Llwybr Awen at anrhydedd drwy Gemau Cymru

01/07/2016

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Bum mlynedd ar ôl ennill aquathlon mewn cystadleuaeth chwaraeon gan yr Urdd yng nghanolbarth Cymru, mae’r ferch 16 oed o Gwm Tawe’n aelod o Sgwad Rhanbarthol Cymru ac yn addo codi yn safleoedd Prydain.

Ar ôl defnyddio Gemau Cymru fel carreg gamu i lefel nesaf y gamp, bydd y gystadleuaeth ddiweddaraf y penwythnos yma'n garreg filltir arall iddi o bosib.       

 

“Nofio ydi fy nghefndir i ac fe ddechreuais i nofio i Glwb Nofio Cwm Tawe pan oeddwn i’n saith oed,” dywedodd Awen Lewis, o Gearlan, ger Abercraf.

 

“Fe roddodd Mam fy enw i ar gyfer yr aquathlon a doeddwn i ddim yn disgwyl llawer. Doeddwn i ddim yn llawer o redwr ond roedd gen i ddygnedd da drwy fod yn nofwraig gystadleuol.    

 

“Rydw i’n cofio cael fy rhoi yn rhan 2 y gystadleuaeth a’r merched cyflymach yn rhan 1, felly roeddwn i’n gwybod fy mod i yn erbyn y cloc. Ond drwy ymdrechu’n galed iawn, fe wnes i ennill. Ar ôl y penwythnos hwnnw, roedd gen i fwy a mwy o ddiddordeb mewn triathlon.

 

“Mae triathlon yn brofiad mor gyffrous ac mae fel tair gwahanol ras mewn un ras ac rydw i wrth fy modd gyda gwefr hynny. Roeddwn i’n nofwraig gryf i fy oedran felly roeddwn i’n dod allan o’r dŵr yn agos at flaen y ras. Er hynny, rhaid i mi fod yn onest, mae’n anoddach wrth i chi fynd yn hŷn.

 

“Rydw i’n edmygu athletwyr fel Non Stanford gan ei bod hi o Abertawe ac mae ei llwyddiant hi’n fy ysbrydoli i. Roedd hi’n cystadlu mewn un ddisgyblaeth ond mae wedi dangos ei bod yn bosib bod yn driathletwraig.

 

“Fe ddechreuais i drwy gymryd rhan yn rasys Tristar Cymru mewn sawl ardal yn y wlad ac fy ras fwyaf i pan oeddwn i’n ifanc oedd ras gymhwyso’r IRC, sef Gemau Cymru yn 2013. Fe lwyddais i i ddod yn ail yn y ras yma ac felly roeddwn i’n cael mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn Eton Dorney. Roedd rasio ar y lefel yma’n anhygoel ond roeddwn i allan o ’nyfnder.

 

Roedd yn gam mawr ymlaen ond yn wers bwysig iawn i’w dysgu. Roedden ni’n nofio mewn dŵr agored a doeddwn i ddim yn gyfarwydd â hynny. 

 

“Ar ôl y diwrnod hwnnw rydw i nawr yn Sgwad Rhanbarthol Cymru ac yn hyfforddi’n rheolaidd gyda’r tîm ac yn mynd i wersylloedd hyfforddi.”

 

Gemau Cymru

 

Bydd Gemau Cymru, sy’n cael eu trefnu gan yr Urdd, yn cael eu cynnal ar 1 - 3 Gorffennaf yn ardal Caerdydd. Dyma’r unig ddigwyddiad yng Nghymru sy’n cynnig llwyfan i athletwyr ifanc gorau Cymru gystadlu mewn un ar ddeg disgyblaeth wahanol, mewn un digwyddiad.

 

Bydd mwy na 1,200 o bobl ifanc yn cystadlu yn ystod y penwythnos mewn un ar ddeg o gampau gwahanol - athletau, gymnasteg, pêl rwyd, rygbi 7 bob ochr, tennis bwrdd, rhwyfo dan do, triathlon, jiwdo a chanŵio, gyda dwy gamp newydd yn cael eu hychwanegu eleni - hoci a chodi pwysau.                  

 

Cynhaliwyd Gemau Cymru am y tro cyntaf yn 2011 yn ystod y cyfnod yn arwain at Gemau Olympaidd Llundain 2012. Dyma un enghraifft o waddol parhaus Gemau Olympaidd 2012 i Gymru.                

 

“Y peth mwyaf i mi eleni oedd ennill pencampwriaethau sbrint iau Cymru a dod yn 9fed yn gyffredinol ymhlith y merched.

 

“Mae’n fraint fawr cael fy ngwahodd i fod yn llysgennad triathlon Gemau Cymru eleni.

 

“Rydw i’n gobeithio gallu helpu’r athletwyr ifanc yma drwy roi cyngor am driathlon a sut gallan nhw wella drwy wneud y pethau lleiaf. Fy nod i ar y diwrnod fydd bod yn fodel rôl a defnyddio fy mhrofiad i i helpu eraill.              

 

“Fe fydda’ i’n rasio yn y ras 3km ar y dydd Sadwrn yn y gystadleuaeth athletau fel rhan o fy natblygiad rhedeg. Rydw i’n gobeithio am ras gyflym, sefydlog, ac yn gobeithio cael gorau personol.”

 

“Gyda’r arholiadau y tu ôl i mi, a llawer o rasys mawr wedi’u rasio, mae’n amser cael bloc caled a chyson o hyfforddi nawr, er mwyn gwneud yn siŵr fy mod i ar fy ngorau ym Mhencampwriaethau Triathlon Prydain, a hefyd gŵyl D20 Triathlon Prydain.                                  

 

“Fe fydda’ i’n hyfforddi am ryw 18 awr yr wythnos, sy’n gallu bod yn flinedig i’r corff, felly mae’n bwysig bwyta’n iawn i roi tanwydd i’r corff, yfed digon i beidio dadhydradu ac adfer yn briodol, fel mae fy nghorff i ei angen.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru