Cynllun yng Ngwynedd a Môn yn creu 14 busnes dros y cyfnod clo

16/07/2020

Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gyda misoedd diwethaf wedi bod yn anodd i bobl ifanc sy'n dechrau gyrfa, mae cynllun sy’n cael ei arwain gan Fenter Môn, yn rhoi cyfle amhrisiadwy i 14 unigolyn ddatblygu busnes, menter, prosiect, neu yrfa yn lleol i Wynedd neu Ynys Môn.

Mae’r cynllun yn darparu cymorth a chefnogaeth wedi ei deilwra’n arbennig i unigolion sy’n mentro mewn meysydd amrywiol megis, digidol, ffasiwn, bwyd, amaeth a chelfyddyd. Mae’r criw hefyd yn derbyn cyfraniad o £1000 i wireddu eu syniadau, gyda chyfle hefyd i ennill gwobrau ariannol pellach drwy Ffau’r Dreigiau ar ddiwedd y 10 wythnos

 

Dywedodd Elen Hughes, ar ran y cynllun; “Heb os, rydym wedi, ac yn dal i wynebu cyfnod heriol, felly mae gweld 14 unigolyn ifanc yn tynnu at ei gilydd i ddatblygu eu hunain a’u busnesau yn galonogol. O Walchmai i’r Bala, mae cefndiroedd a hanes y criw yn amrywio, ond mae ganddynt oll gysylltiad â Gwynedd neu Fôn. I unrhyw un sydd eisiau herio’r ddamcaniaeth nad oes posib llwyddo’n lleol, ‘dw i’n hyderus y gall y criw yma eu profi’n anghywir!”

 

Dyma'r rhestr o'r 14 sy'n derbyn cefnogaeth: 

 

1. Huw Jones, Coedana - Ffermwr godro defaid sy’n gobeithio creu cynnyrch ysgytlaeth lleol.

 

2. Cain Eleri Griffith, Mynytho - Therapydd Iaith a Lleferydd sydd eisiau dechrau busnes preifat i gynnig gwasanaeth i blant a phobl ifanc yr ardal.

 

3. Lleucu Gwenllïan Williams, Blaenau Ffestiniog - Dylunydd llawrydd sydd eisiau datblygu stiwdio greadigol yng Ngogledd Cymru sy’n arbenigo mewn dylunio graffeg, animeiddio a darlunio.

 

4. Eurgain Sara Lloyd, Gwalchmai - Creu gwisgoedd nofio, dillad clwb nos neu ŵyl arbennig megis Maes B mewn patrymau a steil abstract.

 

5. Tomos Huw Owen, Saron - Sefydlu busnes smŵddis, wedi ei ysbrydoli ar ôl cyfnod o deithio yn America.

 

6. Erin Thomas, Lerpwl (yn gobeithio dod adra i Wynedd) - Gwasanaeth hyfforddiant a chymorth iechyd meddwl yn y Gymraeg.

 

7. Mirain Pritchard, Rhosneigr - Busnes Pizzas yn yr awyr agored, wedi ei hysbrydoli ar ôl dilyn cwrs Daearyddiaeth Bwyd a Diod o dan arweiniad Dr Eifiona Thomas Lane.

 

8. Sioned Young, Bangor - Datblygu ei busnes Cardiau Mwydro i fod yn ffynhonell o incwm sefydlog, yn ogystal ag archwilio’r posibilrwydd o waith hir dymor ym myd y celfyddydau.

 

9. Siwan Fflur Williams, Tudweiliog - Wedi sefydlu busnes ‘Gemwaith Gwyndy’ o’i hystafell wely yn ystod y clo mawr, ac angen cefnogaeth i ddatblygu ymhellach.

 

10. Lois Angharad Jones, Pentrefelin - Cynhyrchu, gwerthu a hyrwyddo brand Cymraeg o Sôs Coch gan ddefnyddio cynnyrch Cymraeg lleol.

 

11. Ifan Wyn Erfyl Jones, Llanfairpwll - Creu hwb er mwyn hyrwyddo busnesau lleol ac unigolion hunan gyflogedig.

 

12. Anna Kinnibrugh, Garndolbenmaen - Archwilio i ddatblygu rhaglen estyn-allan cymunedol i Gwarchodfa Cyf. Busnes a chartref teulu Anna.

 

13. Mirain Rhys, Bala – Wedi sefydlu busnes ‘Hey Soul Stitcher’ ers y cyfnod clo, yn creu scrunchies, bandiau gwallt, a brodwaith.

 

14. Osian Wyn Owen, Y Felinheli - Teilwra pecyn marchnata i fusnesau, cymunedau, cynghorau lleol ayyb drwy gyfuno hefyd ei allu ‘sgwennu creadigol er mwyn mynd i’r afael â ffordd newydd o fasnachu.

 

Creu cyfleoedd

 

Dyma oedd gan Osian Wyn Owen, un o’r criw, i’w ddweud am y cynllun;
“Mae hybu mentergarwch ymhlith pobl ifanc y Fro Gymraeg mor bwysig. Mae’n gyfle gwych inni greu cyfleoedd ein hunain yn lle disgwyl i bethau syrthio i’n côl. Mae menter fel hon sy’n dod a bywyd i’n cymunedau yn wych.”

 

Dyma oedd gan Sioned Young i’w ddweud; “Dwi wedi bod yn mwynhau sesiynau wythnosol Llwyddo'n Lleol yn fawr iawn. Mae hi'n grêt cael y cyfle ynghanol y cyfnod clo i dyfu a datblygu fy hun a fy musnes Cardiau Mwydro, a hynny yng nghwmni 13 o bobl ifanc eraill sydd hefyd llawn egni ac angerdd am y syniad o lwyddo yn ein hardal leol.”
Maent hefyd yn derbyn cefnogaeth bellach gan yr Hwb Fenter a chefnogaeth gwasanaeth Helo Blod, gwasanaeth newydd Llywodraeth Cymru sy’n cynnig cefnogaeth i ddatblygu’r Gymraeg mewn busnes.