Ymgyrch i chwilio am farchnadoedd i gig Cymru yn y dwyrain pell

05/07/2018

Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn targedu ei hymdrechion marchnata Asiaidd ar y sectorau gwestai, bwytai ac arlwyo ffyniannus, wrth i Gig Eidion Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI edrych i adeiladu marchnadoedd newydd ar gyfer byd ar ôl Brexit.

Gyda chymorth rhaglen Datblygu Allforio dair blynedd, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, mae’r corff cig coch yn canolbwyntio ar feithrin cysylltiadau rhwng proseswyr a mewnforwyr mewn tiriogaethau allweddol lle mae marchnad eisoes i allforion cig Cymru, ynghyd â gweithio gyda phartneriaid i godi cyfyngiadau i marchnadoedd newydd.

 

Mae Cig Oen Cymru wedi’i allforio i Hong Kong ers rhai blynyddoedd, yn bennaf fel cynnyrch premiwm ar gyfer gwestai, bwytai a rhai siopau arbenigol.

 

Mae masnach twristiaeth y diriogaeth yn ffynnu. Ymwelodd cyfanswm o 58 miliwn â Hong Kong yn 2017, cynnydd o 3.2% dros y flwyddyn flaenorol. Roedd cyfradd deiliadaeth ei dros 50,000 o ystafelloedd gwestai i fyny 2% i 89%, ac amcangyfrifir bod yr incwm blynyddol o dwristiaeth bron i 300 biliwn o ddoleri Hong Kong.

 

Mae HCC yn gweithio i godi proffil Cig Oen a Chig Eidion Cymru gyda chogyddion a pherchnogion gwestai a bwytai, er mwyn manteisio ar y cynnydd mewn twristiaeth. Yn ogystal â lansio cangen Hong Kong a Macau o Glwb Cig Oen Cymru y llynedd, mae HCC yn gweithio gyda Chymdeithas Cogyddion Hong Kong, gan noddi ei ddefnydd o Gig Oen Cymru mewn cystadlaethau coginio.

 

Yn ddiweddar, bu tîm cogyddion Hong Kong yn arddangos Cig Oen Cymru mewn cystadleuaeth yn ffair fasnach Food and Hotel Asia (FHA) yn Singapore.

 

“Fe wnaethon ni gynnal prawf blasu dall ymhlith ein cogyddion, lle cawsom ni gymharu gwahanol fathau o oen, a Chig Oen Cymru oedd eu dewis,” meddai Anita Cheng, Rheolwr Tîm Coginio Hong Kong. “O'n safbwynt ni dyma'r cig oen gorau yn y byd.”

 

Ar yr un pryd â datblygu cyfleoedd mewn marchnadoedd presennol megis Hong Kong a Singapore, mae HCC hefyd yn gweithio gyda phartneriaid ym Mhartneriaeth Ardystio Allforio y DU (UKECP) i godi cyfyngiadau ar allforio i wledydd a allai fod yn broffidiol yn y dyfodol.

 

Mynediad i farchnad Siapan

 

Croesawodd Swyddog Datblugu Allforio HCC Deanna Jones y mesurau sydd ar waith i helpu Cig Oen a Chig Eidion Cymru i gael mynediad i farchnad Siapan, yn ogystal â’r camau i ddiddymu cyfyngiadau ar allforion i Tsieina.

 

“Mae cael mynediad i farchnadoedd sydd wedi cau yn broses hir, ond mae HCC yn gweithio gyda phartneriaid Llywodraethol a UKECP,” meddai Deanna. “Yn gynnar ym mis Gorffennaf, bydd swyddogion o Japan yn ymweld â phroswyr Cymreig, felly rydym yn obeithiol y dylem fod mewn sefyllfa i geisio datblygu masnach ar gyfer cig oen a chig eidion yn ddiweddarach yn y flwyddyn, gan ganolbwyntio eto ar westai premiwm, bwytai a manwerthu arbenigol.”

 

Ychwanegodd; “Yn achos Tsieina, mae’n newyddion da fod hen gyfyngiadau BSE ar gig eidion yn y DU wedi dod i ben, er bod ennill mynediad yn broses hirach a all gymryd rhwng twy a thair blynedd."