Lansio prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru LIFE

29/08/2019

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd Gweinidog yr Amgylchedd Lesley Griffiths yn lansio prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru yn Neuadd Bentref Ganllwyd ger Dolgellau ddydd Iau nesaf.

Bydd rhanddeiliaid yn dod ynghyd i ddysgu am nodau’r prosiect 7 mlynedd, a ariennir yn bennaf gan raglen LIFE yr UE a Grant Seilwaith Gwyrdd Llywodraeth Cymru.

 

Nod y prosiect newydd sylweddol hwn yw gwella cyflwr ecolegol coetiroedd derw hynafol yng Nghymru, a elwir yn Goedwigoedd Glaw Celtaidd. Mae'r cynefinoedd hyn yn cynnal amrywiaeth eang o rywogaethau, rhai ohonynt yn brin iawn, ac oherwydd yr amrywiaeth hon mae'r coetiroedd hyn yn rhyngwladol bwysig. O ddiddordeb arbennig yw eu poblogaethau rhagorol o fflora'r Atlantig o fryoffytau a chen, ac ochr yn ochr â'r llu o rywogaethau planhigion eraill sy’n byw yn y coedlannau maen nhw’n darparu'r cartref perffaith i bryfed, adar a mamaliaid bach fel y gwybedog brith a'r ystlum pedol lleiaf.

 

Ar hyn o bryd, mae llawer o goetiroedd brodorol Cymru mewn cyflwr anffafriol. Ymhlith y prif fygythiadau i'r coetiroedd mae presenoldeb rhywogaethau planhigion estron goresgynnol fel Rhododendron ponticum, cyfundrefnau pori annigonol, a diffyg rheolaeth coetirol, a heb yr ymyriadau a gynigir trwy gyfrwng y prosiect hwn, byddai cyflwr y coetiroedd hyn yn sicr yn dirywio ymhellach.  

 

Yn ogystal â buddion ecolegol y gwaith arfaethedig, bydd adfer y coetiroedd hefyd yn cynnig buddion cyhoeddus sylweddol o ran creu amgylchedd mwy dymunol, amrywiol a diddorol i bobl ymweld ag o a'i fwynhau. Mae yna gyfrifoldeb mawr o fewn y prosiect i ymgysylltu â chymunedau lleol, gyda'r nod o sicrhau hyfywedd y coetiroedd y tu hwnt i hyd y prosiect. Trwy wneud hynny, rydym yn gobeithio ysbrydoli pobl i hyrwyddo a gofalu am Goedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru, gan sicrhau etifeddiaeth i'r prosiect am genedlaethau i ddod.

 

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd: "Mae'r prosiect yma yn cryfhau gwydnwch rhai o'n ecosystemau fwyaf gwerthfawr ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i ymateb Cymru i newid hinsawdd ac argyfyngau ecolegol. Mae'r Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn hanfodol i les Cymru. Mae'r prosiect yma'n enghraifft ragorol o sut mae ysgogi amrywiaeth o bartneriaid a'r gymuned leol i warchod ein treftadaeth naturiol yn galluogi hybu ein economi leol tra'n cyflawni ein cyfrifoldebau fyd-eang."

 

Prosiect uchelgeisiol

 

Mae Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ei gyffroi gan uchelgais y prosiect: “Yn ychwanegol at y gwelliannau hanfodol y bydd y prosiect yn ei wneud i'r cynefinoedd gwerthfawr hyn, mae hefyd yn dod â buddion economaidd sylweddol i rannau o gefn gwlad Cymru. Trwy ddefnyddio contractwyr a darparwyr gwasanaeth lleol i'n helpu i gyflawni'r prosiect uchelgeisiol hwn, byddwn yn sicrhau bod buddion economaidd sylweddol y prosiect yn aros yng Nghymru, un o amcanion allweddol Awdurdod y Parc Cenedlaethol.”

 

Dywedodd Katie-jo Luxton, Cyfarwyddwr RSPB Cymru: “Mae Cymru yn cynnal hanner coed derw digoes Atlantig Gorllewinol y byd, felly mae sicrhau dyfodol ein Coedwig Glaw Celtaidd yn bwysig ar raddfa fyd-eang. Bydd y prosiect hwn o fudd i gennau coed prin, ac adar fel teloriaid y coed a'u cân gyfoethog sy'n nodweddiadol o gorws y wawr mewn coetiroedd. Mae cyllid EU-LIFE yn fan cychwyn hanfodol, ond mae'n dyngedfennol bod cyllid ar gael i reolwyr tir edrych ar ôl cefn gwlad Cymru ac adfer lleoedd mor werthfawr y tu hwnt i Brexit, gan barhau â'r rheolaeth gadarnhaol y bydd y prosiect cyffrous hwn yn ei gyflawni.”

 

Ychwanegodd Natalie Buttriss, Cyfarwyddwr Coed Cadw Cymru: “Nid dim ond adfer y safleoedd hyn sy'n bwysig - mae'n bwysig cael bobl i gymryd rhan ynddynt, eu cael i rannu'r cyffro, a'r hud y gallant ei sbarduno. Os yw pobl wirioneddol yn gwerthfawrogi rhywbeth, byddan nhw'n helpu i'w amddiffyn. Felly mae'r prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn anelu at adeiladu ar y brwdfrydedd hwn. Dyna'r rheswm, wrth gwrs, pam fod bron pob un o'n coetiroedd ni ein hunain ar agor i bawb ymweld â nhw, ar unrhyw adeg ac am ddim. Mae hwn yn brosiect gwych ac rydym yn falch iawn o fod yn rhan ohono.”