Lledaeniad clefyd coed yn lleihau

18/07/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae lluniau o’r awyr o goedwigoedd a choedydd o amgylch Cymru yn dangos bod lledeaniad clefyd sy'n lladd coed llarwydd yn lleihau.

Daw’r asesiad yn dilyn dau o arolygon hedfan yn Mai uwchben Gogledd a De Cymru lle’r aethpwyd ati i arolygu coetiroedd a choedwigoedd.

 

Gwelwyd bod oddeutu 40 o safleoedd yn dangos arwyddion o’r haint, a bydd ymchwiliad pellach yn cael ei gynnal ar y rhain.

 

Mae’r ffigwr yn is nag a welwyd yn dilyn arolwg hedfan y llynedd, pan ddaethpwyd o hyd i 30 o safleoedd posibl ar Ystad Goed Llywodraeth Cymru yn unig.

 

Roedd hyn I’w ychwanegu at 20 o safleoedd eraill ar diroedd preifat lle roedd pryder am P.Ramorum.

 

Dywedodd Lajla Cash, Swyddog Cynllunio Iechyd Coed, Cyfoeth Naturiol Cymru: “O’i gymharu â blynyddoedd blaenorol, ni ledaenodd P. Ramorum yn eang iawn y llynedd."

 

“Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn ymweld â’r safleoedd y sylwyd arnyn nhw yn ystod yr arolygon hedfan eleni, a hynny er mwyn darganfod a yw P. Ramorum yn bresennol ynddyn nhw, ai peidio. Roeddem wedi paratoi ar gyfer lledaeniad llawer ehangach.

 

“Roeddem yn disgwyl gweld cynnydd sylweddol yn yr haint, oherwydd y tywydd gwlyb a gwyntog a gafwyd ddiwedd yr haf a dechrau’r hydref. Ond hyd yn hyn, nid yw hyn wedi digwydd.”

 

Ers mis Mawrth, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn tynnu sylw gweithwyr a phobl sy’n ymweld â choedwigoedd a choetiroedd at ymgyrch #CadwchynLan.

 

Mae’r ymgyrch yn tynnu sylw at y modd y gall ymwelwyr a gweithwyr ddiogelu dyfodol ein coedwigoedd a’n coetiroedd trwy ddilyn cyngor syml.

 

Plâu sy'n bygwth coedtiroedd

 

Ychwanegodd Lajla: “Nid P. Ramorum yw’r unig broblem – mae yna nifer o blâu a chlefydau sy’n bygwth coetiroedd Cymru. Ac un o’r ffyrdd y gallan nhw heintio coedwig iach yw trwy gael eu trosglwyddo mewn mwd a gweddillion ar esgidiau pobl, neu ar deiars ceir a beiciau, neu hyd yn oed ar bawennau cŵn.

 

“Rydym yn gofyn i bobl dreulio ychydig funudau cyn mynd am dro i goetir yn glanhau baw a mwd oddi ar esgidiau, teiars, offer ac anifeiliaid anwes. Ein gobaith yw y bydd archwilio a glanhau’r rhain bob tro cyn mynd am dro i goetir yn dod yn ail natur.”

 

Bydd arolwg hedfan arall yn cael ei gynnal yn nes ymlaen yn yr haf.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru