Agor canolfan ymchwil newydd i brofi ansawdd dŵr

06/12/2017

Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Heddiw cafodd canolfan newydd sbon a fydd yn profi ansawdd dwr ein traethau bob haf ei agor yn swyddogol ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AC.

Lleolir cyfleuster newydd a fydd yn cael ei redeg gan Gyfoeth Naturiol Cymruyn sy’n cynnwys mwy na 30 o staff proffesiynol a phrofiadol sy’n cynnal gwaith dadansoddi a phrofion amgylcheddol hanfodol fel profi ansawdd dŵr ein traethau bob haf.

 

Caiff y cyfleuster ei achredu gan UKAS, y corff achredu cenedlaethol ar gyfer y Deyrnas Unedig.

 Ymhellach, mae cyfleuster y Gwasanaethau Dadansoddi yn awyddus i gynnig y gwasanaethau y mae’n eu darparu i CNC i gwsmeriaid ehangach yng Nghymru a thu hwnt.

 

Dywedodd Dave Gazzard, Rheolwr y Gwasanaethau Dadansoddi yn Cyfoeth Naturiol Cymru: “Bydd ein cyfleuster newydd sydd o safon fyd-eang yn helpu ein staff gyda’r gwaith pwysig a wnawn yn Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, economi ac amgylchedd Cymru.

 

“Er enghraifft, rydym yn profi mwy na 2,000 o samplau o ddyfroedd ymdrochi a gesglir gan ein staff bob blwyddyn. Rydym yn monitro mannau lle y gall problemau fod, ac yn helpu i wneud yn siŵr fod y dyfroedd sydd ar ein traethau’n ddiogel inni nofio ynddynt.

 

“Hefyd, rydym yn ymchwilio i ddigwyddiadau, fel safleoedd gwastraff anghyfreithlon a llygredd, fel y gallwn daclo gweithgareddau anghyfreithlon.

 

“Gyda’n cyfleuster newydd anhygoel, fe fyddwn nid yn unig yn gallu bodloni anghenion y presennol a’r cynnydd yn y dyfodol, ond hefyd fe fyddwn yn gallu cynnig cyfleoedd di-ben-draw ar gyfer cynnal mentrau ymchwil ar y cyd gyda CNC a Phrifysgol Abertawe.”

 

Bydd y sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd i wella ansawdd a maint y dystiolaeth a ddefnyddir i gyfarwyddo penderfyniadau CNC a chaniatáu i staff a myfyrwyr y Brifysgol chwarae rhan bwysig yn y dasg o siapio amgylchedd Cymru mewn ffordd gadarnhaol.

 

Gwella ein ecosystemau

 

Meddai Hannah Blythyn, y Gweinidog dros yr Amgylcheddol: “Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd yn mynnu ein bod yn dod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o weithio. Mae hyn yn cynnwys gwahanol sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd i’n helpu i gyrraedd ein nod o wella gwytnwch ein hecosystemau a llesiant y genedl.

 

“Mae’r fenter hon rhwng CNC a Phrifysgol Abertawe yn arddangos yr uchelgais gydweithredol hon ac yn cynnig cyfleoedd gwaith gwerthfawr i Dde Orllewin Cymru.”

 

Meddai’r Athro Richard Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe: “Mae gan Brifysgol Abertawe gymuned ryngwladol fywiog o gadwraethwyr, biowyddonwyr, biobeirianwyr a chemegwyr.

 

“Bydd partneriaeth y Brifysgol gyda CNC, ynghyd â’n hadran gemeg newydd, yn darparu cydweithrediad ac yn gwella ein gallu i feithrin a diogelu’r amgylchedd er budd cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru