Llai na 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd

Gyda llai yna 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, cynhaliwyd digwyddiad ar Faes y Sioe, Llanelwedd i nodi 100 diwrnod hyd nes y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cyrraedd ardal Brycheiniog a Maesyfed ar y 28 o Fai – 2 o Fehefin 2018.

Am y tro cyntaf erioed eleni, bydd posib prynnu tocyn unrhyw ddydd, lle na fydd angen penderfynu pa ddiwrnod fyddwch chi’n ymweld â’r Eisteddfod ymhell o flaen llaw. Ac os archebwch eich tocynnau cyn y 30ain o Ebrill fe’u cewch am bris gostyngol sydd rhwng 15 a 40% yn rhatach na’u prynnu wedi hynny neu ar y diwrnod.

 

Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod ymweld â’r ardal ers Eisteddfod Llanelwedd 40 mlynedd yn ôl ym 1978, ac mae’r digwyddiad wedi tyfu tipyn ers hynny gan groesawu 90,000 o ymwelwyr yn flynyddol erbyn hyn.  

 

Dywedodd y Cyng. Aled Wyn Davies, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys “Rydym yn hynod gyffrous fod Eisteddfod yr Urdd yn dod yn ôl i Bowys am y tro cyntaf ers 30 mlynedd, ac i Lanelwedd am y tro cyntaf ers 40. Mae cymunedau’r ardal wedi bod yn brysur yn paratoi ac yn codi arian tuag at yr wyl, ac mae cynnydd aruthrol wedi bod yn nifer aelodau’r Urdd yn ardal Brycheiniog a Maesyfed, ac yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Urdd, sy’n dangos fod yr wyl yn cael effaith fawr yn barod. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at groesawu plant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru yma i’r Eisteddfod, ac at y bwrlwm a ddaw gyda nhw.”

 

 

Cystadlaethau amrywiol

 

Bydd posib mwynhau gweld 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn ystod wythnos yr Eisteddfod ddiwedd Mai a dechrau Mehefin, mewn cystadlaethau yn amrywio o ganu, actio a dawnsio i drin gwallt a choginio. Yn ogystal â’r cystadlu, bydd gweithgareddau megis sesiynau chwaraeon, wal ddringo, sioeau i blant, ffair, cerddoriaeth fyw a dros 80 o stondinau yn cynnig gweithgareddau ac yn gwerthu nwyddau amrywiol ar y Maes. Gyda’r nos, bydd pob math o gyngherddau, sioeau a chystadlu yn arddangos talentau lleol a chenedlaethol.