Cynhadledd i drafod effaith Brexit ar fwyd ac amaeth

05/11/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd ffermwyr, proseswyr bwyd, manwerthwyr a gwleidyddion o Gymru a thu hwnt yn cynnull yn Llanelwedd ddydd Iau yma er mwyn trafod sut y gall Brexit – a’r posibilrwydd brawychus o Brydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb – effeithio ar y diwydiannau cig oen, cig eidion a phorc a’r miloedd o swyddi sy’n ddibynnol arnynt.

Bydd Cynhadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru yn croesawu siaradwyr pwysig i daclo pynciau allweddol megis dyfodol allforion i Ewrop, a pha gynlluniau ellir eu gwneud os y bydd masnach yn cael ei rwystro ym mis Mawrth 2019.

 

Mae’r ffigurau blynyddol diweddaraf yn dangos fod dros draean o gynnyrch Cig Oen Cymru a chyfaint sylweddol o gig eidion yn cael ei allforio, mewn masnach sydd werth bron £200 miliwn y flwyddyn, gyda dros 90% o’r allforion hyn yn mynd i 27 gwlad yr UE. Y tebygrwydd yw y byddai Brexit heb gytundeb yn arwain at dollau WTO o ymhell dros 40% ar allforion cig coch.

 

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet Llywodraeth Cymru dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn annerch y Cynhadledd HCC, yn ogystal â’r arbenigwr ar fasnach rhyngwladol yr Athro Brian Revell, a fydd yn amlinellu sefyllfa diwydiant bwyd ac amaeth Prydain mewn marchnad fyd eang wedi Brexit, a Chadeirydd HCC Kevin Roberts.

 

Caiff ffermwyr ac eraill hefyd gyfle i drafod effaith Brexit ar eu diwydiant gyda phanel o arbenigwyr. Bydd Tim Render (Pennaeth Amgylchedd a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru) a Phrif Weithredwr HCC Gwyn Howells yn ymuno gyda’r Athro Revell, gyda’r drafodaeth yn cael ei arwain gan Ohebydd Brexit ITV Cymru Carole Green.

 

Dywedodd Cadeirydd HCC Kevin Roberts, “Wrth i’r trafodaethau fynd yn eu blaenau, rwy’ wedi dweud droeon mai’r risg mwyaf i’n diwydiant – yn enwedig y sector ddefaid – yw Brexit heb gytundeb, lle y byddai tollau ar lefel WTO yn ddi-os yn golygu colli marchnadoedd hollbwysig dramor.”

 

“Bydd Cynhadledd HCC yn cynnig cyfle i ffermwyr a phroseswyr i drafod mewn ffordd agored a gonest beth allwn ei wneud i baratoi ar gyfer gwahanol bosibiliadau,” ychwanegodd, felly rwy’n falch fod gennym banel o wybodusion, wedi ei gadeirio gan arbenigwraig Brexit ITV Carole Green, i ddod â golwg glir i’r drafodaeth.”

 

Prif fforwm blynyddol y diwydiant

 

Cynhadledd HCC yw prif fforwm blynyddol y diwydiant cig coch yng Nghymru, sydd werth £680 miliwn. Mae’n rhad ac am ddim i fynychu. Cynhelir y digwyddiad eleni yng Nghanolfan Aelodau’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, gyda chofrestu yn cychwyn am 2.30pm, cyfle i holi Bwrdd HCC am 3.15, a’r cyflwyniadau ffurfiol yn cychwyn am 4. Yn ystod y gynhadledd bydd hefyd cyflwyniadau gan y gwyddonydd amgylcheddol Prysor Williams ar hanfodion ‘gwyrdd’ cig coch o Gymru, a gan Grant Cochrane o’r cwmni olrhain bwyd arbenigol Oritain Global.