Llu o weithgareddau i ddathlu'r Degfed ffair aeaf ar hugain

22/11/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau yn Ffair Aeaf Cymru, sy'n dathlu eu degfed Ffair Aeaf ar hugain eleni.

Rydym eisoes wedi bod yn hyrwyddo’r sioe gyda fideo wedi eu greu i hyrwyddo’r degfed sioe ar hugain. Eleni eto bydd llond lle o gystadlu a bwrlwm yng nghanolfan CFfI Cymru.

 

Ar y dydd Sul fe fydd nifer o aelodau’r mudiad yn cyrraedd maes y sioe; wedi cludo eu bîff ifanc a’i wŷn ar gyfer y gystadleuaeth prif gynhyrchydd wŷn a noddir gan Dunbia ar y dydd Llun; a’r Bîff Ifanc a noddir gan ABP ar y dydd Mawrth . Dyma uchafbwynt cyfnod o baratoi a gofalu am eu stoc, a gyda’r beirniaid yn cadw golwg dros y cyfnod paratoi a sut maent yn trafod yr anifeiliaid yn y cylch. Mae pwyllgor y Ffair Aeaf gyda’r Sioe Frenhinol wedi bod yn gefnogol tu hwnt i’r gystadleuaeth ac wedi cefnogi ein hymgais i godi proffil y cystadlaethau yma a sicrhau dyfodol i fridwyr o’r safon uchaf.

 

Bydd y rhaglen o weithgareddau yn dechrau bore dydd llun gydag aelodau yn cyflwyno eu calendrau Adfent a’r dorch Nadolig ac yn dangos sampl o’u technegau crefft. Yna bydd y beirniadu stoc yn dechrau gyda’r gystadleuaeth oen ar y bachyn, y gwartheg cigyddion a’r wŷn cigyddion yn cymryd eu tro i fynd o dan sylw'r aelodau dros y tri diwrnod. Mewn sgil gwrthgyferbyniol fe fydd aelodau yn torri cyw iâr yn ddarnau a’i gyflwyno i feirniad a bydd cystadleuwyr brwd yn adfer hen grefft o drimio dafad â llaw.
Yn ystod y Ffair Aeaf, mae CFfI Cymru yn gwahodd Ffederasiynau Sir Amwythig a Henffordd i gystadlu yng nghystadlaethau barnu stoc, paratoi cyw iâr a’r cystadlaethau cynhyrchwyr wŷn a bîff ifanc.

 

Dangos diddordeb

 

Hefyd, mae nifer dda o aelodau wedi bod wedi dangos diddordeb yn yr her ATV a fydd yn digwydd dros y ddau ddiwrnod a chyfle i un enillydd lwcus ennill beic modur i’w ddefnyddio am flwyddyn.

 

Ydych chi’n cofio cyhoeddiad yr aelodau lwcus yn ein cynllun menter moch a gafodd eu cyhoeddi yn ystod y Sioe Frenhinol yn yr Haf? Wel mi fyddan nhw’n ôl hefyd, ond tro hyn bydd ei moch gyda nhw i gystadlu mewn cystadleuaeth arbennig mewn partneriaeth a Menter Moch.

 

Mae croeso cynnes i bawb yng nghanolfan CFfI Cymru ble gewch weld y calendrau a’r dorch Nadolig fydd yn addurno’r gweithdy, ynghyd a phaned bach o de neu goffi i’ch cynhesu yn y ganolfan. Cadwch lygaid allan am ambell goblyn drwg sy’n cuddio drwyddi draw o amgylch ein cystadlaethau.