Amser i fentro gyda Arloesi Gwynedd Wledig

31/10/2017

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am syniad cyffrous ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth newydd.

Os ydych mewn gwaith llawn amser, a gyda syniad yr hoffwch ei ddatblygu, gall Arloesi Gwynedd Wledig eich rhyddhau o’r gwaith am ddiwrnod yr wythnos. Nid yn unig y bydd gennych un diwrnod yr wythnos am chwe mis i ganolbwyntio ar ddatblygu eich cynllun busnes, bydd Arloesi hefyd yn trefnu cefnogaeth gan arbenigwr yn y maes i’ch helpu.

 

Esboniodd Rhian Hughes o Arloesi Gwynedd Wledig “Mae unigolion mewn cyflogaeth llawn amser yn ffynhonnell bosibl o entrepreneuriaeth nad yw’n cael ei hecsbloetio ar hyn o bryd. Amcan y prosiect peilot yma yw caniatáu amser i unigolion ddatblygu syniadau wrth barhau i weithio. Gallent fod yn syniadau i wneud gyda’u gwaith, neu yn ddiddordeb tu allan i’r gwaith fel hobi.”

 

Dechreuodd Tim Lloyd, sylfaenwr y cwmni digwyddiadau chwaraeon Camu I’r Copa, ddatblygu ei gwmni wrth weithio fel diffoddwr tân. “Rwyf wastad wedi bod eisiau rhedeg cwmni fy hun, ac roeddwn yn siŵr y byddai’r syniad oedd gennyf yn gallu bod yn un llwyddiannus iawn petawn i’n dod o hyd i amser i’w wireddu. Mae’r prosiect yma yn gyfle arbennig iawn ar gyfer darpar entrepreneuriaid, un y byddwn i wedi bod yn ddiolchgar iawn ohono pan roeddwn i’n cychwyn fy musnes.”

 

Amser i fentro

 

Mae’r prosiect Amser I Fentro yn dynwared y cysyniad “amser 20%” a ddefnyddir gan rai cwmnïau mawr yn y sector breifat, fel Google a 3M. Mae’n galluogi staff i dreulio un rhan o bump o’u hamser yn datblygu prosiectau tu allan i’w rhaglen gwaith arferol, ac mae wedi arwain at arloesedd fel Gmail a’r ‘Post-it Note’.

 

Bydd Arloesi yn ad-dalu costau cyflog am 1 diwrnod yr wythnos am gyfnod o 6 mis. Bydd hyn yn caniatáu i’r unigolyn ddatblygu syniad newydd heb boeni am unrhyw golled mewn enillion. Gall hyn, a help gan arbenigwr ar hyd y ffordd arwain at syniadau busnes cyffrous iawn.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi 20fed o Dachwedd 2017. Os oes gennych ddiddordeb a hoffwch mwy o wybodaeth cysylltwch gyda Rhian ar 01766 515946 neu rhian@arloesigwyneddwledig.comGallwch hefyd ymweld â'r wefan am fwy o wybodaeth.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru