Annog mwy i feicio i'r gwaith yn y brifddinas

16/01/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Dinas Caerdydd wedi amlinellu ei chynlluniau dros y deg mlynedd nesaf i annog ei thrigolion i droi at feicio i’r gwaith, gan anelu at gwtogi tagfeydd traffig yn y brifddinas.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn dechrau ar gyflawni gweledigaeth Cyngor y Ddinas o greu dinas ddiogel, fwy gwyrdd a iachach, gan ddilyn esiampl dinasoedd fel Copenhagen. 

 

Mae Cyngor y Ddinas yn gobeithio y bydd hanner teithwyr y ddinas yn camu allan o’u ceir ac ymlaen i drafnidiaeth gyhoeddus neu'n dewis beicio neu gerdded i'r gwaith erbyn 2021, gyda’r targed o 60% wedi’i osod ar gyfer 2026. 

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd, y Cynghorydd Ramesh Patel: “Mae Caerdydd yn ddinas berffaith ar gyfer beicio a cherdded. Mae’n gymharol wastad a chyfleus, ac mae’r cyfleoedd i gynyddu beicio yma yn anferth. Does dim amheuaeth bod gormod o geir ar ein ffyrdd, ac wrth i’r ddinas dyfu ni all ein ffyrdd gynnal mwy a mwy o gerbydau. Dyma pam y byddwn yn ymchwilio i wneud mathau eraill o drafnidiaeth – fel beicio – yn fwy deniadol i drigolion, ymwelwyr a chymudwyr. "

 

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos ag Andreas Røhl ac Allison Dutoit o Gehl Architects ar ein strategaeth feicio. Roedd Andreas yn Gyfarwyddwr ar Raglen Feicio Copenhagen o 2007 i 2015 ac mae ganddo wybodaeth unigryw am hyrwyddo beicio. Yn ystod ei gyfnod yn y rôl, cynyddodd beicio yn Copenhagen i’w lefel uchaf ers mwy na hanner canrif. Mae Allison yn Ymgynghorydd Dinas Byw sydd â phrofiad amlwg o wneud dinasoedd yn llefydd gwell i fyw ynddynt. Mae hi’n arbenigo mewn helpu dinasoedd i greu mannau cyhoeddus sy’n denu pobl. 

 

Yn ôl Ramesh Patel, “Yn 2005, dim ond 4.3% o gymudwyr Caerdydd oedd yn teithio i’r gwaith ar feic. Heddiw mae 9.2% yn beicio i’r gwaith. Mae ein strategaeth yn nodi sut rydym yn bwriadu dyblu’r ffigur hwn eto i dros 18% erbyn 2026. Golyga hyn y bydd angen i’r rhwydwaith wneud lle ar gyfer 38,000 o deithiau beic ychwanegol bob diwrnod. 

 

“Mae ymchwil yn dangos i ni fod 52% o’r teithiau car sy’n cael eu gwneud ym Mhrifddinas Cymru yn llai na 5km. Mae hwn yn bellter y gellir ei feicio’n gyfforddus mewn 20 munud. 

 

“Mae’r Awdurdod yn gwybod bod gormod o geir ar y ffyrdd a bod tagfeydd yn broblem. Dyma pam fod cynnig cyfleusterau a hyrwyddo dulliau teithio cynaliadwy mor bwysig. 

 

“Mae 80,000 o fodurwyr yn dod i Gaerdydd o’r tu allan i’r ddinas bob dydd. Mae tua 64,000 yn gwneud hynny mewn car." fel yr eglurodd Ramesh Patel, "Golyga hyn fod hefyd angen i ni weithio gydag awdurdodau cyfagos a’r rhanbarth ehangach i weithredu datrysiadau rhanbarthol i ddarparu ar gyfer y cymudwyr hyn.

 

Trafnidiaeth gynaliadwy

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Patel, “Mae’r Cynllun Datblygu Lleol wedi nodi’r ardaloedd y gallwn eu datblygu. Mae’n cynnwys nifer o safleoedd mawr ar gyfer tai newydd a chyflogaeth. Mae’n hanfodol bod y safleoedd hyn yn cael eu gwasanaethau gan drafnidiaeth gynaliadwy. Bydd y ddau brif lwybr, ynghyd â llwybrau eraill sydd wedi’u nodi yn y strategaeth feicio a’r cynllun rhwydwaith beicio drafft yn gysylltiadau beicio pwysig a fydd yn cysylltu safleoedd datblygu newydd â lleoliadau allweddol fel Canol y Ddinas." 

 

Mae’r prif lwybr Gogledd-De yn dechrau ym Mae Caerdydd ac yn cysylltu ag Ardal Fenter Caerdydd a Chanol y Ddinas. I’r gogledd o ganol y ddinas bydd y llwybr yn cysylltu Prifysgol Caerdydd ag Ysbyty'r Waun a gorsafoedd trên Lefel Uchel y Mynydd Bychan a Lefel Isel y Mynydd Bychan, cyn pasio drwy goridor Nant Fawr i gysylltu â’r datblygiad tai mawr a nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol ar dir rhwng Llys-faen a Phontprennau. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru