Ethan yn cyrraedd i'r brig yng Ngwobrau Arwain Cymru

21/09/2017

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd yr Urdd fod Ethan Williams o Bontypridd, wedi cyrraedd y brig yng Ngwobrau Arwain Cymru 2017.

Roedd tri wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Arweinydd Ifanc a chyhoeddwyd enw’r enillydd mewn seremoni arbennig yng ngwesty’r Hilton, Caerdydd ar ddydd Iau, 21 Medi 2017.

 

Nod y Gwobrau, a gafodd eu datblygu gan gonsortiwm o sefydliadau proffesiynol, cyrff gwirfoddol a chyhoeddus ynghyd â chwmnïau sector preifat, yw cydnabod a dathlu cyflawniad personol mewn arweinyddiaeth neilltuol yng Nghymru.

 

Gan ymateb i’r newydd ei fod wedi dod i’r brig, dywedodd Ethan, sy’n ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Gyfun Garth Olwg,

 

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i holl staff a gweithwyr Yr Urdd sydd wedi gwneud fy amser gyda'r mudiad mor werth chweil. Dw i’n falch iawn o'r holl gyfleoedd y mae'r Urdd wedi eu rhoi i fi dros y blynyddoedd. Heb ymrwymiad a gwaith holl staff yr Urdd, yn sicr ni fyddwn yn dathlu'r wobr heddiw! 

 

“Hoffwn ddweud diolch yn arbennig i Gwyndaf Lewis am yr enwebiad ac i holl aelodau Bwrdd Syr IfanC am eu cefnogaeth. Dwi'n edrych ymlaen ym fawr iawn at barhau i weithio gyda nhw yn ystod y flwyddyn i ddod. Diolch yn fawr.”

 

Yn un o wirfoddolwyr ifanc mwyaf ymroddedig yr Urdd, mae wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i Ethan. Ef yw Cadeirydd Fforwm Ieuenctid Ysgol Gyfun Garth Olwg; mae’n Llysgennad; yn Aelod o Fwrdd Syr IfanC; ac yn cynrychioli Bwrdd Syr IfanC ar y bwrdd Maes a Chwaraeon ac ar y Panel Cyd-ddyn. Yn ogystal, fe gymerodd ran yng nghyfansoddiad Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni gan gyflwyno’r Neges o lwyfan Eisteddfod yr Urdd ac i aelodau’r Cynulliad yn y Senedd. 

 

Teimla Ethan fod gweithio gyda phobl ifanc a’u cynrychioli yn ei rôl fel aelod o Fwrdd Syr IfanC wedi bod yn gymorth wrth iddo ddatblygu i fod yn arweinydd hyderus a chefnogol sy’n ceisio ysbrydoli eraill.

 

Llwyddiant

 

Ychwanegodd Dai Bryer, Cyfarwyddwr Gwaith Maes a Ieuenctid y De Urdd Gobaith Cymru, “Rydym yn hynod falch o lwyddiant Ethan. Mae’n berson ifanc arbennig iawn sy’n annog ac yn ysbrydoli pobl ifanc, staff a gwirfoddolwyr fel ei gilydd. Mae ei frwdfrydedd yn heintus ac mae bob amser yn barod ei gymwynas.”

 

“Mae’n angerddol am yr hyn y mae’n ei wneud dros yr Urdd a thrwy hynny, mae’n llwyddo i hybu’r iaith Gymraeg yn ei ysgol a’i gymuned. Er nad yw’r ardal yn un draddodiadol Gymraeg, mae Ethan yn profi’n ddyddiol bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw, ac mae’n hyfryd gweld ei waith a’i gyfraniad amhrisiadwy yn cael ei gydnabod fel hyn. Mae’n ysbrydoliaeth i ni gyd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru