Ymchwil newydd yn edrych ar ffyrdd o leihau gwastraff yn y sector cig coch

04/09/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae adroddiad newydd a ysgrifennwyd gan Hybu Cig Cymru ar ran WRAP Cymru wedi canfod nifer o ffyrdd y gallai’r sector prosesu cig coch yng Nghymru leihau gwastraff a chynyddu effeithlonrwydd.

Ariannwyd yr adroddiad ‘Canfod cyfleoedd i fanteisio i’r eithaf ar werth a lleihau gwastraff wrth brosesu cig coch yng Nghymru’ gan WRAP Cymru ac fe’i ysgrifennwyd gan Dr Eleri Price, David Marks a Paul Bache. Mae’n cydnabod y gwaith arloesol yn y diwydiant sydd eisoes yn lleihau gwastraff bwyd yn ogystal â thynnu sylw at ddatblygiadau posibl eraill yn y dyfodol.

 

Roedd sampl o bedwar lladd-dy yn rhan o’r prosiect allan o’r 19 lladd-dy sy’n gweithredu yng Nghymru ar hyn o bryd. Roedd y pedwar lladd-dy hwnnw yn fusnesau bach a chanolig gyda’r mwyafrif yn fusnesau teuluol. Arolygwyd ac aseswyd eu prosesau a’u gweithdrefnau i weld beth arall y gellid ei wneud yn y diwydiant i gynyddu proffidioldeb busnesau a lleihau gwastraff - gan wella ôl-troed amgylcheddol y diwydiant.

 

Mae’r prif argymhellion yn yr adroddiad ar wella effeithlonrwydd a lleihau gwastraff yn cynnwys: adolygiadau parhaus o wariant busnes i reoli costau; archwilio’r potensial o fusnesau ar y cyd i leihau costau prosesu a gwaredu gwastraff; archwilio ffyrdd i ychwanegu gwerth at gynnyrch bwyd neu gynnyrch gwastraff (fel bwyd anifeiliaid anwes neu gynhyrchu egni) a chynnig hyfforddiant i ffermwyr da byw a staff lladd-dai er mwyn lleihau gwastraff ar leoliad.

 

Meddai Norman Bagley o’r Gymdeithas Cyflenwyr Cig Annibynnol: “Mae’r sector prosesu wedi bod dan bwysau ariannol cynyddol dros y ddegawd ddiwethaf gydag elw busnesau’n crebachu drwy’r amser. Gallai’r gwaith yma fod o fudd mawr i fusnesau prosesu cig bach a chanolig sy’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal y diwydiannau bwyd a ffermio.”

 

Meddai Hugh Jones o WRAP Cymru: “Yr hyn sy’n amlwg o’n gwaith ydy bod modd cyflawni mwy drwy gydweithio na chan weithio ar ben eich hun. Mae’r adroddiad yn canfod cyfleoedd y gall y sector symud ymlaen gyda hwy, gyda chymorth sefydliadau fel Hybu Cig Cymru, i fod hyd yn oed yn fwy effeithlon drwy leihau gwastraff ar hyd y gadwyn gyflenwi a darganfod marchnadoedd newydd ar gyfer gwastraff na ellir ei osgoi.”

 

Lleihau gwastraff

 

Ychwanegodd Dr Eleri Price, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi yn HCC ac un o awduron yr adroddiad: “Mae gwaith da yn cael ei wneud ar hyn o bryd ar draws y diwydiant ond mae’r adroddiad newydd hwn yn tynnu sylw at ffyrdd y gallai proseswyr cig coch fod hyd yn oed yn fwy effeithlon a phroffidiol wrth leihau gwastraff ac effaith amgylcheddol.

 

“Ar ran HCC a WRAP Cymru, hoffwn ddiolch i’r lladd-dai a gymerodd ran yn y prosiect am eu hamser a’u harbenigedd tra’n rhan o’r gwaith hwn.”

 

Eglurodd Dr Price: “Mae rhai camau y gall ffermwyr eu cymryd i leihau gwastraff yn y gadwyn gyflenwi drwy sicrhau bod da-byw yn cael eu cyflwyno yn y cyflwr gorau posibl.”

 

Mae HCC hefyd yn cynnig cyrsiau Dewis Da Byw mewn lladd-dai ar draws Cymru fel bod ffermwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o ran sut i gyflwyno da byw ar eu gorau. I ddarllen yr astudiaeth achos a’r adroddiad i'w ddarllen yma neu os oes gennych ddiddordeb yng nghyrsiau Dewis Da Byw HCC cysylltwch ar 01970 625050 neu info@hccmpw.org.uk.