy gyfrwng rhaglen fasnachol BT ac yn awr Cyflymu Cymru rydym yn lledu’r gwasanaeth uwchgyflym ar hyd a lled Cymru, i ardaloedd gwledig a threfol.

 

“Mae’n bwysig i ni wneud cymaint ag y gallwn i hysbysu pobl o waith y rhaglen a’r wefan yw’r lle gorau i gael y manylion diweddaraf.

 

“Mae pob cyfnewidfa yng Nghymru yn rhan o’r rhaglen a byddwn yn cyhoeddi’r rhai   nad oedd yn rhan o gyhoeddiad heddiw maes o law.”

 

Ni fydd y gwaith yn cysylltu band llydan ffeibr i gartrefi a busnesau’n otomatig. Bydd rhaid i gwsmeriaid gysylltu ag ISP (cwmni gwasanaeth rhyngrwyd) er mwyn arwyddo i gael y dechnoleg. Mae sawl ISP yn cynnig band llydan ffeibr yng Nghymru, felly mae cwsmeriaid yn gallu dewis y pecyn gorau iddyn nhw. Os yn dewis peidio uwchraddio i fand llydan ffeibr, byddant yn dal i i allu parhau i ddefnyddio’u gwasanaeth band llydan cyfredol.

 

Manylion llawn band llydan ffeibr a chofrestru i dderbyn y newyddion diweddaraf ar wefan Cyflymu Cymru www.cyflymu-cymru.com

 

Mae Openreach, busnes rhwydwaith lleol BT, yn bennaf yn defnyddio technoleg ffeibr i’r cabinet (FTTC), wrth redeg ffeibr o’r gyfnewidfa i’r cabinetau stryd. Yn ogystal â derbyn data ar gyflymder dros 30Mbps a hyd at 80Mbps, mae FTTC hefyd yn gallu anfon data ar gyflymder hyd at 20Mbps1 - a gallai hynny godi hyd yn oed yn uwch yn y dyfodol.

 

Yn ôl rheoleiddiwr y diwydiant Ofcom, cyflymder derbyn deunydd cyfartalog gwasanaeth preswyl yn y Deyrnas Unedig yw 14.7Mbps. Bydd rhaglen Cyflymu Cymru yn cynyddu hynny’n sylweddol. Hyd yma, cofnodwyd potensial cyflymder llwytho data cyfartalog mewn ardaloedd band llydan ffeibr Cymru o 61mbps.

 

Yn y cartref, mae band llydan ffeibr yn hwyluso llwytho ffilm, gwylio gwasanaeth teledu, syrffio’r rhwyd a chwarae gemau arlein ar yr un pryd. Mae’n gallu llwytho albwm cyfan mewn llai na 30 eiliad a ffilm HD mewn llai na 10 munud, a gosod lluniau ar Facebook mewn chwinciad.

 

Bydd rhwydwaith uwchgyflym Openreach yn agored i nifer o gwmnïau sy’n darparu gwasanaethau band llydan ar gyfer cartrefi a busnesau.

 

Cyhoeddwyd manylion y cymunedau fydd yn derbyn ffeibr dros y 12 mis nesaf drwy raglen Cyflymu Cymru ar www.cyflymu-cymru.com heddiw. gallch hefyd gysylltu â’r rhaglen ar Twitter (@superfastcymru) neu Facebook www.facebook.com/superfast-cymru  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net