Cyngor Sir Gâr yn cyhoeddi cynlluniau manwl at Brexit yn y Sir

Mae Cyngor Sir Gâr wedi cyhoeddi y bydd paratoadau manwl yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer Brexit er mwyn cefnogi pobl led-led Sir Gaerfyrddin.

Wrth i'r Deyrnas Unedig a Gogledd Iwerddon baratoi ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd ar ôl Mawrth 29, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio ar gynlluniau i liniaru'r effaith bosibl ledled y sir.

 

Ymysg y cynlluniau y mae adolygiad o holl wasanaethau'r cyngor er mwyn sicrhau bod trefniadau wrth gefn yn cael eu cyflwyno, os oes angen.

 

Bydd y cyngor hefyd yn darparu cymorth o ran cyfeirio a rhoi cyngor i fusnesau Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys y sector amaethyddol mewn cymunedau gwledig. Cynhelir trafodaethau cynnar â Llywodraeth Cymru pan fydd cyllid pontio neu ffrydiau cyllido ar ôl Brexit ar gael.

 

Mae Fforwm Cydnerthedd Lleol Dyfed-Powys bellach yn cwrdd yn rheolaidd, gyda chynrychiolaeth o'r heddlu, y cyngor a sefydliadau partner eraill, i argymell atebion i'r heriau y gallai Brexit eu peri. Mae'r cyngor hefyd wedi sefydlu Gweithgor Brexit i gynllunio ar gyfer Brexit.

 

Mae tudalen ddynodedig wedi'i chreu ar wefan y cyngor, sy'n amlinellu'r paratoadau y mae'r cyngor yn eu gwneud. Mae'r dudalen hefyd yn cynnwys gwybodaeth am Gynllun Setliad yr UE gan Lywodraeth y DU, ac yn cyfeirio preswylwyr a busnesau at wybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru am yr holl faterion sy'n ymwneud â Brexit.

 

Yn barod at yr heriau

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae'n bosibl y bydd Brexit yn cael effaith ar bob rhan o'r DU, gan gynnwys Sir Gaerfyrddin, felly mae angen i'r sir fod yn barod ar gyfer yr heriau y bydd yn eu peri a'r cyfleoedd a allai fod ar gael ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

 

"Yn dilyn cyngor gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, rydym yn gweithio'n agos ochr yn ochr â'n partneriaid ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn lliniaru'r effaith bosibl ar wasanaethau, wrth sicrhau bod system gyfeirio a darparu cyngor briodol ar gael i breswylwyr a busnesau yn ein holl gymunedau.

 

"Byddwn hefyd yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod Sir Gaerfyrddin yn parhau i fod yn uchel ar agenda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wrth i ni geisio diogelu swyddi, creu cyfleoedd gwaith newydd a denu rhagor o fuddsoddiad yn y dyfodol."

 

Mae cynlluniau eraill y cyngor yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o Sir Gaerfyrddin yng Nghynllun Setliad yr UE gan Lywodraeth y DU, sy'n gofyn am geisiadau gan Ddinasyddion yr UE i sicrhau eu hawliau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl Brexit.

 

Ar ôl penderfynu'n derfynol ar gytundeb Brexit Llywodraeth y DU, bydd y Cyngor hefyd yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru er mwyn trefnu digwyddiadau gwybodaeth ledled y sir.