Mudiadau Iaith yn cefnogi aros yn yr Undeb Ewropeaidd

20/06/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae cynghrair o fudiadau iaith ym Mhrydain ac Iwerddon wedi rhyddhau llythyr ar y cyd heddiw sy’n cefnogi’r ymgyrch i aros yn yr Undeb Ewropeaidd, gan bwysleisio’r manteision diwylliannol ac economaidd.

Mae ymgyrchwyr a mudiadau sy’n cefnogi’r Gernyweg, y Sgoteg, yr Aeleg, y Wyddeleg a’r Gymraeg ynghyd â grwp ymbarél ymgyrchwyr iaith Ewrop wedi llofnodi llythyr sy’n dadlau bod aros yn yr Undeb yn bwysig er mwyn hybu a hyrwyddo ieithoedd llai. Ymysg y llofnodwyr mae Dr Loveday Jenkin o Gymdeithas Iaith y Gernyweg, Jamie Bevan o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, Michael Hance o Gymdeithas yr Iaith Sgoteg, Dr Gwenllian Lansdown Davies o’r Mudiad Meithrin, Dr Davyth Hicks o ELEN, Liam Ó Flannagáin o gyngor addysg cyfrwng Gwyddeleg, a Garry Nicholas o’r Eisteddfod Genedlaethol.

 

Dywed y llythyr ar y cyd: “Petai ein gwledydd yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, byddem yn cael ein hamddifadu o’r hawliau a rennir gan ddinasyddion Ewrop. Ymhellach, byddem ar drugaredd llywodraethau nad ydynt wedi dangos nemor ddim diddordeb nac awydd i amddiffyn nac i hyrwyddo hawliau siaradwyr ieithoedd ein cenhedloedd a’n bröydd ac sydd wedi gweithredu polisïau ymosodol gyda’r bwriad o ddifodi’n hieithoedd drwy gyfnodau helaeth o’n hanes cyffredin. Ni allem ychwaith gyrraedd nawdd Ewropeaidd ar gyfer prosiectau iaith, a byddai cyrff anllywodraethol ac addysgiadol ar eu colled. Byddai Brexit yn rhwystro gobeithion ein hieuenctid a’u cyflogadwyedd; mae nawdd Ewropeaidd wedi darparu buddsoddiad hanfodol i lawer o economïau ein cymunedau. Y mae’r Undeb Ewropeaidd wedi bod, ac fe all fod eto, yn gadernid ac yn obaith i ieithoedd lleiafrifoledig ein gwledydd.”

 

Dyfodol ansicr

 

“Ofnwn y byddai Brexit yn esgor ar ddyfodol ansicr i’n cymunedau fel y dengys y penderfyniad diweddar gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i ddiddymu ei nawdd i’r Gernyweg. Gyda’i gynulliad cydnerth o ddiwylliannau mwyafrifol a lleiafrifol, y mae bod yn rhan o Undeb Ewropeaidd sy’n llawn amrywiaeth yn galluogi gwell dealltwriaeth a nawdd ar gyfer ein priod ieithoedd ein hunain… Yn anuniongyrchol gallai Brexit effeithio’n drychinebus ar ein hieithoedd."

 

Aros fewn

 

Mae’r llythyr yn casglu, “O’r herwydd, yr ydym ni, fel cynrychiolwyr cymunedau ieithoedd llai yn yr ynysoedd hyn, yn dod i’r casgliad bod rhaid i ni aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd er mwyn sicrhau diogelwch a ffyniant ein hieithoedd a’u cymunedau a chyfrannu tuag at ddatblygiad pellach yr Undeb Ewropeaidd yn ysbryd Ewrop fel cywaith hawliau dynol ac fel gwarcheidwad heddwch, cydweithio a chyfle cyfartal ar gyfer pobloedd ein Cyfandir ac Ewrop sy’n undod yn ei hamrywiaeth.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru