Dathlu #ShwmaeSumae dros y penwythnos

Ddoe y bu pobl led-led Cymru yn dathlu diwrnod #ShwmaeSumae wrth i ddigwyddiadau o bob math gael eu cynnal i ddathlu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Gan fod Diwrnod Shwmae Sumae yn pum mlwydd oed eleni, bu pum pencampwr yn rhan o ymgyrch 2017 yn gweithio hyd a lled Cymru yn ein helpu i hyrwyddo pwrpas y diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar y 15fed o Hydref bob blwyddyn. 

 

Ein pumed pencampwr, a’r pencampwr olaf i gael ei gyhoeddi go gyfer Diwrnod Shwmae Sumae  2017 yw Grant Peisley, o Sydney yn Awstralia yn wreiddiol ond nawr yn byw â’i deulu ifanc yn Llandwrog ger Caernarfon, Gwynedd. Mae Grant yn gweithio gyda mentrau cymunedol ar draws gogledd Cymru a thu hwnt i helpu creu economïau teg, cynaliadwy a lleol. Fe ymwelodd ef â Chymru yn 1998 a chlywed am yr iaith frodorol am y tro cyntaf yn Amgueddfa Sain Ffagan. Roed yr iaith yn neud Cymru’n fwy diddorol ac unigryw i ymwelydd o ben draw arall y byd. Ond fe gafodd Grant ei sbarduno i feddwl yn ddwysach am sut mae emosiynau ac iaith wedi cael ei gydblethu, pan gwrddodd â’i bartner flwyddyn yn ddiweddarach yn Brisbane. Symudon nhw i fyw nes ymlaen i Gymru, lle y magent dau o fechgyn (Nedw a Caio). 

 

Meddai Grant; “Pan symudon ni i Gymru yn Rhagfyr 2001, dechreuais i ddysgu Cymraeg ac erbyn genedigaeth ein mab cyntaf yn 2005 roeddwn i’n benderfynol taw Cymraeg fyddai iaith y tŷ, iaith gyntaf y plant; nid yn unig eu mamiaith ond eu ‘tadiaith’ hefyd! Roeddwn am neud yn siŵr bod fy mhlant wedi eu gwreiddio yn eu cymuned, eu hanes a’u diwylliant. Dwi am iddyn nhw gael gwreiddiau dwfn a cryf a synnwyr solid o berthyn. Yr iaith sydd yn rhoi hynny iddynt. Mi wnes i gwblhau cwrs dwys ‘SuperWlpan’ a ‘SuperPellach’ yn ysgol addysg gydol oes ym Mhrifysgol Bangor. Dwi wedi neud cwpwl o wythnosau o gyrsiau dwys, wythnos yn Nant Gwrtheyrn a dosbarthiadau nos. Rhoddodd hynny sail i fy Nghymraeg, ond dysgais i siarad go iawn gyda ffrindiau yn nhafarndai Caernarfon!”

 

 

 

“Nid oedd hi’n deg fod pump neu mwy o siaradwyr Cymraeg yn eistedd gyda’i gilydd yn siarad Saesneg achos bod un boi o Awstralia yn eistedd gyda nhw. Felly nes i fynnu eu bod yn siarad Cymraeg o’n nghwmpas ac mi’r oedd fyny i mi i ofyn petawn i ddim yn dallt. Roedd cwpwl o beintiau yn helpu fy hyder, a cyn pen dim roeddwn yn gallu sgwrsio yn naturiol. Ni fydd pobol yn dysgu Cymraeg tra bo siaradwyr Cymraeg yn rhy garedig  iddyn nhw a newid i Saesneg trwy’r amser.”

 

Defnyddio a chlywed Cymraeg

 

Wrth esbonio pwysigrwydd yr ymgyrch Shwmae Sumae, meddai Grant; “Fel siaradwyr Cymraeg, neu bobol sydd â diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru, neu fel dysgwyr yr iaith dylwn ni fod yn defnyddio ac ymarfer a chlywed cymaint o’r iaith a phosib trwy ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg gyda Shwmae neu Su’mae syml. Does ddim ots os na allwch chi ddweud mwy na hynny. Mae ond defnyddio’r un gair yna yn dangos eich bod yn parchu’r iaith ac yn deall pŵer iaith yn adeiladu hunan barch, tegwch a balchder. Mae’n hawdd i’w weud, yn swnio’n grêt ag acenion gwahanol ac yn gallu fod yn ‘icebreaker’ gwych. Mae Diwrnod Shwmae Sumae yn rhoi’r cyfle i chi i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg. Mae’n rhoi’r profiad unigryw a diddorol mae twristiaid yn teithio amdani ac felly’n gallu rhoi hwb i’n heconomi. Rhowch gynnig arni! A chofiwch fod ‘Su’mae’ nid am un diwrnod yn unig!!”

 

Dyma gip o ddathliadau'r diwrnod ar Trydar: