Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?

18/12/2012

Categori: Newyddion

Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn ystyried prynu Maes Awyr Caerdydd.

 

Yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones, maent "wedi dod i gytundeb diwydrwydd dyladwy" gyda TBI, perchnogion y maes awyr, sy'n golygu eu bod yn gorfod gwneud gwaith ymchwil i gefndir ariannol y cwmni.

 

Byddai'r pryniant yn ddibynnol ar gwblhau ystyriaethau ariannol, cyfreithiol a sicrhau gwerth am arian.

 

Cadarnhaodd y llywodraeth y bydden nhw'n parhau â'r pryniant petai nhw'n hapus â'r ystyriaethau hyn.

 

Byddai'r safle yn cael ei reoli ar sail fasnachol gan gwmni ar ran y llywodraeth.

 

'Heriau'

 

Yn ystod y 12 mis a aeth heibio, rwyf wedi pwysleisio dro ar ôl tro pa mor bwysig yw cael maes awyr yng Nghaerdydd sy'n borth rhyngwladol, deinamig”


Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru


Dywed Plaid Crymu eu bod yn croesawu'r cyhoeddiad a bod angen i'r maes awyr fod yn "ffenestr siop" ar gyfer Cymru.


Ond dywed y Democratiaid Rhyddfrydol eu bod yn poeni y gallai'r fenter sugno arian cyhoeddus.


Galwodd y Ceidwadwyr am sicrwydd na fyddai'r Llywoddraeth am geisio bod yn gyfrfiol am reoli'r maes amwyr yn y dyfodol.


Wrth gyhoeddi'r cytundeb, dywedodd Mr Jones:


"Yn ystod y 12 mis a aeth heibio, rwyf wedi pwysleisio dro ar ôl tro pa mor bwysig yw cael maes awyr yng Nghaerdydd sy'n borth rhyngwladol, deinamig.


"Yn ystod y flwyddyn rydym wedi datblygu perthynas adeiladol a chadarnhaol iawn â TBI. Gyda'n gilydd, rydym wedi bod yn trafod sut i ddatblygu'r maes awyr yn y modd gorau a'i baratoi ar gyfer yr heriau sydd i ddod.


"Gallaf gyhoeddi heddiw fod Llywodraeth Cymru wedi cytuno â TBI i symud ymlaen i brynu Maes Awyr Caerdydd.


"Byddai trefniant o'r fath yn ein galluogi ni i ddatblygu dull mwy cydlynol o gynllunio ein seilwaith cenedlaethol, ac i integreiddio'r maes awyr i'n strategaeth ehangach o ddatblygu economaidd."


Cadarnhaodd Mr Jones na fyddai'r maes awyr yn derbyn cymhorthdal ac y byddai'n rhaid i drethdalwyr weld elw o'r cytundeb.


Cafodd Maes Awyr Caerdydd ei breifateiddio yn 1995.


Yn ôl y Prif Weinidog, mae 'na enghreifftiau eraill o feysydd awyr dan berchnogaeth gyhoeddus, megis Dwyrain Canolbarth Lloegr a Manceinion.


Ond pwysleisiodd Mr Jones mai "cytundeb unigryw" oedd hwn, ac nad oedd yna gynlluniau tebyg i brynu rheilffyrdd Cymru, er enghraifft.


'Cadarnhaol ac adeiladol'


Rwy'n teimlo y bydd y maes awyr yn troi'n bwll o arian, fydd yn sugno arian cyhoeddus ar adeg o arbedion economaidd ac yn methu â chynhyrchu elw amlwg”


Eluned Parrott AC Democratiaid Rhyddfrydol

Wedi'r cyhoeddiad, dywedodd llefarydd ar ran y maes awyr:


"Dros y misoedd diwetha', mae Maes Awyr Caerdydd wedi cynnal trafodaethau cadarnhaol ac adeiladol gyda Llywodraeth Cymru ar sut i wynebu sialensiau'r dyfodol. Yn ystod y trafodaethau hynny daeth i'r amlwg y byddai gwerthu'r safle yn un opsiwn posib.


"Er mwyn edrych ar yr opsiwn hwnnw ymhellach, mae proses wedi'i chyflwyno fydd yn caniatáu'r llywodraeth i gynnal archwiliad ariannol. Yn ddibynnol ar hynny, a ffactorau eraill, rydym ar ddeall y gallai Llywodraeth Cymru benderfynu o blaid y pryniant."


Mae'r cyhoeddiad ddydd Mawrth wedi denu ymateb cymysg gan y gwrthbleidiau.


'Sugno arian cyhoeddus'


Dywedodd , Byron Davies AC, llefarydd y Ceidwadwyr ar drafnidiaeth:


"Mae'n anodd dychmygu maes awyr dan berchnogaeth gyhoeddus yn gweithredu yn llwyddiannus heb fod yna o leiaf un cwmni teithio rhyngwladol wedi ei leoli yno.


"Mae'n rhaid i'r Prif Weinidog ddangos tystiolaeth o werth am arian a dangos y bydd gwladol yn adfer hyder yn yr unig faes awyr yng Nghymru.


"Mae angen perswâd ar Geidwadwyr Cymru fod y symiau yn gwneud synnwyr ariannol . "


Galwodd hefyd am sicrwydd na fyddai Llywoddraeth Cymru am geisio rheoli'r maes amwyr yn y dyfodol.


Fe wnaeth arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, alw ar Lywodraeth Cymru i ymyrryd fis Hydref.


Dywedodd heddiw fod angen datblygu'r maes awyr rhyngwladol "fel ei bod yn cael ei reoli yn iawn, a'i fod yn cynnig dewis eang o hediadau am brisiau fforddiadwy.


"Dylai hefyd fod yn "ffenestr siop.


"Fel mae e ar hyn o bryd dyw e ddim yn cynnig yr un o'r pethau hyn."


Ychwanegodd bod rhaid rhoi sylw i broblem newid hinsawdd, a'i fod yn gobeithio denu teithwyr o feysydd awyr eraill yn hytrach na gweld cynnydd yn nifer y bobl sy'n hedfan.


Mynegodd yr Aelod Cynulliad Eluned Parrott, o'r Democratiaid Rhyddfrydol, bryderon am ymarferoldeb a chost trosglwyddo perchnogaeth y safle.


Meddai: "Dydw i ddim wedi fy argyhoeddi y bydd o reidrwydd yn mynd i'r afael â'r gostyngiad mewn teithwyr dros y pum mlynedd diwetha'.


"Dyw'r math o fuddsoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn galw amdano dros y flwyddyn ddiwetha' yn ddim mwy fforddiadwy i drethdalwyr ag y byddai i fusnesau preifat.


"Rwy'n teimlo y bydd y maes awyr yn troi'n bwll o arian, fydd yn sugno arian cyhoeddus ar adeg o arbedion economaidd ac yn methu â chynhyrchu elw amlwg."


Yn gynharach y mis yma, daeth i'r amlwg fod nifer y teithwyr sy'n defnyddio Maes Awyr Caerdydd yn anelu am ei lefel isa' ers 15 mlynedd.

 

Yn y flwyddyn hyd at Hydref eleni, dim ond miliwn o deithwyr a gafodd eu cofnodi - sy'n golygu y byddai'r nifer ar gyfer 2012 yn waeth nag ar unrhyw adeg ers 1997.

 

Ond mae arbenigwyr yn credu y bydd niferoedd yn cynyddu dros y cyfnod nesa'.

 

Ffynhonnell: BBC CYMRU

 

Beth yw eich barn chi?