Cynnal gweithdy cyntaf erioed ar gyfer llysgenhadon twristiaeth

Cynhelir y gweithdy cyntaf erioed dros Gymru gyfan ar gynlluniau llysgennad twristiaeth yr wythnos hon.

Mae’r gweithdy yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phrosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf a bydd yn amlygu buddiannau cynlluniau llysgennad.  Fe fydd y digwyddiad rhad ac am ddim - Llysgenhadon dros Gymru: Ymarfer Da a Dysgu Gwersi - yn cymryd lle ar yr 20fed yng Ngwesty’r Imperial yn Llandudno. Fe fydd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn croesawu busnesau, cymdeithasau masnach a rheolwyr lleoliadau sy’n mynychu.

 

Gan bwysleisio pwysigrwydd y digwyddiad cenedlaethol hwn, dywedodd Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru, “mae cydweithio a gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd pob datblygiad twristiaeth llwyddiannus. Mae gan gynlluniau llysgennad enw da am hyrwyddo ymgysylltu gweithgar, gwella gwybodaeth leol, datblygu sgiliau gwasanaeth digidol a sgiliau cwsmer effeithiol, a gwella profiad lleoliad ymwelwyr. Fe fydd y gweithdy ‘ymarfer da’ yn hynod werthfawr i’r rheiny sydd angen gwybod mwy am fuddiannau cynlluniau o’r fath ac i’r lleoliadau sy’n dymuno ehangu eu helfen gystadleuol.”

 

Fe fydd llysgenhadon o Wrecsam, Sir Ddinbych, Bannau Brycheiniog a Phenrhyn Gŵyr yn son am eu cynlluniau a’r buddiannau i fusnesau a lleoliadau. “Mae hyfforddiant yn rhoi llwyth o wybodaeth i’r llysgenhadon gan eu cynorthwyo i hyrwyddo, gan wella a datblygu eu lleoliadau’n effeithiol. Mae llysgenhadon yn cyfleu apêl unigryw eu hardaloedd i ymwelwyr, sydd yn gwneud iddynt fod eisiau aros yn hirach a dychwelyd am ymweliad arall. Yn eu hanfod, gall gynlluniau llysgennad gefnogi twristiaeth gynaliadwy sy’n fanteisiol i’r economi leol, y gymuned a’r amgylchedd” yn ôl y Dr Sheena Carlisle o Brosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf o Fet Caerdydd.

 

Fe fydd llysgenhadon cyfredol a photensial yn trafod a chyfrannu tuag at raglen beilot yn ardal  Llanberis, Beddgelert a Rhyd Ddu fel rhan o Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa.

 

Dysgu ymarfer da

 

Yn ôl Catrin Glyn, Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa “fe fydd hyn yn gyfle gwych i ddysgu am ymarfer da gan gynlluniau eraill ar draws Cymru, gan sbarduno’r drafodaeth gyda busnesau ynglŷn â photensial peilota Cynllun Llysgennad yn ardal Yr Wyddfa. Mae gan yr ardal gymaint i’w gynnig i ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd o’r tirluniau dramatig i lwybrau mynyddig byd enwog. Mae’r Wyddfa yn gartref i gymunedau egnïol a llawn bwrlwm gyda chlytwaith o ffermydd mynydd. Mae’r iaith Gymraeg a’r diwylliant yn greiddiol nid yn unig i fywydau pob dydd y bobl sy’n byw a gweithio yma, ond wedi ei blethu i’r tirlun hefyd. Fe all cynllun llysgennad fod yn ffordd o ddathlu’n treftadaeth gan hyrwyddo’r hyn sy’n gwneud yr ardal mor arbennig. Gobeithiwn y bydd y digwyddiad yn cynnig llwybr clir ymlaen fydd yn ein cynorthwyo i gyflawni nodau Cynllun Yr Wyddfa.”

 

Caiff y gweithdy ei gadeirio gan Iwan Thomas, Prif Weithredwr Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro ar gyfer Menter a Datblygu. Fe fydd cinio rhyngweithio ag arddangosfeydd gan Cadwch Gymru’n Daclus (Goriad Gwyrdd a’r Faner Las), Experienced Community, Family Holiday Association, Labordy Cynaladwyedd Prifysgol Bangor, Cymdeithas Eryri, Eryri Fywiog a Chymdeithas Swyddogol Teithiau Tywys Cymru.