Cynhadledd yn trafod heriau sy'n wynebu merched

08/03/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Rhian Edwards

Cynhaliwyd cynhadledd heddiw yng Nghaerdydd yn trafod yr heriau sy’n wynebu merched yng Nghymru, i gyd-fynd gyda Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

Mae tri sefydliad - Merched yn Gwneud Gwahaniaeth, Chwarae Teg ac Oxfam Cymru - wedi dod ynghyd gyda Swyddfa’r Llywydd i roi cyfle i ferched yng Nghymru i gwrdd â’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau a’r wasg er mwyn taflu goleuni ar rai o’r heriau sy’n wynebu merched yng Nghymru heddiw. 

 

Bydd y Gynhadledd, sy’n cael ei chynnal yn Adeilad eiconig y Pierhead ym Mae Caerdydd, yn cynnwys sesiwn ddyfeisgar gyda’r bardd Cymraeg Rhian Edwards, er mwyn helpu cyfranogwyr i archwilio eu siwrnai i fywyd cymdeithasol trwy gyfrwng barddoniaeth; a chyfle i Aelodau Cynulliad i glywed yn uniongyrchol gan ferched sy’n profi tlodi, a thrafod y polisïau fyddai’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf iddyn nhw; a seremoni gwobrwyo i ddathlu merched sydd wedi llwyddo yn ystod eu siwrnai i fywyd cyhoeddus.   

 

Meddai Cyfarwyddwr Merched yn Gwneud Gwahaniaeth, Joni Alexander, “Er mwyn ceisio newid y cydbwysedd grym yn ein neuaddau cymunedol a neuaddau’r Senedd rhaid dechrau wrth rymuso merched sydd â’r hyder a’r gallu. Mae’n bwysig ein bod yn dathlu’r merched hyn yng Nghymru sydd ar y siwrna droellog hon i fywyd cyhoeddus. Ond ni fydd grymuso merched yn ateb i’r holl heriau wrth i ni geisio sicrhau cydraddoldeb. Dyna pam rydym ni’n dod ynghyd i archwilio rhai o’r rhwystrau mae merched yn eu hwynebu, cyn edrych ar sut gallwn ni weithio gyda’n gilydd i oresgyn y rhwystrau hyn.” 

 

Meddai Carys Mair Thomas, Pennaeth Oxfam Cymru, “Mae mwy o ferched na dynion mewn swyddi rhan amser a swyddi cyflog isel yng Nghymru, sy’n golygu eu bod yn fwy tebygol o gael profiad o dlodi. Mae angen i ni sylweddoli bod profiad merched o dlodi yn wahanol ac os na fyddwn ni’n mynd i’r afael a’r broblem hon wnawn ni ddim cael gwared arni, boed hynny yma yng Nghymru neu ledled y byd. Mae pobl sy’n byw mewn tlodi yn llai tebygol o gael eu clywed, felly ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched eleni rydym eisiau sicrhau bod ACau yn clywed yn uniongyrchol gan ferched sy’n profi tlodi.” 

 

Meddai Christine O’Byrne, Arweinydd Polisi ac Ymchwil yn Chwarae Teg, “Dechreuodd ein Cynulliad Cenedlaethol gyda chymhareb o 50:50, ond bob etholiad ers hynny mae mwy o ddynion na merched wedi dod yn Aelodau Cynulliad. Os nad oes digon o gynrychiolaeth gan ferched ar lefel gwneud penderfyniadau, fel sy’n wir ledled Cymru, yna ni fydd penderfyniadau yn ystyried materion y ddau ryw. Dyna pam bod cefnogi merched yn eu siwrnai i fywyd cyhoeddus mor bwysig.”  

 

Ymgyrchu am gydraddoldeb 

 

Meddai Y Llywydd, Y Fonesig Rosemary Butler AC, “Rydym yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched ers y 1900au cynnar, ac eto dyma ni yn 2016 dal yn ymgyrchu am gydraddoldeb i ferched. Mae mwy na hanner y boblogaeth yn ferched ond wrth edrych ar y rhai sy’n gwneud y penderfyniadau a’r arweinwyr yn ein cymdeithas, mae’r mwyafrif dal yn ddynion. 

 

“Ar y lleiaf rydym yn colli cyfle i wneud y mwyaf o’r bobl dalentog sydd o’n gwmpas, ac ar y gwaethaf rydym yn parhau i weld anffafriaeth sefydliadol. Felly mae’n grêt gallu croesau sefydliadau fel Merched yn Gwneud Gwahaniaeth, Chwarae Teg ac Oxfam Cymru i ystâd y Cynulliad i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched.” 

 

Fe roedd y diwrnod yn cynnwys cyfle i bleidiau gwleidyddol rannu eu barn a’u polisïau am faterion y ddau ryw, cyn trafodaethau uniongyrchol ar faterion allweddol, megis gofal plant a thrafnidiaeth, gyda merched o bob cwr o Gymru, gan gynnwys merched sydd wedi cymryd rhan ym mhrosiectau Merched yn Gwneud Gwahaniaeth, Chwarae Teg ac Oxfam Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru