Cynllun atal llifogydd yn cael ei gwblhau yn Llanelwy

25/05/2017

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd dros 400 o gartrefi yn Llanelwy yn llai tebyg o ddioddef lifogydd o hyn ymlaen wrth i’r gwaith adeiladu ar gynllun atal llifogydd newydd ddod i ben.

Bydd Pont Spring Gardens, a oedd yn rhannol wedi rhwystro llif afon Elwy yn ystod llifogydd dinistriol Tachwedd 2012, yn cael ei disodli gan adeiledd uwch a lletach.  

 

Ddydd Iau 25 Mai bydd Dawnus, contractwyr CNC, yn gosod bwa’r bont newydd, gan gydweithio â chwmni craen Bob Francis fydd yn defnyddio un o’r craeniau mwyaf yn y wlad ar gyfer y gwaith.

 

Unwaith bydd y bont newydd yn ei lle bydd yr hen bont yn cael ei dymchwel.

Yn y cyfamser, mae’r gwaith yn parhau ar adeiladu amddiffynfeydd newydd uwch drwy’r ddinas i lawr yr afon o Lower Denbigh Road. 

 

Gyda’i gilydd, bydd hyn yn cyfrannu at leihau’r perygl llifogydd i’r ddinas.

 

Carreg filltir

 

Dywedodd Keith Ivens, Rheolwr Perygl Llifogydd Gogledd a Chanolbarth Cymru CNC: “Mae cael Pont Spring Gardens newydd yn garreg filltir bwysig yng nghynllun atal llifogydd Llanelwy. Bydd hyn yn cynyddu capasiti’r afon i lawr yr afon o’r ddinas, a fydd yn lleihau lefelau’r llifddwr yn Llanelwy.

“Mae’r cynllun i’w gwblhau cyn y gaeaf nesaf, a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r bobl sy’n byw a gweithio o amgylch Llanelwy. 

“Nid ydym yn gallu atal llifogydd rhag digwydd bob tro, ond credwn fod gennym gynllun cadarn ar gyfer Llanelwy a fydd yn lleihau’r perygl yn arwyddocaol ac yn rhoi tawelwch meddwl effeithiol, hirdymor i bobl y ddinas.

“Rydym yn ddiolchgar i breswylwyr lleol am eu cefnogaeth a byddwn yn rhoi gwybodaeth iddynt ar hyd pob cam o’r gwaith.”

 

Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, bydd y cynllun yn dod â buddion hamdden i’r ddinas drwy wella llwybrau cerdded  a beicio.A bydd yn rhoi hwb i fioamrywiaeth drwy blannu coed a chlychau’r gog, a gosod blychau nythu a blychau ystlumod.

 

Hyd nes bydd y cynllun wedi’i gwblhau, bydd mesurau byrdymor i leihau perygl llifogydd yn parhau ar Afon Elwy.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru