Cyngor Gwynedd yn ystyried creu cynllun celfyddyd trwy bresgriptiwn

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried sefydlu cynllun celfyddydol newydd trwy gynnig presgripiwn er mwyn cyfrannu at iechyd a lles, gan wireddu hyn trwy ddulliau digidol.

Mae’r byd wedi ei droi wyneb ar ei waered yn sgil argyfwng coronafirws ac mae pob rhan o gymdeithas wedi ei effeithio gan y pandemig. Un o’r heriau yn ystod y cyfnod hwn yw ceisio edrych ar ôl ein iechyd a lles meddyliol, gyda straen, gorbryder, unigrwydd ag iselder yn effeithio ar lawer ohonom.

 

Roedd Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd wedi bwriadu ymchwilio i’r posibiliadau o sefydlu cynllun celfyddydol newydd i bobl Gwynedd drwy gynnig presgripsiwn arbennig cyn i’r firws daro. Wedi cryn ystyriaeth penderfynwyd parhau â’r gwaith er gwaethaf ansicrwydd y sefyllfa bresennol.

 

Mae cynlluniau Celfyddyd ar Bresgripsiwn ar gael mewn amryw o ardaloedd eraill yng Ngwledydd Prydain ond nid yma yng Ngwynedd ar hyn o bryd.

 

Eglurodd Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd: “Mae cynlluniau o’r fath yn galluogi pobl dderbyn presgripsiwn i fynychu neu wneud gweithgaredd celfyddydol e.e. arlunio, canu, dawnsio, actio ayb er mwyn eu galluogi i fynegi eu hunain a chyfrannu’n gadarnhaol at eu hiechyd a’u lles.

 

“Gyda dyfodiad COFID-19 credwn y bydd y galw am y math yma o gyfleoedd yn fwyfwy pwysig wrth i gymdeithas ddygymod ag adfer yn raddol, felly penderfynwyd parhau â’r gwaith ymchwil.”
Y cam cyntaf yw treulio cyfnod yn ymchwilio i’r dulliau fwyaf addas i gynnal cynllun o’r fath. Cwmni CELyn fydd yn arwain y gwaith pwysig hwn mewn cydweithrediad â Grŵp Llywio’r prosiect.

 

Dywedodd Caryl Elin Lewis o Gwmni CELyn: "Rydym yn falch iawn o gael ein penodi i ymgymryd â’r gwaith ymchwil hwn. Mae wedi ei brofi y gall cymryd rhan yn y celfyddydau atal clefydau a gwella iechyd a lles. 
“Mae potensial mawr i uchafu statws y celfyddydau yng Ngwynedd a'i rôl mewn gwella iechyd a lles trigolion, rydym yn edrych ymlaen at helpu wireddu hyn."

 

Archwilio dulliau digidol o weithio

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r Economi a Chymuned: “Bydd yr ymchwil yn cychwyn yn raddol dros yr wythnosau nesaf, a bydd gofyn i ni ymateb i sefyllfa’r pandemig a threialu dulliau o weithio pan mae’r sefyllfa yn caniatáu.

“Mae’n debygol y bydd archwilio dulliau digidol o weithio yn rhan allweddol o’r cynllun, er rydym hefyd yn gobeithio y bydd modd cynnal gweithgareddau wyneb yn wyneb yn y dyfodol pan fydd modd gwneud hynny’n ddiogel.”