Ysgol Gynradd Porth Tywyn yn ennill tair gwobr

04/05/2016

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn yn Sir Gaerfyrddin wedi ennill tair gwobr trwy Brydain am ei chynllun arloesol, creadigol ac eco-gydnaws.

Mae’r ysgol gwerth £3.8 miliwn a agorodd ym mis Medi’r llynedd wedi cael cydnabyddiaeth yng ngwobrau pensaernïaeth mawreddog Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain.

 

Enillodd yr ysgol Wobr Pensaernïaeth Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru a hefyd Wobr Cynaliadwyedd y Gymdeithas. Cipiodd Andrew Tidy, Arweinydd y Tîm Cyflawni Prosiectau yn adran Dylunio Eiddo'r cyngor wobr Pensaer y Flwyddyn gan Gymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru, ar y cyd â Phenseiri Architype a oedd ynghlwm wrth y prosiect drwy'r contractwr. 

 

Yr ysgol hon, a adeiladwyd gan ddefnyddio ffrâm bren fodiwlar o ffynhonnell Gymreig gynaliadwy, yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i fodloni safon lem Passivhaus a hynny diolch i'w nodweddion rhagorol o ran effeithlonrwydd ynni.

 

Mae'n gartref i blant 3–11 oed, ac mae hefyd yn cynnwys meithrinfa  Dechrau'n Deg  sydd â gardd synhwyrau awyr agored, sef yr ardd gyntaf o'i math yng Nghymru.

 

Enghraifft wych o gydweithredu

 

Meddai’r beirniaid: “Dyma enghraifft wych o gydweithredu rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, y pensaer - Archetype, a'r Ysgol, oll yn gweithio â'i gilydd i gyflawni amgylchedd addysgol ysbrydoledig, o ansawdd uchel, ar gyfer y disgyblion a'r staff, ac a fydd yn cymell eraill i gyflawni'r un nod.”

Ychwanegodd y beirniaid: “Mae'r dyluniad yn arloesol mewn sawl ffordd...yn cyfleu naws lonydd a chysurus; mae'n amlwg yn llecyn lle mae'n hawdd dysgu ac addysgu, lle mae'r adeilad ei hun yn symbyliad i'r plant.

“Mae cynllun yr ystafelloedd yn llawn dychymyg, gan gynnig amrywiaeth hyfryd o ofod a lle ac amgylchedd, boed yn yr ystafelloedd dosbarth, yn y mannau cymunedol neu yn y tramwyfeydd.”

 

Mannau awyr agored

 

Rhoddwyd canmoliaeth hefyd i'r mannau awyr agored: “Nid y mannau dan do yn unig sydd wedi'u dylunio'n dda, ond hefyd y mannau awyr agored a'r cysylltiadau rhwng y ddau fan. Ystyriwyd yr adeilad a'i gyd-destun fel cyfanwaith, a gofalwyd bod cyfleusterau a phreifatrwydd y tai preswyl cyfagos yn cael eu parchu, yn ogystal â chreu mannau diogel a chreadigol i blant chwarae ac ymlacio ar y safle.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Eiddo: “Rydym ni wrth ein boddau bod yr ysgol wedi'i chydnabod yn y modd hwn a hoffwn longyfarch Andrew a'r tîm i gyd a fu ynghlwm wrth ei dylunio a'i darparu. Mae'n adeilad eithriadol sy'n hybu bywydau'r disgyblion a'r staff ac a fydd yn parhau i wasanaethu cenedlaethau o blant.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru