Cyrraedd carreg filltir wrth ddiogelu cymunedau rhag llifogydd

29/03/2017

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe gyrhaeddwyd carreg filltir nodedig pan gwblhaodd Cyfoeth Naturiol Cymru y 1000fed cynllun llifogydd yng Nghymru yn ddiweddar.

Gydag un o bob chwe pherson yng Nghymru yn byw neu’n gweithio mewn ardal mewn perygl o lifogydd a gyda digwyddiadau llifogydd eithafol yn digwydd yn amlach, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda chymunedau, busnesau ac unigolion i’w helpu i weithredu’n ymarferol cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd.

 

Dywedodd Amanda Paton, rheolwr prosiect Ymwybyddiaeth Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru: "Gall llifogydd gael effaith ddinistriol, gan achosi difrod gwerth miloedd o bunnau a straen emosiynol."

 

“Mae gan CNC rôl allweddol i gadw cymunedau’n ddiogel rhag niwed amgylcheddol, gan gynnwys llifogydd, drwy helpu pobl i baratoi pe byddai llifogydd yn digwydd ac mae datblygu cynllun llifogydd a chofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd am ddim ymysg y ffyrdd mwyaf effeithiol o wneud hyn.”

 

Cynlluniau llifogydd

 

Datblygwyd y cynlluniau llifogydd cyntaf yn 2010 fel rhan o ymgyrch Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru. Maen nhw’n manylu ar beth y gall unigolion, cymunedau a busnesau eu gwneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd.

 

Yn achos unigolion gall hyn olygu gwirio eich manylion yswiriant, a chadw eich eitemau personol a manylion cyswllt pwysig yn ddiogel. Caiff cynlluniau llifogydd cymunedol eu datblygu gyda phartneriaid proffesiynol a byddent yn cynnwys manylion o fannau ymgynnull diogel a gwybodaeth am bobl fyddai angen cymorth yn ystod argyfwng.

 

Mae cynlluniau llifogydd busnes yn canolbwyntio ar effeithiau llifogydd ar y pryd a hefyd ar sicrhau bod cyn lleied o amharu ar y busnes â phosibl.

 

Eglurodd Amanda Paton, “Mae sicrhau bod busnesau yn gweithio fel arfer ar ôl digwyddiad llifogydd yn hanfodol i’r economi leol.’

 

“Bwriad cynlluniau llifogydd yw parhad busnes a lleihau effaith llifogydd ar y busnes. Gall hyn fod mor syml a symud stoc i lefel uwch, neu wirio bod staff yn gallu dod i’r gwaith fel bod y busnes ar agor i gwsmeriaid.  

 

“Rydym yn gwybod bod busnesau bychain yng Nghymru yn cyflogi pobl o’u cymunedau lleol, sy’n dibynnu ar incwm rheolaidd i gynnal eu teuluoedd.

 

“Mae llawer o fusnesau wedi mabwysiadu cynllun llifogydd yn ychwanegol at eu gweithdrefnau argyfwng presennol, fel gwacáu ateg tân. Maen nhw’n hawdd i’w gwneud a gallant arbed miloedd.”

 

I gofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd am ddim, ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188, neu e-bostiwch Floodawareness.wales@naturalresourceswales.gov.uk

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru