Prifwyl Caerdydd yn agosáu

Mae Caerdydd yn prysur baratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r ddinas am y tro cyntaf ers 2008, a chydag ychydig dros fis i fynd, mae nifer o ddyddiadau pwysig i’w nodi yn agosáu.

Dydd Sadwrn 30 Mehefin yw’r dyddiad olaf ar gyfer cynnig bargen gynnar y bandiau garddwrn.  O ddydd Sul ymlaen, bydd bandiau oedolion yn costio £10 y dydd yn hytrach nag £8 ar hyn o bryd.  Bydd mynediad am ddim i blant dan 16 oed.

 

Drwy brynu band garddwrn, gallwch fynd a dod i Bafiliwn HSBC yn Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan y Mileniwm drwy’r wythnos i fwynhau gwledd o gystadlu o bob math, ynghyd â’r gweithgareddau llenyddol yn y Babell Lên a holl arlwy Theatr y Maes. 

 

Bydd hefyd yn rhoi mynediad i’r rhagbrofion a gynhelir yn y Ganolfan ynghyd â nifer o weithgareddau eraill a fydd wedi’u nodi ar wefan yr Eisteddfod.  Bwriad y bandiau garddwrn yw cadw rheolaeth ar y niferoedd sydd yn y Ganolfan ar unrhyw un adeg er mwyn cadw at reolau iechyd a diogelwch.

 

Ac wrth i’r cynllun Bargen Gynnar ddod i ben y penwythnos hwn, mae angen symud yn gyflym hefyd os nad ydych chi wedi archebu lle ar y maes carafanau a gwersylla teuluol.  Bydd archebion yn cau ddydd Mercher 4 Gorffennaf, felly os ydych chi am wneud cais am le, mae llai nag wythnos ar ôl i drefnu popeth.  Gellir archebu lle ar-lein.

 

Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi gwirfoddoli i’n helpu ni yn ystod yr ŵyl eleni, ac yn edrych ymlaen at gael eich cwmni lawr yn y Bae.  Mae’r porth gwirfoddoli’n parhau ar agor ar-lein tan ddiwedd Mehefin er mwyn i bawb gadarnhau’u hargaeledd ar gyfer gwahanol sesiynau, ac yna byddwn yn cysylltu â phawb dros yr wythnosau nesaf i gadarnhau’r holl drefniadau.

 

Atgoffa

 

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, “Diolch i bawb sydd eisoes wedi ein cefnogi ni ac sydd wedi prynu tocynnau ar gyfer yr Eisteddfod.  Dyma atgoffa’r rheini sy’n gadael popeth tan y munud olaf mai ychydig iawn o amser sydd ar ôl i drefnu nifer o bethau ar gyfer yr wythnos eleni.

 

“Ac wrth i ni atgoffa pobl am hyn, braf yw cyhoeddi bod cyngerdd nos Sul, Teilwng yw’r Oen wedi gwerthu allan – ac mae tocynnau’n hynod brin ar gyfer Hwn yw fy Mrawd gyda Syr Bryn Terfel.  A chyda’r holl sylw mae’r band ardderchog, Pendevig yn ei gael ar hyn o bryd, fydd hi ddim yn hir tan y bydd tocynnau’n brin ar gyfer nos Iau, ac ar gyfer llond lle o hwyl gyda beirdd ifanc y brifddinas yn y Siwper Stomp nos Lun.

 

“Felly gydag ychydig dros fis i fynd tan yr Eisteddfod, mae’r gweithgareddau a’r digwyddiadau yn eu lle a’r paratoadau mewn llaw i groesawu pawb atom i Fae Caerdydd am wythnos i’w chofio mewn awyrgylch drefol ond cyfforddus iawn o amgylch y Maes.”

 

Bydd y Rhaglen Swyddogol ar gael dros y dyddiau nesaf, ac mae modd rhag archebu copi ar-lein drwy fynd i siop yr Eisteddfod.  Bydd copïau’n cael eu dosbarthu’n fuan iawn, felly mynnwch eich copi i’w gael yn syth o’r wasg!  Yn y cyfamser, mae amserlenni ar gyfer y gwahanol leoliadau o amgylch y Maes wedi’u cyhoeddi ar-lein.