Chwech yn cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017

27/09/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Yn fyw ar S4C, nos Sadwrn, 14eg o Hydref o Theatr Sony, Penybont, bydd chwech o berfformwyr ifanc mwyaf talentog Cymru yn cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017.

Y chwech dethol, a ddewiswyd gan banel o feirniaid yn dilyn eu perfformiadau yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái eleni, yw: 

 

Daniel Calan Jones o Gaerdydd

 

Harry Lovell-Jones o Gaerdydd

 

John Ieuan Jones o Fae Colwyn

 

Megan Llŷn o Sarn, ger Pwllheli

 

Sioned Llewelyn o Efailwen, ger Clunderwen

 

Cedron Sion o Borthmadog 

 

Yn ogystal â’r clod o ennill yr Ysgoloriaeth sy’n gysylltiedig â’r bariton byd-enwog, bydd yr enillydd hefyd yn derbyn gwobr ariannol o £4,000 er mwyn datblygu eu talent i’r dyfodol. Noddir y wobr eleni gan Brifysgol y Drindod Dewi Sant. Nod y wobr a sefydlwyd yn 1999, yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru ac mae’r Ysgoloriaeth yn llawer mwy na chystadleuaeth lwyfan yn unig.

 
Ers cael eu dewis fis Mehefin, mae’r chwe chystadleuydd wedi derbyn cyngor a dosbarthiadau meistr gan berfformwyr amlwg gan gynnwys y cantorion opera Elin Manahan Thomas a Rhian Lois; yr actor a’r cyfarwyddwr theatrig Aled Pedrick; y ddawnswraig ac actores broffesiynol Lauren Phillips; yr hyfforddwr dawns a chynhyrchydd rhaglenni teledu Meinir Siencyn; a’r tiwtor offer taro Owen Gunnell.

 

Er nad yw Bryn Terfel yn medru bod yn bresennol ar y noson, anfonodd neges o gefnogaeth a gair o gyngor i’r ymgeiswyr, 

 

“Rydw i yn falch iawn o weld yr Ysgoloriaeth yma yn mynd o nerth i nerth, a gweld safon uchel o dalent perfformio unwaith eto eleni. Gwnewch yn siŵr eich bod fel cystadleuwyr yn gwrando ar gyngor arbenigwyr ond gan gadw stamp personol ac unigryw ar berfformiad, a’ch bod yn gyfforddus ar y llwyfan perfformio. 


Cofiwch hefyd geisio cadw rheolaeth ar y nerfau, gan eu troi yn fantais yn hytrach nag yn anfantais. Ac yn bwysicach na dim, cofiwch fwynhau perfformio a rhoi o’ch gorau. Ewch amdani, dyma eich cyfle i ddisgleirio!”


Yn beirniadu, ac yn cael y dasg anodd o ddewis enillydd ar y noson, fydd Delyth Mai, Eirlys Britten, Rakhi Sing, Sioned Terry a Cath Ayres.


Mae tocynnau ar gyfer y Cyngerdd yn Theatr Sony, Coleg Pen-y-bont ar gael am £10 o wefan yr Urdd neu trwy ffonio 0845 257 1639.  Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar S4C nos Sadwrn 14eg o Hydref.

 

Manylion Cystadleuwyr Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2017


Daniel Calan Jones o Gaerdydd

 

Mae Daniel, 16 oed, yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Plasmawr ac yn awyddus i ddenu mwy o bobl ifanc i glocsio.Meddai, “Mae cael bod yn rhan o gystadleuaeth mor adnabyddus yn anhygoel. Dw i’n teimlo ychydig yn nerfus mai fi yw’r ieuengaf yn y gystadleuaeth ond dw i wir yn edrych ymlaen at gael perfformio ar y noson! O ran y dyfodol, hoffwn i ddysgu a denu mwy o bobl ifanc i glocsio a datblygu’r grefft er mwyn ei wneud yn fwy ‘cŵl’.” 

 

Harry Lovell-Jones o Gaerdydd

 

Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae Harry bellach yn astudio Offerynnau Taro yn y Royal Academy of Music yn Llundain ac mae a’i fryd ar ddilyn gyrfa gyda cherddorfa broffesiynol a chael y cyfle i berfformio amrywiaeth eang o gerddoriaeth.Meddai,  “Rwy’n gyffrous iawn i gael bod yn rhan o Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Byddai rhoi perfformiad llwyddiannus yn rhoi tipyn o hyder i mi i’r dyfodol a dw i’n gwybod y bydd yn brofiad bythgofiadwy!” 

 

John Ieuan Jones o Fae Colwyn


Ar hyn o bryd mae Ieuan, sy’n wreiddiol o Fae Colwyn, yn astudio ar gyfer gradd feistr mewn Cerddoriaeth yn y Royal Northern College of Music ac mae a’i fryd ar ddilyn gyrfa fel perfformiwr. Meddai,“Mae cael bod rhan o Ysgoloriaeth Bryn Terfel yn deimlad anhygoel. Ar ôl gwylio’r gystadleuaeth bob blwyddyn, mae’n deimlad reit swreal mod i am fod yn rhan ohono eleni. Mae’n un o gystadlaethau mwyaf poblogaidd Cymru a dwi’n gyffrous iawn i fod yn rhan ohoni.” 

 

Megan Llŷn o Sarn, ger Pwllheli

 

Wedi astudio cwrs Actio yn Mountview Academy of Theatre and Arts, mae Megan o Sarn ger Pwllheli bellach yn actores. Meddai, “Dw i’n hynod ddiolchgar am gael bod yn rhan o’r Ysgoloriaeth eleni. Dyma’r flwyddyn olaf i mi gystadlu gyda’r Urdd felly mae’n ddiweddglo perffaith i’r holl flynyddoedd o gystadlu. Yn y dyfodol, dw i’n gobeithio parhau i actio cymaint â phosib – boed hynny ar y teledu, ar y llwyfan neu ar y radio.”


Sioned Llewelyn o Efailwen, ger Clunderwen

 

Mae Sioned Llewelyn yn dod yn wreiddiol o Efailwen ger Clunderwen ac wedi graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae hi bellach yn astudio cwrs MA yn y Royal Academy of Music yn Llundain. Mae hi a’i bryd ar ddilyn gyrfa fel cantores broffesiynol mewn operâu ysgafn a sioeau cerdd. Meddai, “Dw i wrth fy modd fy mod i wedi cael fy newis fel un o’r chwech fydd yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Bydd yn hwb anferthol i fy ngyrfa a dw i’n siŵr bydd y profiad yn aros yn y cof am oes.” 

 

Cedron Sion o Borthmadog

 

Mae Cedron o Borthmadog ar fin mynd i astudio yn y Royal Central School of Speech and Drama yn Llundain ac mae a’i fryd ar ddilyn gyrfa fel actor proffesiynol. Meddai,“Mae cael bod yn rhan o’r gystadleuaeth yn wefr. Rwy’n teimlo’n hynod ddiolchgar a ffodus o dderbyn y cyfle i fod yn rhan o gystadleuaeth nodedig fel hon sy’n rhoi llwyfan amhrisiadwy i bobl ifanc sydd ag angerdd ym myd y celfyddydau.”