Cynhadledd addysg Llygaid Pawb ar Gymru yn llwyddiant

Cynhaliwyd cynhadledd ryngwladol addysg yn ddiweddar dan y teitl Llygaid Pawb ar Gymru', gyda Gwasanaeth ysgolion GwE yn rhan o drefnu'r gweithdai rhithiol.

Yn ystod y dydd, bu dros 350 ymuno â'r gyfres o weithdai byw, a gwyliwyd llawer ohonynt gan grwpiauo ddysgwyr.

Roedd negeseuon a themâu pendant yn gwau drwy'r diwrnod o safbwynt y Cwricwlwm i Gymru, yn arbennig felly y pedwar diben, Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu, Arweinyddiaeth a Llais y Dysgwr. Cafywd siaradwyr gwadd a rhyngwladol, fel Nick Butter a Jazz Ampaw-Farr, y gweithgarwch sydd yn y byd addysg yng Nghymru ar hyn o bryd.

 

Bu Miguel Gonzalez o Gonfensiwn Fframwaith yCenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd, longyfarch GwE ac ysgolion Gogledd Cymru amarwain y ffordd ar Her Newid Hinsawdd 100 Ysgol y Cenhedloedd Unedig.

 

Yn ôl Gavin Cass, GwE:"Roedd yn wych cael cymaint o siaradwyr hynod ysbrydoledig o bedwar ban byd yn cefnogi eincynhadledd. Cawsom gymaint o negeseuon calonogol am y sgyrsiau difyr. Rydym eisoes wedidechrau meddwl sut allwn ni gynllunio ar gyfer y gynhadledd nesaf”.

 

Dangos cymhwysedd

 

Diolchodd Joe Carvin, Sylfaenydd 'One World' i bawb am gyfrannu:"Un peth yw cyflwyno ar gymhwysedd byd-eang, peth arall yw dangos cymhwysedd byd-eang.Diolch i GwE am drefnu'r gynhadledd; Roedd yn anhygoel. Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i aillansio ein her 100 ysgol yng Nghymru, Tsieina, Mecsico a'r UD.

 

Wrth i mi feddwl am yr heriau cynyddol sy'n wynebu'r ddynolryw heddiw, calonogol yw gweld ygallwn ddod ag arweinwyr at ei gilydd, fel y tystiwyd heddiw, a'r rheiny'n arweinwyr â chalonnaucariadus i'n helpu ni ddeall a rhoi sylw i holl heriau'r ddynolryw".

 

Ychwanegodd Rheolwr Gyfarwyddwr GwE, Arwyn Thomas:"Hon oedd y gynhadledd gyntaf o'i math i ni, ac er mai cynhadledd rithiol oedd hi, gadawodd ydechnoleg i ni ymwneud â'r gynulleidfa yn rhwydd, ac i hwythau anfon cwestiynau a sylwadau idanio a llywio'r drafodaeth rhyngom ni a'r cyflwynwyr drwy gydol pob sesiwn.Mae'n bwysig nodi nad oedd unrhyw gost i'r gynhadledd. Nid oedd costau am siaradwyr, costauteithio na chostau am leoliad. Ac, yn well byth, roedd ôl-troed carbon y gynhadledd yn hynod isel.Bu'n sicr yn llwyddiant ac yn arloesol mewn amryw o ffyrdd. Edrychwn ymlaen at ddatblygu ar hynyn y dyfodol".