Arddangosfa gan Brifysgol Aberystwyth yn dathlu Blwyddyn y Môr

01/05/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dathlu Diwrnod Ewrop ddydd Mercher nesaf gydag arddangosfa o ymchwil morol yn y Bandstand yn Aberystwyth.

Bydd yr arddangosfa ar agor i’r cyhoedd rhwng 10 y bore a 2 y prynhawn ac yn cynnwys gwaith pedwar prosiect ymchwil o bwys EcostructureBluefishCHERISH a Acclimatize.

 

Mae'r prosiectau'n ceisio mynd i'r afael â chwestiynau o bwys a gynlluniwyd er mwyn cynorthwyo cymunedau arfordirol Gorllewin Cymru a De Ddwyrain Iwerddon i addasu i effeithiau newid hinsawdd sy'n effeithio ar Fôr Iwerddon ac ardaloedd cyfagos.

 

Bydd cyfle i ymwelwyr weld nifer o brosiectau gwahanol yn cynnwys modelau cyfrifiadurol 3D o’r arfordir a lluniau o'r awyr o rai safleoedd treftadaeth arfordirol eiconig yn ogystal â chyfarpar tirfesur a ddefnyddir gan dîm CHERISH.

 

Dysgu mwy am y prosiectau ymchwil

 

Dywedodd Liz Humphreys o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth: “Mae ein dathliadau Diwrnod Ewrop yn gyfle i'r cyhoedd ddysgu am y prosiectau ymchwil hanfodol sydd yn cael eu gwneud gan Brifysgol Aberystwyth a’i phartneriaid o gwmpas ac ym Môr Iwerddon gyda chymorth grant gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Iwerddon Cymru 2014-2020.”

 

“Mae llawer o ddinasoedd, trefi a chysylltiadau trafnidiaeth Cymru ac Iwerddon ar yr arfordir ac mae'r môr yn chwarae rhan arwyddocaol yn eu heconomïau a'u hecosystemau naturiol. Fodd bynnag, rhagwelir bod llawer o'r rhain o dan fygythiad o ganlyniad i effeithiau newid hinsawdd gan gynnwys tywydd eithafol a chynnydd yn lefel y môr."

 

“Bydd angen i gymunedau arfordirol ar ddwy ochr Môr Iwerddon addasu i effeithiau'r digwyddiadau hyn ac mae sefydliadau o'r ddwy wlad eisoes wedi rhannu gwybodaeth, cynnal ymchwil newydd er mwyn monitro newid hinsawdd a chryfhau gwydnwch cymunedau arfordirol er mwyn diogelu eu dyfodol.

 

“Mae'r pedwar prosiect wedi'u cynllunio i adeiladu ar gryfderau a photensial economaidd economïau arfordirol Môr Iwerddon i gynhyrchu ffyniant a thwf cynaliadwy, ac mae pob un o'r prosiectau hyn yn cynnwys gweithio gyda phartneriaid yn Iwerddon yn ogystal â chydweithio agos gydag asiantaethau allweddol yng Nghymru.”

 

Ar y cyd, denodd y prosiectau €18m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd drwy Raglen Cydweithredu Cymru Iwerddon 2014-2020 Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop http://irelandwales.eu/cy ac maent yn cael eu rhedeg ar y cyd gan sefydliadau partner yng Nghymru ac Iwerddon.

 

Os am wybod mwy, dewch i’r arddangosfa yn y Bandstand yn Aberystwyth rhwng 10 y bore a 2 y prynhawn ddydd Mercher 9 Mai, 2018.