Mudiad Meithrin yn penodi Aelodau Newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

27/11/2015

Categori: Addysg, Newyddion

Bydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cwrdd yn fisol i drafod materion strategol y mudiad.

Yn y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth yn ddiweddar cyhoeddwyd bod Huw Williams, Caryl Elin Lewis a Lowri Williams yn ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr y Mudiad.

Mae Mudiad Meithrin, sef mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar, wedi penodi 3 aelod gwirfoddol i ymuno gyda’r Bwrdd Cyfarwyddwyr am dymor o 5 mlynedd.

Meddai Caryl Elin Lewis sydd hefyd yn Gadeirydd Cylch Meithrin Llanwnda am ei phenodiad newydd ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin:
“Rwy’n falch iawn o fy rôl newydd fel Aelod Gwirfoddol o Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin, yn cynrychioli Gwynedd a Môn. Yn fy marn i, Mudiad Meithrin yw’r sefydliad pwysicaf yng Nghymru o ran rhoi cyfle i bob plentyn ifanc fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Rwyf yn sicr croesawu’r cyfle i ddylanwadu ar waith strategol Mudiad Meithrin.”

Yn ymuno â’r Bwrdd Cyfarwyddwyr hefyd mae Dr Huw Williams sydd yn ddarlithydd cenedlaethol ym maes Athroniaeth i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi'i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd. Ers dros ddwy flynedd mae wedi bod yn ysgrifennydd Ymgyrch TAG, grŵp sydd wedi bod yn ymgyrchu dros ysgol gynradd Gymraeg i wardiau Grangetown a Threbiwt, a chanddo ddiddordeb penodol mewn ehangu addysg Gymraeg i grwpiau difreintiedig a lleiafrifol. 

Y trydydd aelod yw Lowri Williams sy’n enedigol o Fangor. Ar ôl graddio ym Mhrifysgol Aberystwyth mae hi wedi bod  yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd ers nifer o flynyddoedd. Mae’n gweithio ym maes y Gymraeg ers dros 10 mlynedd bellach.

Yn ystod y Cyfarfod Blynyddol dywedodd y Prif Weithredwr, Dr Gwenllian Lansdown Davies:

“Wedi adolygiad mewnol cynhwysfawr, cytunwyd cael un Bwrdd Cyfarwyddwyr cenedlaethol i weithredu fel cydwybod i’r Mudiad ac i gynnig arweiniad strategol i’n gwaith. Yn barod, mae gennym 6 o unigolion sy’n aelodau o’r Bwrdd. Canlyniad hynny yw’n bod wedi canfod 3 unigolyn i ymuno â’r Bwrdd. Mae’r unigolion hyn o gefndiroedd amrywiol gyda gwahanol arbenigeddau a thalentau. Yr hyn sy’n bwysig yw eu bod yn awyddus i wneud gwahaniaeth dros blant bach Cymru a’u bod yn cefnogi prif amcanion Mudiad Meithrin.”