Cigyddion y stryd fawr yn gweld cynnydd mawr mewn masnach

18/06/2020

Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae ystadegau newydd am fân-werthu yn dangos bod defnyddwyr yn eu miloedd wedi troi at gigyddion y stryd fawr yn ystod y pandemig presennol.

Mae ffigurau Kantar Worldpanel am y 12 wythnos a ddaeth i ben ar 17 Mai yn dangos cynnydd cyffredinol o ran prynu cig mewn siopau ac archfarchnadoedd ledled Prydain, ond mae yna gynnydd dramatig ym masnach y cigyddion annibynnol. Mae'r cynnydd hwn wedi helpu i wneud iawn yn rhannol am golli marchnadoedd pwysig ar gyfer cig coch mewn bwytai, gwestai a’r sector arlwyo.
 
Roedd gwerthiant cig eidion, er enghraifft, wedi cynyddu 26.9% yn gyffredinol o'i gymharu â'r llynedd, ond roedd y cynnydd yn 49.1% mewn siopau cig ar y stryd fawr.  Gwelwyd rhywbeth yn debyg gyda phorc; gwerthwyd 48.4% yn fwy yn y siopau cig annibynnol, mewn cymhariaeth â chynnydd cyffredinol o 24.2%.
 
Ni fu cynnydd yng ngwerthiant cig oen yn yr archfarchnadoedd yn ystod y cyfnod hwn, am fod y Pasg a Ramadan wedi digwydd yn ystod y cyfyngiadau ar symud, ac o’r herwydd prynwyd llai o ddarnau i’w rhostio ar gyfer partion teuluol. Ond cafwyd cynnydd o 24.9%, mewn cymhariaeth â 2019, yn y siopau cigydd annibynnol.
 
Mae llawer o gigyddion Cymru, gan gynnwys aelodau o Glwb Cigyddion Hybu Cig Cymru (HCC), wedi arloesi gyda ffyrdd newydd o ddarparu cig i’w cwsmeriaid yn ystod y pandemig. Mae llawer wedi addasu eu siopau i wneud yn siŵr fod digon o bellter rhwng cwsmeriaid, mae eraill wedi dechrau gwasanaethau ‘clicio a chasglu’ neu archebu ar-lein, neu ddanfon cig at y drws i gwsmeriaid bregus.
 
Dywedodd Carl Williams o Gigydd Wavells yn Llanrug, Gwynedd, “Cyn y cloi mawr fe wnaethon ni gychwyn gwasanaeth dosbarthu newydd sydd wedi denu llu o gwsmeriaid. Roedd hyn wedi helpu i leddfu’r ergyd o gau caffis, tafarndai, gwestai a thai bwyta. Rydyn ni wedi cyflwno cynhyrchion newydd ac ry’n ni’n gweithio’n galed i wneud yn siwr fod cwsmeriaid yn teimlo’n ddiogel a hyderus i siopa’n lleol a chael gafael ar fwyd blasus o safon.”
 
Dywedodd Dafydd Davies o gwmni Cigydd Dewi James, sydd â siopau yn Aberteifi a Chastellnewydd Emlyn: “I ddechrau, roeddem yn teimlo colli busnes y sector arlwyo am mai dim ond nifer fach ohonyn nhw oedd yn parhau i werthu bwyd tecawê. Ond mae cael tîm cryf iawn sydd wedi gallu cynnal y defnydd o bedair fan yn golygu ein bod wedi gallu ymateb i newidiadau yn gyflym a gwasanaethu galw cynyddol gan gwsmeriaid sydd am i ni fynd â chig at stepen y drws.
 
Ychwanegodd, “Mae llawer o'n cwsmeriaid oedrannus yn dal i osod archebion dros y ffôn, yn ôl eu harfer, ond fe welsom gynnydd amlwg yn yr archebion sy'n cael eu gosod ar-lein. Trwy fod yn hyblyg, rydyn ni wedi gallu cynnal ein gwasanaethau i nifer gynyddol o gwsmeriaid teyrngar.”

 

Dychwelyd i siopau cig y stryd fawr

 

Dywedodd Swyddog Datblygu'r Farchnad yn HCC, Kirstie Jones: “Er bod y rhan fwyaf o gig yn dal i gael ei werthu gan y mân-werthwyr mawr, yn ystod yr argyfwng presennol mae llawer o bobl yn dychwelyd i siopau cig y stryd fawr.  Mae tua 8.5% o gig eidion a phorc, a dros 12% o gig oen, bellach yn cael ei werthu yn y siopau arbenigol hyn.
 
“Mae’n amlwg fod pobl yn gwerthfawrogi sut mae cigyddion wedi addasu’n gyflym i’r cyfyngiadau ac wedi gwasanaethu eu cymunedau’n dda mewn cyfnod anodd, gan ddarparu cig o ansawdd uchel a gwasanaeth pwrpasol i’w cwsmeriaid.
 
“Mae HCC yn cynyddu ei gefnogaeth i’r sector annibynnol, gyda phecyn cymorth newydd i’r  cyfryngau yn cael ei ddatblygu ar gyfer aelodau o’n Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, a chyn bo hir bydd gennym sianeli newydd pwrpasol ar y cyfryngau cymdeithasol.”
 
Mae HCC hefyd yn datblygu ryseitiau newydd a deunydd arall i’w arddangos lle mae cig yn cael ei werthu, a bydd y rhain, ynghyd â rhifyn newydd o’r cylchgrawn ‘Cig ar yr Asgwrn / Meat on the Bone’ ar gael cyn bo hir mewn siopau annibynnol sy’n aelodau o Glwb Cigyddion HCC.