Dathlu pen-blwydd cartref i bobl ifanc ag anghenion cymhleth yn 10 oed

23/09/2021

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae cartref Garreglwyd yn Sir Gar sy'n gartref i bobl ifanc ag awtistiaeth ac anableddau dysgu difrifol yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed.

Mae'r cyfleuster preswyl, sy'n cael ei redeg gan Gyngor Sir Caerfyrddin, yn galluogi pobl ifanc ag anghenion cymhleth i fyw mewn amgylchedd â chefnogaeth lawn yn agos at eu teuluoedd a'u cymunedau.

 

Mae'r cartref sy’n ysgol Maes y Gwendraeth ym mhentref Drefach yn un o’r ychydig iawn o gartrefi preswyl gan awdurdodau lleol ar gyfer pobl ifanc ag anghenion cymhleth yng Nghymru.
Cafodd ei sefydlu 10 mlynedd yn ôl fel partneriaeth rhwng y cyngor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, i sicrhau bod pobl ifanc sydd angen cymorth o'r fath yn gallu parhau i fyw'n agos i'w cartrefi ac mewn cysylltiad rheolaidd â'u teuluoedd, a sicrhau bod eu hanghenion iechyd, addysg ac anghenion cymdeithasol yn cael eu diwallu yn Sir Gaerfyrddin.

 

Cyfleuster gwych

 

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Roedd yn bleser ymweld â Garreglwyd ar achlysur pen-blwydd y cartref yn 10 oed, a gweld y bobl ifanc a'u teuluoedd sydd wedi cael cefnogaeth gan ein staff yn y cyfleuster gwych hwn.
“Dros y 10 mlynedd diwethaf, rydym wedi bod yn falch o gefnogi naw o bobl ifanc ag anghenion cymhleth sydd wedi gallu aros yn Sir Gaerfyrddin yn agos at eu teuluoedd.
“Mae darparu gofal a dysgu fel hyn yn flaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru, ac rydym yn falch o fod yn cynnig y gwasanaeth hwn i drigolion Sir Gaerfyrddin.”
Cafodd cyn-breswylwyr a'u teuluoedd eu gwahodd i'r digwyddiad ynghyd â staff y gorffennol a'r presennol.
Cawsant gyfle i weld y cyfleusterau newydd yn y Garreglwyd gan gynnwys ardal chwarae synhwyraidd newydd i ysgogi dysgu a gwella sgiliau.

 

Roedd Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant y Cyngor hefyd yn bresennol:
“Roedd yn hyfryd gweld teuluoedd a chyn aelodau staff yn dychwelyd ar gyfer y dathliadau," meddai. “Mae Garreglwyd yn gyfleuster gwych ac mae'r staff yn gwneud gwaith anhygoel i gefnogi pobl ifanc ag amrywiaeth o anghenion cymhleth.”