Cynhadledd rithiol yn trafod buddion iechyd cig coch

15/09/2020

Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Yn ystod rhith-gynhadledd Nursing in Practice sy'n dechrau heddiw, bydd Hybu Cig Cymru unwaith eto yn trafod sut mae cig coch o ansawdd da o fudd i’r iechyd.

Fe fydd cynhadledd flynyddol Nursing in Practice yn dod â 28,000 o nyrsys a gweithwyr gofal iechyd o bob cwr o Brydain at ei gilydd i glywed am yr ymchwil ddiweddaraf ac enghreifftiau o arferion gorau. Eleni, mae’n cael ei chynnal ar-lein dros gyfnod o 90 diwrnod. 

 

Bydd gan ymgyrch Hybu Cig Cymru rith-fwth ar gyfer y digwyddiad eleni, pan fydd cyfle i ddarparu gwybodaeth i’w ddefnyddio gan filoedd o weithwyr iechyd proffesiynol pan fyddant yn rhoi cyngor dietegol i'w cleifion.

 

Er mwyn mynd i’r afael â’r negeseuon cymysg am gig coch sy’n cael eu rhoi gan rai o’r cyfryngau, mae HCC wedi creu adnoddau a gwybodaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth wyddonol ac sy’n dilyn canllawiau llywodraethol ynghylch pwysigrwydd cig coch mewn diet cytbwys.

 

Fel rhan o'r digwyddiad, cynhelir sesiynau byw pan fydd arbenigwyr yn cymryd rhan mewn seminarau addysgol, cyflwyniadau a dadleuon. O rith-fwth HCC, gallant ymgysylltu â’r rhai sy’n ymweld â’r stondin drwy gydol 90 diwrnod y gynhadledd.

 

Cyrraedd cynulleidfa ehangach

 

Dywedodd Elwen Roberts, Swyddog Gweithredol y Defnyddwyr yn HCC: “Mae’r rhith-gynhadledd eleni yn gyfle gwych i gyrraedd cynulleidfa ehangach nag arfer. “Mae'n galonogol siarad â nyrsys a chlywed bod y mwyafrif yn deall ac yn gwybod am yr amrywiaeth o fuddion iechyd anhygoel sy’n deillio o gig coch o ansawdd da fel Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI; mae’r cigoedd hyn yn dod o anifeiliaid a gafodd eu magu dan amodau cynaliadwy a’r safonau uchaf o ran lles anifeiliaid.

 

Yn dilyn cynhadledd Nursing in Practice yng Nghaerdydd yn 2018, dangosodd canlyniadau arolwg  gan HCC ynghylch gwybodaeth ac agwedd cynrychiolwyr tuag at gig coch y byddai 95% o’r gweithwyr gofal iechyd a fynychodd y gynhadledd yn argymell cig coch fel rhan o ddiet iach a chytbwys.

 

Yn ogystal â bod yn ffynhonnell hollbwysig o brotein, dangosodd yr arolwg fod gweithwyr iechyd yn ymwybodol hefyd fod cig coch yn darparu amrywiaeth o fuddion maethol ychwanegol. Mae’r rhain yn cynnwys haearn, sinc, asidau amino a fitamin D. Un o’r rhai hollbwysig yw  fitamin B12, sydd ar gael o gynnyrch anifeiliaid yn unig. Gall diffyg Fitamin B12 yn y diet arwain at flinder, diffyg egni a chyhyrau gwan.