S4C yn rhyddhau 80 awr o raglenni ar borth addysgol Hwb Llywodraeth Cymru

18/01/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gydag ysgolion ar gau a rhieni yn addysgu plant o adref, mae S4C a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 80 awr o raglenni yn cael eu darparu ar borth addysg Hwb, Llywodraeth Cymru, a bydd pecynnau BBC Bitesize yn cael ei darlledu ar S4C ar hyd yr wythnos.

Cafodd y gwasanaeth ei lansio heddiw gyda’r rhaglenni ar Hwb yn cynnwys 13 cyfres wahanol gan gynnwys cyfresi plant Shwshaswyn, Dwylo’r Enfys, Amser Maith Maith yn ôl, a hefyd rhaglenni o’r brif amserlen fel Cynefin a DRYCH.

 

Bydd ffilmiau a chynnwys sydd ar y cwricwlwm Safon A, AS a TGAU hefyd yn cael eu hychwanegu i’r porth ac yn dod yn rhan o arlwy S4C ar Hwb gan gynnwys Martha Jac a Sianco, ac Y Gwyll.
“Mae ein ymrwymiad i addysg yn flaenoriaeth fawr i ni” meddai Owen Evans, Prif Weithredwr S4C
“Fel darlledwr cyhoeddus, yn sicr mae gan S4C rôl bwysig i chwarae wrth gefnogi athrawon a rhieni mewn cyfnod anodd i bawb. Mae ein cynnwys wedi ei deilwra yn arbennig i gyd fynd a’r cwricwlwm ac i alluogi athrawon ac arbenigwyr pwnc i greu adnoddau law yn llaw â’r rhaglenni. Mae ein arlwy plant yn hynod boblogaidd ac yn rhan o amryw o weithgareddau ychwanegol mae S4C wedi bod yn trafod gyda’r sector addysg yng Nghymru. Ry’n ni’n falch iawn o allu gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y cynlluniau hyn gyda’r bwriad o ysbrydoli plant a phobl ifanc gan sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn ffynnu. “
Bydd S4C yn parhau i lwytho rhaglenni ar Hwb gan ehangu’r ddarpariaeth i gynnwys sy’n addas i ddysgwyr yn y dyfodol.

 

Dywedodd Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru: “Mae Hwb, ein platfform dysgu ar-lein blaenllaw, wedi bod yn amhrisiadwy i athrawon a dysgwyr dros y flwyddyn ddiwethaf, gan ddarparu adnoddau rhagorol i gefnogi dysgu ar-lein. Gall rhaglenni teledu o safon hefyd fod yn adnoddau addysgol gwerthfawr iawn, yn enwedig i deuluoedd lle nad yw'r Gymraeg fel arfer yn cael ei siarad gartref.”
“Rwy’n falch iawn bod Hwb a S4C yn cydweithredu i ddarparu mwy fyth o ddewis cynnwys i bobl ifanc sy’n dysgu Cymraeg neu mewn addysg Gymraeg.”

 

Dywedodd Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd Meddwl, Lles ac Iaith Gymraeg: “Mae S4C yn creu rhaglenni o’r ansawdd uchaf ar gyfer plant. I ddysgwyr hŷn, gall drama deledu fod yn ffordd dda iawn o gymysgu adloniant â dysgu Cymraeg, felly mae hyn yn newyddion da iawn i bobl o bob oed. ”
Dywedodd Gweinidog y Cyfryngau a Data Llywodraeth Prydain, John Whittingdale: "Mae S4C eisoes yn chwarae rhan hynod bwysig wrth hyrwyddo'r Gymraeg yn y DU a thramor. Ond yn ystod adegau o argyfwng y gwelwn werth darlledu ym Mhrydain mewn gwirionedd.
"Rwy'n falch iawn bod S4C yn camu i fyny i gefnogi dysgu i blant ledled Cymru, gan ddarparu cynnwys addysgol strwythuredig ac amrywiol mewn cyfnod heriol i ysgolion a myfyrwyr.”

 

Yn ogystal, bydd S4C yn cydweithio gyda BBC Cymru i ddarlledu pecynnau addysgol BBC Bitesize. Gan gychwyn ddydd Llun 18 Ionawr bydd S4C yn darlledu un pecyn dyddiol o ddydd Llun i ddydd Gwener am 11.45 y bore. Bydd pob rhaglen ar thema benodol a chyfnod allweddol wedi ei labelu yn glir yn yr amserlen, gyda’r ddarpariaeth yn addas i gyfnod allweddol 2 a 3 ac yn amrywio o ran pynciau gan gynnwys hanes, rhifedd, llythrennedd a gwyddoniaeth. Gobeithir bydd y ddarpariaeth dyddiol o gymorth i deuluoedd sy’n cael trafferth efo cysylltiad y we, neu heb offer digidol.

 

Cyfnod anodd

 

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: “Mae’n gyfnod anodd i ddisgyblion, rhieni ac athrawon ac mae BBC Cymru yn hynod o falch o allu cefnogi dysgwyr drwy Gymru unwaith eto. Gall fod yn her i rieni di Gymraeg i sicrhau parhad ieithyddol eu plant yn ystod y cyfnod hwn ac mae’r bartneriaeth rhwng BBC Bitesize ac S4C yn ein caniatau i ddarlledu pecynnau addysgol Cymraeg ar deledu. Mae’r ddarpariaeth newydd yma yn golygu y bydd plant yn parhau i allu clywed yr iaith Gymraeg yn eu cartrefi”.