Dathlu llwyddiannau 'Ein Treftadaeth'

11/02/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Ysbyty Chwarel Llanberis

Er mwyn dathlu llwyddiannau prosiect Ein Treftadaeth, aeth y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Ken Skates, i Ysbyty Chwarel, Llanberis i weld y datblygiadau yno.

 

Nod prosiect Ein Treftadaeth oedd meithrin gwerth economaidd a diwylliannol treftadaeth gogledd Cymru, drwy sicrhau bod ymwelwyr a chymunedau lleol yn cael profiadau gwerth chweil o ddod â threftadaeth a hanes lleol yn fyw.

 

Gwnaed hyn drwy wella darpariaeth dehongli a gwybodaeth mewn nifer o safleoedd a datblygu pyrth gwybodaeth newydd ar draws Gwynedd, Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri, mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys safleoedd Rhufeinig, eglwysi ac amgueddfeydd. Y wefan yw’r prif lwyfan i’r holl waith dehongli a wnaed, a cheir yno wybodaeth am dros i 200 o safleoedd o ddiddordeb, teithiau sain, teithlenni a fideos.

 

Mae prosiect  Ein Treftadaeth yn rhan o brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw gwerth £19 miliwn a gyllidwyd yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a phartneriaid preifat a chymunedol pellach.

 

Cynhaliwyd digwyddiad yn safle Ysbyty’r Chwarel yn Llanberis lle bu buddsoddiad sylweddol fel rhan o brosiect ehangach Parc Padarn.  Mae’r buddsoddiad yn cynnwys gwaith atgyweirio’r adeilad a gwella’r arddangosfa er mwyn darparu gwybodaeth ddehongli effeithiol a rhyngweithiol newydd a fydd yn gwella profiad yr ymwelydd.

 

Adeiladwyd Ysbyty’r  Chwarel yn 1860 i roi gofal meddygol i’r chwarelwyr oedd yn gweithio yn Chwarel Dinorwig.  Gyda’r dehongli newydd, ceir yno arddangosfa o offer meddygol arloesol o’r 19fed Ganrif, gan gynnwys un o’r peiriannau pelydr-X cyntaf ym Mhrydain.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog: “Mae Gogledd Orllewin Cymru yn berchen ar dreftadaeth unigryw ac amrywiol, ac mae’n bwysig ein bod yn gwneud y gorau o hyn, nid yn unig i’n helpu ddeall mwy am ein hanes, ond hefyd i wneud y gorau o’r buddiannau economaidd y mae ein treftadaeth unigryw yn ei gynnig i’n cymunedau lleol. Treftadaeth yw un o’r rhesymau pam fod ymwelwyr yn dod i Gymru ac mae felly’n chwarae rhan allweddol wrth hyrwyddo Cymru fel cyrchfan ymwelwyr. Bwriad Prosiect Twristiaeth Treftadaeth yw i gadw twristiaeth treftadaeth yn berthnasol drwy ail-fuddsoddi mewn cyfleusterau a safleoedd a gwneud ein straeon yn ddeniadol ac ysbrydoledig.

 

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, ar ran Cyngor Gwynedd: “Mae gan Wynedd gyfoeth o asedau treftadaeth - o gestyll sy’n Safleoedd Treftadaeth Byd, chwareli llechi ac allorau canol oesol sy’n anrhydeddu tirweddau ysbrydol ac ysbrydoledig sy’n cael eu cyfoethogi gan ddiwylliant Cymraeg ffyniannus".

 

Ychwanegodd, “Dros y blynyddoedd diwethaf mae prosiect Ein Treftadaeth wedi llwyddo i wireddu’r nod o hyrwyddo cyfoeth hanes yr ardal arbennig hon i ymwelwyr a thrigolion. Am ragor o wybodaeth am y dathliad cysylltwch â thîm Ein Treftadaeth drwy e-bostio EinTrefadaeth@gwynedd.gov.uk  neu ffoniwch 01286 679194. I ddysgu mwy am Ein Treftadaeth, ewch i'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net