Plant ysgolion cynradd ym Mhenfro yn gallu mynychu sesiwn ar blastig morol, diolch i fwrseriaeth

14/12/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog ysgolion cynradd lleol i fynychu diwrnod addysg newydd sy’n canolbwyntio ar blastig morol a’i effaith ar yr amgylchedd.

Mae'r sesiwn newydd, Plastig yn y Môr, yn cynnwys gweithdy i gyflwyno’r pwnc, trip i weld arddangosfa’r Arfordir yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yng Nhyddewi a sesiwn ymarferol i ymchwilio i broblem plastig ar draeth gerllaw.

 

Dywedodd Tom Bean, Parcmon Addysg Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Mae’r sesiwn newydd hon i ysgolion yn ymateb i’r diddordeb brwd mewn dysgu mwy am sbwriel morol a throi’r fantol ar y mater.

 

“Mae arddangosfa’r Arfordir yn Oriel y Parc, sy’n cynnwys gwaith celf a sbesimenau naturiol o gasgliadau Amgueddfa Cymru, yn archwilio sut mae plastig wedi effeithio ar fywyd bob dydd ac mae’n disgrifio prosiect ar lygredd plastig gan Grŵp Fforwm Ieuenctid yr amgueddfa.

 

“Mae’r sesiwn yn addas fel cyflwyniad i blastig morol ac i ategu gwersi a ddysgwyd yn yr ystafell ddosbarth.”

 

Dywedodd athrawes Cyfnod Allweddol Dau a aeth ar y trip gyda’i phlant: “Mwynhaodd y plant yr arddangosfa yn arbennig - rhoddodd gyfle unigryw iddynt i weld sut mae plastig wedi effeithio ar y bywyd gwyllt o gwmpas ein harfordir.

 

“Roedd y Parcmyn yn llawn gwybodaeth ac ysbrydoliaeth wrth rannu’u profiadau nhw gyda’r plant. Denodd yr arddangosfa lawer o gwestiynau oddi wrth y disgyblion ac rydym wedi ymchwilio ymhellach iddynt yn ôl yn yr ysgol.”

 

Sesiwn undydd

 

Mae’r sesiwn undydd yn costio £4.50 y disgybl. Mae bwrsariaeth deithio o £100 ar gael fesul grŵp ysgol tuag at y costau cludiant, diolch i bartneriaeth rhwng Parciau Cenedlaethol y Deyrnas Unedig a Forest Holidays.

 

Yn genedlaethol, bydd partneriaeth Forest Holidays yn gweld hyd at 6,000 o bobl ifanc yn profi ac archwilio’r gorau o gefn gwlad y Deyrnas Unedig, er mwyn gwella’u lles a sicrhau bod Parciau Cenedlaethol yn cael eu gwerthfawrogi a’u deall ac y gofelir amdanynt i’r dyfodol.