Toriadau pellach ar y gweill i S4C

26/11/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o ddweud 'celwyddau' wedi iddyn nhw gyhoeddi toriad o 26% i grant S4C er gwaethaf addewid ym maniffesto'r Ceidwadwyr i 'ddiogelu' cyllideb y sianel. 

 

Bydd yr arian y mae S4C yn ei dderbyn gan yr Adran dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Celfyddydau yn cael ei dorri dros y pedair blynedd o 2016/17 hyd at 2019/2020. Bydd toriadau cynyddol yn digwydd dros y cyfnod gan ddod a'r cyfraniad blynyddol i lawr o'r £6.7m presennol i £5m erbyn 2019/20.

 

Ym mis Hydref 2010 penderfynodd Llywodraeth Prydain gwtogi’r grant i S4C o 94% dros bedair blynedd o £101 miliwn yn 2010-11 lawr i £7 miliwn yn 2014/15.  Ond, cafwyd addewid ym maniffesto 2015 y Ceidwadwyr y bydden nhw'n "diogelu arian ac annibyniaeth olygyddol S4C.” Yn dilyn yr adolygiad gwariant, bydd yr adran ddiwylliant yn gwario £150m ychwanegol ar storfeydd newydd ar gyfer amgueddfeydd yn Lloegr. 

 

Wrth feirniadu'r cyhoeddiad, dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae'r Ceidwadwyr wedi torri addewid maniffesto ac wedi dweud celwyddau wrth bobl Cymru. Mae torri dros chwarter y grant yn gwbl annerbyniol ac yn gwbl groes i'w haddewid. Byddwn ni'n cynnal protest yng Nghonwy ddydd Sadwrn, a byddwn ni'n annog bawb sy'n cefnogi'r Gymraeg i ddod I'r brotest honno."  

 

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal protest yng nghanol dref Conwy am 1pm, dydd Sadwrn 28ain Tachwedd. 

 

Siom 

 

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones; "Mae'r penderfyniad i dorri'r cyllid mae S4C yn ei dderbyn gan y Llywodraeth ganolog yn fater o siom i ni, yn enwedig gan ei fod yn doriad sy'n sylweddol uwch na'r toriad cyffredinol y mae'r adran wedi ei dderbyn."

 

"Mae'r cyhoeddiad heddiw yn rhoi pwyslais hyd yn oed mwy tyngedfennol ar ganlyniad y trafodaethau rydym yn eu cynnal gydag Ymddiriedolaeth y BBC wrth i ddyfodol ariannu S4C drwy ffi'r drwydded gael ei benderfynu. Ar hyn o bryd mae S4C yn derbyn tua 90% o'i chyllid drwy ffi'r drwydded ac mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi awgrymu y dylai S4C ddod o hyd i arbedion tebyg i'r arbedion y disgwylir i'r BBC eu gweithredu.

 

"Er y bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i flaenoriaethu'r hyn sy'n cael ei wario ar gynnwys ac ar safon rhaglenni, mae'n anochel y bydd gan doriadau o'r math yma oblygiadau ar gyfer ystod ac amrywiaeth y gwasanaeth, a'r gallu i fanteisio ar gyfleodd newydd."

 

Ychwanegodd, ‘Unwaith y bydd y darlun llawn yn glir, bydd trafodaethau'n cael eu cynnal gyda chynhyrchwyr a gyda staff i drafod y dewisiadau anodd sydd o'n blaenau."

 

Fe fydd cyfarfod i drafod yr argyfwng mewn darlledu yn cael ei gynnal heno yn Galeri Caernarfon am 6yh.