Datblygiad eco-gartrefi gwerth £4miliwn ar gyfer Porth Tywyn

23/10/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd ei gyhoeddi y bydd 30 o gartrefi eco-gydnaws yn cael eu hadeiladu ym Mhorth Tywyn yn Sir Gâr o ganlyniad i fuddsoddiad gwerth £4miliwn gan Gartrefi Croeso, sef cwmni tai newydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Cafodd y cynllun uchelgeisiol i greu Pentref Gardd Porth Tywyn ei gynnwys gan Lywodraeth Cymru yn grant y Rhaglen Tai Arloesol, sy'n werth £43miliwn, a gyhoeddwyd gan Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio.

 

Bydd y cynllun arfaethedig – sy'n amodol ar ganiatâd cynllunio – yn creu 22 o gartrefi teuluol â dwy ystafell wely a 10 o fflatiau ag un ystafell wely ar dir wrth ymyl Cynllun Gofal Ychwanegol Plas y Môr yn y dref.

 

Mae cynlluniau cyffrous wedi cael eu llunio sy'n cynnwys nodweddion eco-gydnaws megis paneli haul a phren o Gymru sy'n cael ei weithgynhyrchu'n lleol, a fydd yn helpu preswylwyr i arbed hyd at £1,000 y flwyddyn ar eu biliau ynni.

 

Bydd y dyluniad yn golygu ei bod yn hawdd cynnal a chadw'r tai, a bydd lle byw cynllun agored y gellir ei addasu'n hawdd yn unol ag anghenion newidiol y preswylwyr.

 

Mae ymgyngoriadau cyn cynllunio eisoes wedi dechrau ac, yn amodol ar ganiatâd cynllunio, gallai'r gwaith adeiladu ddechrau mor gynnar â'r gwanwyn nesaf.

 

Sefydlwyd Cartrefi Croeso gan Gyngor Sir Caerfyrddin y llynedd i agor cyfleoedd newydd i gannoedd o dai fforddiadwy gael eu hadeiladu y tu allan i ffiniau'r Cyfrif Refeniw Tai, sy'n cyfyngu buddsoddiad i dai cymdeithasol.

 

Gan roi mwy o ryddid i adeiladu tai, prif nod y cwmni yw helpu pobl leol i gymryd y cam cyntaf ar yr ysgol eiddo a chefnogi'r diwydiant adeiladu lleol.

 

Mae Cartrefi Croeso wedi ymrwymo i bartneriaeth â Choleg Sir Gâr a chynlluniau hyfforddi prentisiaethau adeiladu lleol i sicrhau cyfleoedd hyfforddi a swyddi wrth adeiladu Pentref Gardd Porth Tywyn, a fydd yn cael ei ddatblygu gan Tŷ Solar a TRJ Construction Ltd.

 

Caiff cyfran fawr o'r tai ei gweithgynhyrchu mewn ffatri newydd yn Rhydaman, a fydd hefyd yn creu swyddi newydd, a bydd 80 y cant o'r deunyddiau crai a'r llafur yn dod o ffynonellau lleol i helpu i gynnal busnesau lleol.

 

Datblygiad cyntaf

 

Dywedodd Robin Staines, Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Croeso: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi sicrhau cyllid ar gyfer cynllun Pentref Gardd Porth Tywyn. Hwn fydd y datblygiad cyntaf a gyflawnir gan Gartrefi Croeso ac mae'n gosod y safon o ran darparu tai fforddiadwy, newydd yn Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai, Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae hyn yn newyddion gwych, a bydd yn golygu y gall teuluoedd lleol elwa ar dai cost isel y gellir eu haddasu'n llawn. Sefydlwyd Cartrefi Croeso gennym i gynnig dewis arall i deuluoedd yn lle tai cymdeithasol ac i fanteisio ar sgiliau cwmnïau lleol. Mae'r datblygiad hwn yn ddechrau gwych, ac mae'n dangos ein hymrwymiad i gefnogi pobl, cymunedau a busnesau lleol.”