Pryderon y cyhoedd am y cynnydd mewn banciau bwyd

09/12/2015

Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae bron i dri chwarter pobl Cymru yn meddwl bod rhywbeth ‘sylfaenol o’i le’ gyda chymdeithas ble mae’n rhaid i bobl ddefnyddio banciau bwyd yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Oxfam Cymru heddiw.

 

Mae pôl piniwn Research Now a gomisiynwyd gan Oxfam yn dangos yn glir beth yw barn a phryderon pobl am ansicrwydd bwyd ym Mhrydain ac mae’r canlyniadau yn dangos bod ansicrwydd bwyd yn bryder mawr i bobl Cymru. Mae’r ymchwil yn dangos bod pobl Cymru eisiau gweld y llywodraeth yn mynd i’r afael ac ansicrwydd bwyd a chynnydd mewn defnydd o fanciau bwyd, a hynny ar frys. Mae’r canlyniadau hefyd yn dangos bod pobl Cymru yn gweld hyn yn flaenoriaeth, ac yr un mor bwysig a mynd i’r afael â phroblemau diweithdra a thai fforddiadwy.

 

Mae 72% o’r bobl a holwyd yng Nghymru yn credu bod y ffaith bod angen banciau bwyd ym Mhrydain yn dangos bod rhywbeth ‘sylfaenol o’i le’ gyda’n cymdeithas, ac mae’r un rhif yn credu ei bod hi’n bwysig i’r llywodraeth weithredu ar y broblem o fewn y 12 mis nesaf.

 

Mae’r Cymry hefyd yn gweld hon fel problem gynyddol, gyda bron i ddwy ran o dair (65%) o bobl yn meddwl bod cynnydd ‘mawr’ neu ‘fawr iawn’ wedi bod yn y defnydd o fanciau bwyd dros y bum mlynedd ddiwethaf.

 

Mae data Trussell Trust wedi dangos bod y defnydd o’u banciau bwyd yn anghymesur o uchel yng Nghymru, i gymharu ag ardaloedd eraill y DU, ac mae gwaith eisoes ar droed i edrych yn fwy manwl ar y broblem. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Cynghrair Tlodi Bwyd Cymru yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd, cynghrair sy’n dod a phobl ynghyd o Lywodraeth Cymru, y trydydd sector, y sector breifat a’r sector statudol, i drafod ansicrwydd bwyd yng Nghymru.

 

Methu fforddio

 

Meddai Carys Thomas, Pennaeth Oxfam Cymru:“Mae pobl Cymru yn gandryll bod mwy a mwy o bobl yn methu fforddio digon i’r fwyta ac maen nhw eisiau gweld mwy o sylw yn cael ei roi i’r broblem i sicrhau safon byw uwch i bobl.

“Allwn ni ddim bod yn sicr o raddfa’r broblem yma yng Nghymru, oherwydd nad oes digon o ddata. Gan fod nifer fawr o'r bobl sy’n methu cael digon i’w fwyta ddim yn defnyddio darpariaeth bwyd ar frys, mae gwir angen i Lywodraeth Cymru ymrwymo i ddarganfod beth yw maint y broblem, er mwyn gallu bwrw iddi i greu cynllun fydd yn dechrau lleihau ansicrwydd bwyd yng Nghymru.

 

“A ninnau ym Mhrydain yn yr unfed ganrif ar hugain, mae rhywbeth o’i le os oes cymaint o bobl angen cymorth gan eu bod methu fforddio rhoi bwyd ar y bwrdd. Mae pobl Cymru yn amlwg yn cytuno gydag Oxfam bod angen i wleidyddion amlinellu sut yn union maen nhw am fynd i’r afael â’r her amlwg hon.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru