Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal eu diwrnod gwaith maes ym Mhenfro

30/04/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Gwaith Maes mudiad y ffermwyr ifanc ar Faes Sioe Amaethyddol Sir Benfro yn Hwlffordd dros y penwythnos.

Cafodd y digwyddiad eu noddi gan Faes y Sioe wrth ddarparu lleoliad, ynghyd a nifer o fusnesau lleol wrth ddarparu eu stoc a’u peirianwaith ar gyfer y cystadlaethau amrywiol. Rydym hefyd yn ddiolchgar i’r holl feirniaiad a’r stiwardiaid lu a rhoiodd o’u hamser i sicrhau bod y diwrnod yn llifo.

 

Trwy gydol y dydd bu pobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cystadlu mewn cystadlaethau a chysylltiadau agos a’r diwydiant amaethyddol a sgiliau gwledig, ac yn arddangos sgiliau yn cynnwys yr her ffensio, barnu stoc a threialon cwn defaid.

 

Yn ogystal ag aelodau'n cystadlu trwy gydol y dydd, cyhoeddwyd enillydd y Sialens Marchnata BVD CFfI Cymru ar y cyd â Allflex. Cyflwynwyd ymgyrch farchnata lwyddiannus iawn er mwyn helpu codi ymwybyddiaeth o BVD ymysg ffermwyr Cymru, a’r beirniaid wedi eu plesio’n fawr gan safon y gystadleuaeth. O ganlyniad i’r gwaith da cafodd eu greu penderfynodd y beirniaid wobrwyo tri clwb am eu hymdrechion a chyflwyno gowbr ariannol o £500 yr un i CFfI Caerwedros o sir Geredigion,CFfI Bro Ddyfi o Sir Maldwyn a CFfI Maendy o sir Forgannwg. Mae’r tri fideo bellach ar lein i hyrwyddo’r ymgyrch BVD.

 

Datgelu cynllun pesgi moch

 

Roedd hefyd cynnwrf ymysg yr aelodau wrth i CFfI i Cymru mewn partneriaeth a Menter Moch Cymru ddatgelu cynllun pesgi moch newydd ar gyfer y flwyddyn i ddod. Gwahoddir ceisiadau gan aelodau a diddordeb i besgu moch eu hunan.Fel rhan o’r cynllun bydd aelodau yn derbyn pum mochyn ac yn cael hyfforddiant a chefnogaeth i ddysgu eu magu a’i paratoi ar gyfer arddangos yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd.

 

Dywedodd Elen Williams, Cadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru; “Cawsom Ddiwrnod Gwaith Maes llwyddiannus iawn unwaith eto eleni er waetha’ ymdrechion Hannah a’r tywydd. Dyma ddiwrnod sy’n bwysig iawn yn ein calendr gweithgareddau gan ei fod yn cyflwyno profiadau newydd i’r aelodau yn ogystal â datblygu eu sgiliau gwledig allweddol megis ffensio a diogelwch gyda pheiriannau. Mae ein diolch yn fawr i Ffederasiwn Sir Benfro am westeio’r digwyddiad, a llongyfarchiadau i’r holl gystadleuwyr."