Manylion teithio Eisteddfod Caerdydd

Gyda llai na phythefnos i fynd tan yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd, mae trefnwyr wedi cyhoeddi manylion i deithwyr sy’n bwriadu dod i’r Maes yn ystod yr wythnos.

Mae dewis helaeth o drafnidiaeth gyhoeddus hygyrch ar draws Caerdydd ynghyd â llwybr beicio a cherdded Taith Taf sy’n cysylltu’r Bae gyda’r ddinas.  Mae gan gwmni llogi beiciau Pedal Power ganolfannau’n agos at y maes carafanau ym Mhontcanna, a cheir rhagor o wybodaeth yma neu ewch i'r wefan Nextbike am wybodaeth am gynllun rhannu beiciau Caerdydd.

 

Mae trefnwyr yn annog ymwelwyr i ddefnyddio bysiau a threnau neu i gerdded a beicio i gyrraedd y Maes.  Mae gorsaf drenau Bae Caerdydd fwy neu lai ar y Maes, ac mae trenau’n rhedeg yn rheolaidd o orsaf Heol y Frenhines yng nghanol y ddinas.  Ceir manylion am y trenau i’r Eisteddfod yma. Ceir rhagor o wybodaeth am fysiau yng Nghaerdydd yma.

 

Mae amryw o feysydd parcio cyhoeddus ym Mae Caerdydd, a bydd y rhain ar agor drwy gydol wythnos yr Eisteddfod, ac mae nifer o lefydd parcio ar gyfer ymwelwyr anabl ym mhob un o’r meysydd yma.  Nid oes modd gwarantu bod lle ar gyfer ymwelwyr â’r Eisteddfod yn y meysydd hyn gan eu bod ar agor i’r cyhoedd.  Ond mae modd archebu tocynnau parcio ymlaen llaw yn QPark, y maes parcio aml-lawr dros ffordd i Ganolfan y Mileniwm.

 

Maes parcio

 

Gall ymwelwyr barcio ym maes parcio Neuadd y Sir, Cyngor Dinas Caerdydd ar y penwythnosau yn unig, a bydd y maes parcio hwn yn agor am 18:00 ar 3 Awst ar gyfer y rheiny sy’n cyrraedd ar gyfer y cyngerdd agoriadol.  Mae parcio ar gyfer ymwelwyr anabl ar gael yma.

 

Bydd yr Eisteddfod yn rhedeg gwasanaeth parcio a theithio o Lecwydd yn ystod yr wythnos waith, gyda’r maes parcio’n agor am 06:30 a bysiau’n rhedeg yn rheolaidd o 07:00 tan 00:00.  Bydd y maes parcio’n cau am 00:30. 

 

Bydd y daith bws yn cymryd 10-15 munud, yn ddibynnol ar draffig, gyda theithwyr yn cael eu gollwng yn Ffordd Hemingway, yn agos at Neuadd y Sir, sydd tua 2-3 munud o’r Maes.  Mae parcio anabl ar gael yma, ac mae lloriau isel ar y bysiau i gyd.

 

Dilynwch yr arwyddion i gyrraedd y maes parcio  Codir tâl o £10 i bob car barcio yn Neuadd y Sir ac yn Lecwydd, gyda chynnig arbennig o £8 i’r rheiny sy’n archebu lle ymlaen llaw ar-lein.  Mae’r daith ar y bws gwennol i’r Maes ac yn ôl o Lecwydd yn rhad ac am ddim.

 

Maes Carafanau

 

Mae’r maes carafanau wedi’i leoli ar dir Caeau Pontcanna yng nghanol y ddinas, a bydd gwasanaeth bws gwennol yn rhedeg yn rheolaidd i’r Maes ac yn ôl.  Bydd bysiau’n rhedeg o 15:00 ddydd Gwener 3 Awst ar gyfer y cyngerdd agoriadol, gyda’r bws olaf yn gadael y Bae am 01:00. 

 

O ddydd Sadwrn tan ddydd Mawrth, bydd y bws cyntaf yn gadael y maes carafanau am 07:00 a’r bws olaf yn dychwelyd yno am 01:00.  Bydd y gwasanaeth yn cael ei ymestyn tan 03:00 o nos Fercher tan y nos Sadwrn olaf, er mwyn gwasanaethu Maes B. 

 

Lleolir arosfan fysiau y maes carafanau ar Rodfa’r Gorllewin, gyda’r bysiau’n gollwng teithwyr yn Ffordd Hemingway yn y Bae.  Eto, mae’r rhain yn fysiau llawr isel, sy’n addas ar gyfer ymwelwyr anabl.  Mae modd i garafanwyr archebu tocyn wythnos ar gyfer y bws ar-lein.

 

Maes pebyll

 

Lleolir y maes pebyll ar gyfer Maes B ar dir Ysgol Uwchradd Fitzalan, gyda bysiau’n rhedeg o’r safle i’r Bae yn ystod yr wythnos.  Cynhelir Maes B yn hen adeilad Profiad Doctor Who ym Mae Caerdydd, sy’n gyfleus ar gyfer popeth arall sy’n digwydd yn y Bae.  Bydd yr amserlen yn debyg iawn i un y maes carafanau, ond mae’r bysiau’n casglu teithwyr o’r tu allan i fynedfa Maes B gyda’r hwyr. 

 

Mae’r Eisteddfod yn cydweithio gyda chwmni Byw Bywyd eto eleni er mwyn cynnig gwasanaeth sgwteri a chadeiriau olwyn ar gyfer ymwelwyr anabl.  Lleolir stondin Byw Bywyd yng Nghanolfan Red Dragon, sydd wedi’i lleoli gyferbyn â Chanolfan Mileniwm Cymru. 

 

Dylai unrhyw un sy’n bwriadu rhentu sgwter neu gadair olwyn yn ystod yr wythnos gysylltu gyda’r cwmni ymlaen llaw er mwyn sicrhau argaeledd.  Rhif y cwmni yw 01286 830 101 neu gellir anfon ebost, post@byw-bywyd.co.uk

 

Ceir rhagor o wybodaeth ar yr uchod i gyd ar wefan yr Eisteddfod, neu ffoniwch y linell wybodaeth ar 0845 4090 900.